بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۳

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۳
هیوگینز و جانستون[۶۰] (۲۰۱۰)

تاکید بر افراد و اعضا

سرمایه اجتماعی به ویژگی های افراد و خصوصیات آنها بستگی دارد

داسگوپتا [۶۱](۲۰۰۰)

خرده سیستمهای موثر بر سیستم

این خرده سیستمها همان تیمها و تشکل ها هستند که سیستم اصلی را تحت تاثیر قرار می دهند

مورفی (۲۰۱۳)

احساس همدلی

مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود ، بر پایه احساسات و روابط عاطفی و ارزشی میان اعضا شکل گرفته است

فوکویاما (۲۰۰۳)

هنجارها

آنچه برای تیم ها مزیت محسوب می شود ، هنجارهایی است که در روابط بین اعضا شکل گرفته و از سوی اعضا پیگیری می شود

۲-۳ نظریههای سرمایه اجتماعی

در این قسمت به طور خلاصه در رابطه با مهمترین نظریات و مدلهای ارائه شده در خصوص سرمایه اجتماعی صحبت خواهیم نمود.

۲-۳-۱ نظریه پیوندهای ضعیف

اولین تئوری برای مفهوم سازی سرمایه اجتماعی ، نظریه پیوندهای ضعیف است. مطابق این نظریه ، هرچه شدت و استحکام روابط بین اعضای یک شبکه بیشتر باشد ، ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و به عکس هر چه شدت و استحکام این روابط ضعیف تر باشد ، نشاندهنده سرمایه اجتماعی بیشتر است ( سیبرت[۶۲] ، ۲۰۰۱) .
شکل ۲ – ۱ مدل پیوندهای ضعیف در سرمایه اجتماعی (منبع : سیبرت ، ۲۰۰۱)

۲-۳-۲ نظریه شکاف ساختاری

مطابق این نظریه، اگر یک فرد در شبکه اجتماعی خود با همکارانی که با هم در ارتباط نیستند یا حداقل ارتباط اندکی با هم دارند ارتباط برقرار کند ، نهایت استفاده را خواهد برد (سیبرت ، ۲۰۰۱) .
منظور از شکاف در این نظریه ، فقدان ارتباط میان دو فرد در یک شبکه اجتماعی است که مزیتی برای سازمان تلقی می شود.
شکل ۲ – ۲ مدل نظریه شکاف ساختاری در تبیین سرمایه اجتماعی ( منبع : سیبرت ، ۲۰۰۱)

۲-۳-۳ نظریه گوشال و ناهاپیت[۶۳]

این دو صاحب نظر، سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطهای و ساختاری تقسیم کردهاند و هر سه بعد را اجزاء فرعیتری تفکیک نمودهاند.
جدول ۲ – ۱ مدل گوشال و ناهاپیت در تشریح ابعاد سرمایه اجتماعی ( منبع: گوشال و ناهاپیت ، ۱۹۹۸)

ابعاد سرمایه اجتماعی معیارهای سنجش
بعد شناختی وجود ارزشهای مشترک
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت