مقاله – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۹

مقاله – 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۹

نگرش کارکنان

کسب هویت از ارزشهای سازمانی؛ میزان رضایت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط زندگی مفید کارکنان.

خلاقیت کارکنان

توانایی خلاقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خلاقانه کارکنان، دانش، مهارت و تخصص کارکنان، روحیه کارآفرینی کارکنان، شایستگی مرتبط با کار

همانطور که گفته شد سرمایه انسانی هم مانند سرمایه فکری ، بیشتر به بعد فردی و مجزای منابع اشاره دارد اما سرمایه اجتماعی در بعد اجتماعی ، تیمی و شبکه ای بروز مییابد. در واقع اگرچه مفهوم سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، مفاهیمی نزدیک به هم هستند اما این تفاوت عمده در بین آنها وجود دارد که در مقوله سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد از خود افراد مهمتر میباشد اما در مقوله سرمایه انسانی ، نیروها به طور مجزا از لحاظ توانمندی ها ، دانش و تجربه مورد توجه قرار میگیرد.

۲-۱۳ تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی

یوندت[۹۵] ( ۲۰۰۰) ، سرمایه سازمانی را به عنوان دانش نهادینه شده متعلق به یک سازمان میداند که در پایگاه دادهها، دستورالعملها و غیره ذخیره میشود و اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد میکنند. با این وجود یوندت ترجیح داده است که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار برد، چرا که معتقد است سرمایه سازمانی به طور واضحتری بیان میکند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمایه ساختاری عبارت است از: همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان شامل پایگاه دادهها، نمودارهای سازمانی، دستورالعملهای اجرایی فرایندها، استراتژیها، برنامههای اجرایی و هر آنچه که ارزشش برای سازمان بالاتر از ارزشهای مادی است . روس[۹۶] و همکاران (۱۹۹۷) معتقدند سرمایه ساختاری عبارت است از: «هرآنچه که پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه میروند در شرکت باقی میماند». به عقیده آنها سرمایه ساختاری دربرگیرنده سرمایه سازمانی، نظیردارایی فکری، نوآوری، فرایندها و دارایی فرهنگی، و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیرحق ثبت محصولات و تلاشهای آموزشی است.
همچنین، بروکینگ [۹۷](۱۹۹۶) معتقد است که سرمایه ساختاری؛ دارائیهای زیر ساختاری، مثل تکنولوژی، فرایندها و روشهای کاری و نیز دارایی فکری، مثل دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات، را شامل میشود. به علاوه طبق نظر استوارت [۹۸](۱۹۹۷) سرمایه ساختاری عبارت است از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرحها و مارکهای تجاری. به باور چن[۹۹] و همکاران (۲۰۰۴) سرمایه ساختاری به سیستم، ساختار و رویههای جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. ازدیدگاه آنها، سرمایه ساختاری به طور واضحتر میتواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقهبندی شود.
سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه انسانی عامل تعیینکننده شکل سازمانی است. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به طور آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد میشود. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور مستقل میتوانند اثرات بنیادی داشته باشند. بنابراین، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند که به طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل داده، توسعه بخشند و به کار گیرند ( چن و همکاران ، ۲۰۰۴) . در شکل زیر می توانید مهمترین ابعاد سرمایه ساختاری را مشاهده نمایید:
جدول ۲ – ۴ شاخصهای سرمایه ساختاری (منبع : چن وهمکاران ، ۲۰۰۴)

فرهنگ سازمانی ایجاد فرهنگ سازمانی؛ کسب هویت کارکنان از چشم انداز سازمان
ساختار سازمانی رابطه روشن اختیار، مسؤلیت و منافع؛ اعتبار سیستم کنترلی سازمان
یادگیری سازمانی ایجاد وکاربرد شبکه اطلاعاتی درون سازمانی؛ ایجاد وکاربرد مخازن اطلاعاتی سازمانی
فرایند عملیاتی دوره زمانی فرایند کسب وکار؛ سطح کیفیت محصول؛ کارآیی عملیاتی سازمانی
سیستم اطلاعاتی حمایت و همکاری متقابل بین کارکنان؛ قابلیت دسترسی به اطلاعات سازمانی؛ تسهیم دانش، مالکیت معنوی، فلسفه مدیریت

همانطور که مشاهده می کنید ، تفاوتهای زیادی میان سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی وجود دارد . سرمایه ساختاری اغلب به فرایندها و نرم افزارهای کسب دانش و حفظ اطلاعات و دیگر منابع اشاره دارد اما سرمایه اجتماعی ، بدون توجه به ظرفیت های حفظ دانش ، به روابطی اشاره دارد که به افزایش دانش و اطلاعات منجر می شود . به عبارت دیگر ، هر دو سرمایه به ایجاد ، توسعه و تسهیم دانش و اطلاعات توجه می کنند اما سرمایه ساختاری این کار را از طریق تجهیزات و نرم افزارها و فرهنگ سازمانی دنبال می کند اما سرمایه اجتماعی این مقوله را از طریق توسعه روابط و احساس همدلی میان کارکنان.

۲-۱۴ پیشینه تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت