بررسی میزان تعارض نقش مدیران گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن- قسمت ۱۳

بررسی میزان تعارض نقش مدیران گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن- قسمت ۱۳

اضافهباری نقش

۴

۸۸/۰

تعارض نقش

۷

۸۹/۰

۳-۸- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها

متغیر وابسته در این تحقیق میزان تعارض نقش مدیران گروههای آموزشی است که در سطح سنجش فاصلهای سنجیده میشوند و متغیرهای مستقل شامل سبک رهبری، ویژگیهای فردی و شغلی مدیران گروه، اضافه باری نقش مدیرانگروه و نیز میزان اهمیت دهی به نقشهای مدیرانگروه از سوی مدیرانگروه است. همچنین تفاوت اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه مدیرانگروه و اساتید و نیز تفاوت سبک رهبری آنها از مشخص میشود. برای سنجیدن رابطه هرکدام از این متغیرها باهم از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است. به طور کلی از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون خیدو استفاده شده است و در پایان نیز برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۳-۹- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهمومی تعارض نقش (متغیر وابسته): تعارض نقش زمانی رخ میدهد که تن دادن به مجموعهای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعهای دیگر از الزامهای شغلی مغایر و یا به طور کلی ناسازگار باشد (رندال، ۱۳۷۸: ۷۶ ).
آبرکرامبی و همکاران سه معنی جداگانه برای تعارض نقش در نظر میگیرند. در معنای اول تعارض نقش حاصل انتظارات ناسازگار دو یا تعداد بیشتری از نقشهایی است که فرد ایفای آنها را را به طور همزمان بر عهده دارد، در معنای دوم تعارض، نتیجه اختلاف در تعریف نقش مشخص از سوی فرد و سایر شرکای نقش است و در معنای سوم تعارض ناشی از انتظارات متعارض نقشهای مرتبط با یک نقش کانونی است. بنابراین هرگاه فرد در وضعیتی قرار بگیرد که مجبور به قبول همزمان دو نقش شود که تکالیفی متداخل بر عهدهاش میگذارند تعارض نقش ایجاد شده است (رستگار خالد، ۱۳۸۴: ۱۲).
تعریف عملیاتی تعارض نقش: در این پژوهش با مقیاس تعارض نقش ریزو و همکارانش (۱۹۷۰) سنجیده میشود که شامل ۷ گویه میشود که در پرسشنامه مدیرانگروه سوال ۷ است و شامل گویههای شماره(۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷) میباشد که در اختیار مدیرانگروه قرار داده شد و از آنها خواسته شد که نظر خود را در مورد درستی یا نادرستی آن جملات در مورد شرایط خود از کاملا نادرست (۱) تا کاملا درست (۶) اظهار کنند. و همچنین از طریق مقایسه اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از نظر مدیرانگروه با اهمیتدهی آن نقشها از نظر اساتید نیز مشخص میشود.
تعریف مفهومی وظیفه: به تعهدات شغلی خاصی که به وسیله افرادی که یک پایگاه معینی را بر عهده دارند انجام میشود وظیفه میگویند (young, 2007: 13 ).
تعریف عملیاتی وظیفه: از این طریق عملیاتی شد که ۲۱ وظیفه برای مدیران گروه در نظر گرفته شد و از مدیران گروه و اساتید خواسته شد که درجه اهمیت آنها را از اهمیت پایین ۱ تا اهمیت بالا ۶ رتبه بندی کنند که در جدول زیر اورده شده است.
جدول۳- ۲: مربوط به وظایف مدیرانگروه

مدیر سایت

۱- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی
۲- ارزیابی سالانه کار گروه و عملکرد اساتید برای طرح در شورای آموزشی – پژوهشی
۳- برنامه ریزی منظم جلسات گروه
۴- حفظ فضای مساعدکاری شامل کاهش تعارضها
۵- تشویق فعالیتهای پژوهشی اساتید
۶- رهبری غیر رسمی اساتید گروه