بررسی میزان تعارض نقش مدیران گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن- قسمت …

بررسی میزان تعارض نقش مدیران گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن- قسمت  …
۲۶- من برای ایجاد تغییرات تمایل دارم

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۲۷- از اعضای گروه میخواهم که سختر کار کنند

۲۸- من اعتماد و اطمینان دارم که اعضای گروه به درستی قضاوت میکنند

۲۹- من برنامه کاری را که باید انجام شود برنامه ریزی میکنم

۳۰- من از تشریح اقداماتم امتناع میورزم

۳۱- من افراد را متقاعد می کنم که ایدهایم به صلاح آنهاست

۳۲- من به افراد گروه برای تعیین سرعت و مراحل کار مربوط به خودشان آزادی عمل میدهم

۳۳- من اصرار دارم که افراد سازمان رکوردهای قبلی خود را بشکنند

۳۴- من بدون مشورت با گروه عمل میکنم

۳۵- من از اعضای گروه میخواهم که استانداردهای قانونی و مقررات را رعایت کنند

تعریف مفهمومی سبک رهبری آزادمنشانه: رفتارآزادمنشانه (رابطهمدار یا انسانگرا)، توسط کانالهای ارتباطی باز، حمایتهای عاطفی و روانی، گوش دادن فعال و رفتارهای تسهیل کننده مشخص میشود. رهبری که آزادمنشانه توصیف میشود بر جنبههای روابط کار خود تاکید میکند. او فکر میکند هر کارمندی اهمیت دارد و به همین دلیل به یک یک افراد توجه میکند و نیازهای شخصی آنها را مد نظر قرار میدهد (معصومه شبان، ۱۳۸۷: ۴۶).
تعریف عملیاتی سبک رهبری آزادمنشانه: پاسخگویانی که برای عبارات شماره (۸، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۰، ۳۴، ۳۵)، گزینههای به ندرت و هرگز را انتخاب کنند نمره یک و اگر برای گویههای مربوط گزینههای همیشه، غالبا و گاهی اوقات را انتخاب کنند نمره صفر تعلق میگیرند. همچنین پاسخگویانی که برای عبارات شماره (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳)، گزینههای به ندرت و هرگز را انتخاب کنند نمره یک و اگر گزینههای همیشه، غالبا و گاهی اوقات را انتخاب کنند نمره صفر تعلق میگیرد.
جمع امتیازات عبارات (۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵)، میزان توجه پاسخگو را به بعد انسانگرایی نشان خواهد داد.
تعریف مفهومی سبک رهبری خودکامه: سبک رهبری خودکامه (وظیفهگرا، مستبدانه)، رفتاری است که با گرایش زیاد مدیر به تعیین نقشهای کارمندان مشخص میشود. مدیرخودکامه، تصمیم گیرنده، تعیین کننده، پیشقدم، کنترل کننده، مستقل، مسئول و متکی به خود است. رفتار وظیفهگرا، با سعی در انجام وظایف، الگوهای سازمانی معین و دقیق، کانالهای ارتباطی و روشهای کار موفقیتآمیز مشخص میشود (حسنیان، ۱۳۸۳: ۱۰۸).
تعریف عملیاتی سبک رهبری خودکامه: جمع امتیاز عبارات (۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳)، میزان توجه پاسخ دهنده را به بعد وظیفهگرایی نشان میدهد.
تعریف مفهمومی سبک رهبری تلفیقی: در سبک رهبری تلفیقی رهبر نقشها و وظایف زیر دستان را مشخص میکند و بیان میدارد که هر کسی چه کاری انجام دهد و همین طور به وسیله ایجاد راههای ارتباطی افراد را در رسیدن به مقاصد مورد نظر ترغیب مینماید.
تعریف عملیاتی سبک رهبری تلفیقی: برای تعیین سبک رهبری تلفیقی، امتیاز بعد خودکامه را بر روی محور سمت چپ نیمرخ سبک رهبری علامتگذاری کردیم و سپس امتیاز بعد وظیفهگرا را بر روی محور سمت راست نیمرخ سبک رهبری مشخص نمودیم. سپس با ترسیم یک خط مستقیم، نقاط علامتگذاری شده بر روی دو محور را به یکدیگر متصل کردیم. نقطهای که محور میانی نیمرخ سبک رهبری را قطع نمود، به عنوان امتیاز سبک رهبری تلفیقی در نظر گرفته شد. همانطور که گفته شد میانگین کلی نمرات بین صفر و یک است، اگر برای دو بعد همزمان نمره بالاتر یا پایینتر از ۵/۰ بگیرند سبک رهبری تلفیقی است، اگر نمره یک سبک رهبری بالاتر از ۵/۰ و نمره سبک رهبری دیگر پایین تر از ۵/۰ باشد سبک رهبری تلفیقی نیست و همان سبک رهبری تشخیص داده میشود که نمره بالتری از ۵/۰ دارد.
ویژگی های فردی و شغلی مدیران گروه: شامل پرسشهایی است که در پایین آورده شده است.
۱- جنس: از این طریق عملیاتی شد که از مدیران گروه خواسته شد که جنس خود را بنویسند.
۲- سن: از این طریق عملیاتی شد که از مدیران گروه خواسته شد سن خود را بنویسند.
۳- گروه علمی: از مدیرانگروه خواسته شد که نام گروه علمی که در آن خدمت میکنند را بنویسند. بر حسب طبقهبندی بچر به چهار گروه تقسیم شدند عبارتاند از: ۱- علوم نرم کاربردی در برگیرنده رشتههای علوم تربیتی، روانشناسی، تربیت بدنی، مدیریت و حقوق، ۲- علوم نرم محض شامل رشتههای فلسفه، علوم اجتماعی، الهیات، اقتصاد، ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، تاریخ و جغرافیا، ۳- علوم سخت کاربردی شامل رشتههای عمران، معماری، شیمی کاربردی، دامپزشکی، تمام رشتههای دانشکده کشاورزی، مهندسی برق و مخابرات، ۴- علوم سخت محض شامل رشتههای ریاضی، آمار، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی و پایه.

مدیر سایت