پژوهش – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۴

پژوهش – 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۴

شناخت و همکاری بر اساس حکایات

بعد رابطه ای

روابط مبتنی بر صداقت

رجحان منافع سازمان

همکاری به عنوان الزام

عضو یک خانواده مشترک بودن

بعد ساختاری

روابط شخصی گرم

ساختار ارتباطی تسهیل کننده

ارتباطات کاری زیاد

۴-۳-۴ نظریه سرمایه اجتماعی – اعتماد

استرام و آن [۶۴](۲۰۰۳) در مدلی به ارائه رابطه میان سرمایه اجتماعی و اعتماد به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین خروجی ها و نتایج سرمایه اجتماعی اشاره نمود. در این مدل ، شکل های مختلف سرمایه اجتماعی به اعتماد در سطوح مختلف شبکه ای، تیمی و سازمانی منجر می شود و این اعتماد ، اقدامات ، فعالیتها و دغدغه های مشترک را افزایش می دهد در نتیجه تلاش گروهی در سازمان ارتقا می یابد .
در شکل زیر می توانید مولفههای کلی این مدل و نحوه تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی را مشاهده نمایید. 
شکل ۲ ۳ مدل سرمایه اجتماعی-اعتماد ( منبع : استرام و آن، ۲۰۰۳)
همان طور که مشاهده می کنید ، در این مدل ، اعتماد به عنوان نتیجه اصلی سرمایه اجتماعی در سازمانها بروز میکند و این متغیر است که به بهبود تلاش های جمعی و در نتیجه افزایش عملکرد سازمانی منجر میشود.

۲-۳-۵ نظریه منابع اجتماعی

این نظریه که ریشه های آن به مطالعات لین و کاتور (۱۹۸۱) میرسد پیوندهای موجود در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارامد نمیداند. از دیدگاه این نظریه ، فقط منابع موجود در درون شبکه است که میتواند به عنوان یک سرمایه قلمداد شود (لینا[۶۵] ، ۱۹۹۹). به عبارت دیگر، نظریه پیوندهای ضعیف و شکاف ساختاری، هر دو بر ساختار شبکه ها معطوف هستند اما این نظریه، به محتوای شبکه توجه میکند (سویزی و محمدی ، ۱۳۹۰) .

۲-۳-۶ نظریه SCAT

این نظریه در سال ۱۹۹۸ توسط بین و هیکس[۶۶] ارائه و سپس توسط محققین دیگر از جمله کریشنا و شرادر [۶۷](۱۹۹۸) مورد توسعه قرار گرفت. در این نظریه، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان و خرد تقسیم شده است . سطح کلان اشاره به محیطی دارد که سازمان در آن فعالیت می کند که شامل موارد زیر است :
قوانین
چارچوب حقوقی
نوع حکومت
عدم تمرکز
مشارکت سیاسی

مدیر سایت