دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۵

دسترسي به منابع مقالات : 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۵

بنابراین متغیر اول، نرمال تشخیص داده شده است. در ادامه به بررسی سایر متغیرها پرداخته میشود. به محض این که عدم نرمال بودن متغیر ، محرز گردد نیازی به بررسی ادامه متغیرها نیست. در شکل زیر، هیستوگرام پراکندگی متغیر توانمندسازی پلیس قابل مشاهده است.
 
شکل ۴ – ۷ نمودار هیستوگرام مربوط به توانمندسازی پلیس
نمودار نشان میدهد که توزیع دادهها نرمال نیست. با این حال بررسی بیشتر با استفاده از نمودارهای کیو کیو پلات و لگاریتم طبیعی الزامی است.
 
شکل ۴ – ۸ نمودار کیو کیو پلات توانمندسازی پلیس
این نمودار نیز نشان می دهد که توزیع داده های مربوط به توانمندسازی پلیس، نرمال نیست. چرا که اغلب نقاط ، خارج از خط سنجش نرمال بودن قرار دارند. بنا بر این توزیع داده ها غیر نرمال است. این موضوع در نمودار لگاریتم طبیعی همین متغیر که در شکل زیر آورده شده نیز منعکس شده است.
 
شکل ۴ – ۹ نمودار لگاریتم طبیعی توانمندسازی پلیس
همانطور که لگاریتم طبیعی باقی ماندهها نشان می دهد اغلب نقاط ( به لحاظ کمی) زیر خط هستند که نشان دهنده مقادیر منفی است. بنابراین میتوان نتیجه گیری مجدد نمود که این متغیر، نرمال نیست.
با اثبات نرمال نبودن این متغیر، لزومی به بررسی دیگر متغیر ها نیست (البته نتایج مربوط به بررسی سایر متغیرها در قسمت ضمائم آماری آورده شده است) به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی می باید از آزمونهای غیر پارامتریک استفاده کنیم.
در نتیجه برای آزمون وجود همبستگی و ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل از آزمونهای نا پارامتریک (روش ضریب همبستگی اسپیرمن ) استفاده می شود.

۴-۹ بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار

در این بخش ، به بررسی معناداری بودن و میزان همبستگی و رابطه میان پارامترهای مختلف تحقیق پرداخته می شود. معناداری از پارامتر r و همبستگی از روش اسپیرمن محاسبه می گردد.
H0=رابطه همبستگی معناداری میان دو متغیر وابسه و مستقل وجود ندارد
H1 رابطه همبستگی معناداری میان دو متغیر وابسته و مستقل وجود دارد=
فرض صفر، نشان دهنده وجود همبستگی صفر بین دو متغیر است که نشان می دهد هیچ رابطه همبستگی معناداری بین دو متغیر وابسته و مستقل وجود ندارد. در طرف مقابل ، فرض یک ، نشان می دهد ، بین دو متغیر ، رابطه همبستگی معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان توانمندی پلیس و « سرمایه اجتماعی» وجود دارد . ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با ۳۳۸/۰ می باشد که نشاندهنده رابطه ای از نوع متوسط است که در سطح ۹۹ درصد ، معنادار می باشد. بنا بر این فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار می گیرد .همچنین نتایج نشان می دهد که ۱۵ درصد تغییرات سرمایه اجتماعی را می توان به توانمندی پلیس نسبت داد.
جدول همبستگی نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان تبلیغات پلیس و « سرمایه اجتماعی» وجود دارد . ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با ۱۱۹/۰ می باشد که نشاندهنده رابطه ای از نوع کاملا ضعیف است که به سختی در سطح ۹۵ درصد ، معنادار می باشد. بنا بر این فرضیه دوم به سختی مورد تایید قرار می گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تنها ۱ درصد تغییرات سرمایه اجتماعی را می توان به تبلیغات پلیس نسبت داد.
جدول ۴ – ۶ محاسبه همبستگی و معناداری روابط بین متغیرها

سرمایه اجتماعی توانمندسازی تبلیغات اقتدار عملکرد دانش بنیان
۱٫۰۰۰ .۳۳۸** .۱۱۹* .۳۶۸** .۳۵۷** .۴۴۰** ضریب اسپیرمن سرمایه اجتماعی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت