دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۸

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۸
دارایی زیرساختاری:
تکنولوژی، فرایندها و روشهای کاری

سرمایه سازمانی:
دارایی فکری، نوآوری، فرایندها و دارایی فرهنگی

سرمایه ساختاری:
دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات

سرمایه ساختاری:
دارائیهای غیرانسانی یا قابلیتهای سازمانی مورد نیاز برای تحقق نیازمندیهای بازار

دارایی فکری :
دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات

سرمایه نوسازی و توسعه:
حق ثبت محصولات و تلاشهای آموزشی

سرمایه ساختاری:
حق ثبت محصولات، طرحها و مارکهای تجاری

دارایی فکری:
برخلاف سرمایه فکری، دارایی فکری یک دارائی به ثبت رسیده با تعریف قانونی است.

دارایی های بازار:
نامهای تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانالهای توزیع

سرمایه رابطه:
روابط با ذینفعان درون و بیرون سازمان

سرمایه مشتری:
اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان

سرمایه رابطه:
سرمایه مشتری تنها یک بخش دانش موجود در روابط سازمانی است.

همانطور که مشاهده میکنید سرمایه فکری همانند سرمایه اجتماعی جز مهمترین دارایی های نامشهود یک سازمان محسوب می شود با این تفاوت که سرمایه فکری اغلب به مجموعه دانش و قدرت فکر کردن و ایده پردازی کارکنان اطلاق می شود در حالی که سرمایه اجتماعی در تعادمات و روابط بین اعضا نهفته است.
همچنین بیان شده است که سرمایه فکری به تنها و در خلاء نیز شکل می گیرد (روس[۸۶] و همکاران ، ۱۹۹۷) اما سرمایه اجتماعی بدون حضور افراد مختلف و تیم ها ، به وجود نمی آید (مورفی[۸۷] ، ۲۰۱۳) . از منظر دیگر، سرمایه فکری از بعد فردی دارای اهمیت است (سیتهارامان و همکاران ، ۲۰۰۲) اما سرمایه اجتماعی در بعد تیمها و شبکهها معنادار می شود (بهتویی و نیرگارد [۸۸]، ۲۰۱۲).

۲-۱۲ تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی

سرمایه انسانی که از آن تحت عنوان سرمایه منابع انسانی نیز یاد میشود (شون وانگ[۸۹] ، ۲۰۱۱).ستون فقرات سرمایه فکری و سرماه اجتماعی به شمار رفته و عنصر بسیار مهمی در ارزشآفرینی سازمانها محسوب میشود ( رویال و ادانل[۹۰]، ۲۰۰۸). سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش و توانمندی افراد یک سازمان است (بونتیس[۹۱] و همکاران، ۲۰۰۲) .
بروکینگ[۹۲] (۱۹۹۶) معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری میشود. چن[۹۳] و همکاران (۲۰۰۴) معتقدند؛ سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت، و طرز تلقی کارکنان دارد، بطوری که منتج به بهبود عملکرد میشود و این همان چیزی است که مشتریان را جلب میکند و موجب سودآوری شرکت میشود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان فکری توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش ومهارت موجود در مغز آنها نمیتواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید.
سرمایه انسانی سبب شده است که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهرهوری متکی شوند(وستفالن[۹۴] ، ۱۹۹۹). در جدول زیر می توانید مهمترین شاخص های سرمایه انسانی را مشاهده نمایدد:
جدول ۲ – ۳ شاخصهای سرمایه انسانی ( منبع : چن و همکاران ، ۲۰۰۴)

شایستگی کارکنان رهبری استراتژیک مدیریت؛ صفات کارکنان؛ توانایی یادگیری کارکنان؛ کارآیی آموزش کارکنان؛ توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ آموزش کارکنان فنی و مدیریتی.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت