بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۶

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۶

۲-۵ سرمایه اجتماعی و امنیت

یکی از مهمترین عواملی که میتواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند، سرمایه اجتماعی است که هزینههای کنترل را کاهش میدهد و موجب تقویت همبستگی اجتماعی میشود. به عبارت دیگر، ابزارهای درونی بیشتر از ابزارهای بیرونی می توانند در ایجاد امنیت موثر باشند(سویزی و محمدی، ۱۳۹۰). در جوامع مدرن سرمایه اجتماعی موجب افزایش اعتماد و امنیت اجتماعی و توسعه پایدار می گردد ممکن است افراد بدون سرمایه اجتماعی به انجام کنش های هماهنگ در تعاملات نائل شوند ، اما این کنش ها موجود هزینه اضافی در هماهنگی ، مذاکره ، توافق . اجرای موافقت های رسمی خواهد بود (شفیعی ، ۱۳۸۲).
به طور کلی، توجه به مقوله سرمایه های اجتماعی ، می تواند به طور ستقیم به بهبود امنیت در جوامع منجر شود. این ارتباط از طریق کانال ها واسطه های متععدی تحقق می یابد که می توان به طور کلی ، وضعیت آنها را در شکل زیر مشاهده نمود :
شکل ۲ – ۸ رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت کشور ( منبع : سویزی و محمدی ،۱۳۹۰؛ شفیعی ، ۱۳۸۲)
در واقع امنیت اجتماعی پایدار، در شرایطی شکل می گیرد که سرمایه اجتماعی به میزان بسیار بالایی وجود داشته باشد، در شرایطی که امنیت اجتماعی پایدار را حس می کنیم سرمایه اجتماعی نیز بالاست و دولت و نظام سیاسی نیز از مجرای تشکل های اجتماعی افقی شکل گرفتهاند. همبستگی مبتنی بر سرمایه اجتماعی موجب توسعه سیاسی – اقتصادی می شود که این دو به نوبه خود امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند بنا بر این امنیت اجتماعی عمدتا از طریق ابزارهای هنجاری نظیر اعتماد ، ارزش ها و …. به شکل بهتری تامین و ماندگار می شود ( سویزی و محمدی ، ۱۳۹۰).

۲-۶ سرمایه اجتماعی و اقتدار پلیس

این گونه بیان شده است که سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و بالفعلی است که در یک شبکه ای با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی که با عضویت در یک گروه ایجاد می شود و در روابط میان افراد تجسم می یابد (بوردیو ، ۲۰۰۶). بنا بر این هر چه هماهنگی میان نیروها بیشتر باشد و نیروهای پلیس ، اقتدار بیشتری در مواجهه با جرایم و مجرمان داشته باشند، این منابع بالقوه سرمایه اجتماعی به منابعی بالفعل تبدیل می شوند.
از منظر دیگر اذعان شده است که سرمایه اجتماعی ،حاصل پدیده های اعتمادمتقابل ، تعامل اجتماعی متقابل ؛ گروه های اجتماعی؛ احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده ، کار گروهی در یک سیستم اجتماعی است (مایلینز ، ۲۰۰۷). آن چه در مقوله اقتدار برای پلیس ، بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد ، همین اعتماد متقابل میان مردم و پلیس؛ تعامل اجتماعی پلیس با مردم و احساس هویت جمعی می باشد. در نتیجه می توان این گونه بیان داشت که مولفه های شکل گیری اقتدار در پلیس، با مولفه های شکل گیری سرمایه اجتماعی، متناسب و مشابه است. در نتیجه اقتدار را می توان یکی از عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی دانست.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از جامعه، مسئول حفظ امنیت و آسایش و رفاه عمومی مردم و سازمانی خدمتگزار است. گستردگی دامنه مسئولیت و چالش‌های فراوان پیش روی پلیس از یک طرف و وظیفه سنگین برقراری امنیت اجتماعی از طرف دیگر، ضرورت پلیس مقتدر و در عین حال مردمی بیش از پیش نمایان می‌شود.
اما باید توجه داشت هنگامی که صحبت از سرمایه‌اجتماعی و اقتدار پلیس می‌شود هم باید روابط اجتماعی افراد جامعه و هم به ویژگی‌های فردی و هم به ویژگی‌های و خصوصیات سازمانی پلیس توجه شود.
از سوی دیگر با توجه به گسترش مسئولیت‌های پلیس و تخصصی شدن امور و تغییر و تحول و رشد جمعیت شهری و مهاجرت‌ها و … مقولاتی مانند تعارض فرهنگ‌ها، رشد فناوری، افزایش جرایم و … محیط را با پیچیدگی روبه‌رو کرده است، لذا پلیس باید از هر حیث، چه فردی و چه سازمانی، دارای اقتدار باشد تا بتوانند با روحیه و قدرت هر چه بیشتر در انجام امور محوله ماموریت‌های خود را دنبال کند.
بین اقتدار و امنیت اجتماعی رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد آنچه که بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد این است که پلیس با اقتدار باید بتواند بزرگترین وظیفه خود را که برقراری امنیت در جامعه است به شایستگی به انجام برساند، اما باید دانست که اقتدار پلیس چه مفهومی دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.
نفوذ بر رفتار دیگران، به عبارت دیگر اقتدار قدرت مشروعی است که رهبری جامعه یا طبقه فرادست با تکیه بر این قدرت مشروع دارای آمریت هستند و رهروان جامعه یا طبقه فرودست به واسطه پذیرش قلبی و عقلی آن قدرت مشروع با رضایت خاطر بر ان گردن می‌نهند به گونه‌ای که این نفوذ آگاهانه و با مطلوبیت و محبوبیت همراه باشد و قبول آن از سوی افراد تحت نفوذ ارادی است نه از روی اجبار؛ بنابراین اقتدار امری معنوی است که حقی را برای نهادی ایجاد می‌کند تا با استفاده از این قدرت مشروع و مقبول به اصلاح امور بپردازد.

۲-۶-۱ منشاء و ویژگی‌های اقتدار

منشأ اقتدار حق است. به واقع در اقتدار منشا حرکت، حقانیت و مشروعیت است و تجلی حق در اقتدار، قانون پذیرفته شده از سوی جامعه و نقش‌های مبتنی بر آن است.
ویژگی‌های اقتدار را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که «اقتدار یک امر معنوی است و با صدای کلفت و اسلحه تیز و مشت محکم تفاوت دارد اقتدارهای ظاهری در حقیقت اقتدار نیست باید وضعیتی به وجود آید که هم نیروی انتظامی در خود احساس قدرت کند و هم آحاد ملت دریابند که پاسدار حافظ امنیت فردی و اجتماعی آنها یک مجموعه مقتدر است و می‌تواند از مردم دفاع کند و هم دشمن مخل امنیت بفهمد که نیروی انتظامی مقتدر و تواناست.

۲-۶-۲ عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس

عوامل فردی:
عوامل فردی تاثیر گذار بر اقتدار پلیس موارد ذیل می باشند:
۱ ـ ایمان
۲ ـ اصالت خانوادگی و عدم سوء سابقه
۳ـ توانایی علمی برخورداری از دانش عمومی روز دنیا امری ضروری است.
۴ ـ توانایی ذهنی حساسیت پلیسی نیاز به تصمیم‌گیری سریع در مواقع اضطرار و توانایی حل و فصل امور در شرایط مختلف
۵ ـ پایبندی به قانون
۶- گزینش و انتخاب افراد شایسته
۷-آموزش و تداوم آن
۸ ـ امکانات
۹ ـ شکل ظاهری مناسب
۱۰ـ مشروعیت
۱۱ـ حفظ اطلاعات
۱۲ ـ فشار روانی سازمان
۱۳ـ پیروی از رهبری
عوامل بیرونی:
منظور از عوامل بیرونی عوامل و رفتارهایی است که با اجرای آنها پلیس به وضعیت مطلوب و صفت اقتدار دست می‌یابد و عبارتند از:
برقراری نظم و امنیت اجتماعی : احساس امنیت همواره از نیازهای اولیه بشر بوده است. امنیت در زندگی اجتماعی مردم نقش بسیار مهمی دارد البته باید توجه داشت که امنیت یک تولید اجتماعی و جمعی است بدین معنا که تمام سازمانها و نهادهای اجتماعی باید با انجام درست وظیفه خود به تولید امنیت بپردازد.
مردمی بودن در بینش اسلامی پشتوانه اصلی حکومت نیروهای مردمی هستند که در تداوم حکومت نقش اساسی دارند. هر گونه تغییر در یکی از نشانگان سرمایه اجتماعی (اطلاعات، اعتقاد، روابط و ارتباط) تغییر در میزان ثبات و پایداری نظام کلان اجتماعی که پلیس حافظ رسمی آن است را به همراه دارد باید پلیسی مردمی و جامعه محور به وجود آید تا با ایجاد انگیزه و دخالت مردم در امنیت کشور از طرفی باعث تغییر تفکر نقش بسته از پلیس در ذهن آحاد مردم که حاکی از وجود شکاف میان پلیس و مردم و کاهش اعتماد عمومی نسبت به پلیس است گردد. از طرف دیگر با مشارکت عمومی مردم موجب افزایش نظم و انسجام اجتماعی و افزایش امنیت و مقبولیت اجتماعی پلیس و نیز برقراری روابط عاطفی میان پلیس و مردم شود.
با تاکید بر پیشگیری اجتماعی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن عواملی است که در تکوین جرم موثرند. البته باید توجه داشت پیشگیری مقتدرانه پلیس باید براساس مواردی همچون قانونمندی مشروعیت، مقبولیت، هوشمندی پلیس و تامین صریح  بی ملاحظه حقوق جامعه و شهروندان باشد.
قاطع بودن در اجرای احکام
توجه به عناصر فرهنگی و رعایت ارزش‌های حاکم بر جامعه
با توجه به موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که مهمترین عوامل تاثیرگذار در اقتدار پلیس و سرمایه اجتماعی عبارتند از:
۱ـ تکیه بر امور فردی و سازمانی پلیس
۲ـ پیشگیری از جرایم که سبب کاهش مشکلات جامعه و نیز موفقیت خود آنان می‌شود
۳ـ قاطعیت و توجه به عناصر فرهنگی و رعایت ارزش‌های حاکم بر جامعه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت