بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۴

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۲۴
۳٫۶۸۷۵

۳٫۲۵۰۰

۳٫۸۰۰۰

۳٫۷۵۰۰

یک چهارم داده ها

۴٫۳۰۵۶

۴٫۷۵۰۰

۴٫۲۵۰۰

۴٫۳۳۳۳

۴٫۱۰۰۰

۴٫۲۵۰۰

یک دوم

۴٫۷۷۷۸

۵٫۰۰۰۰

۵٫۰۰۰۰

۵٫۰۰۰۰

۴٫۶۰۰۰

۴٫۷۵۰۰

سه چهارم

میانگین همه مولفه ها بالاتر از ۴ است. و گزینه توانمندسازی ، بیشترین نظرات مثبت را به خود جلب کرده است. شاخص های چولگی و کشیدگی حاکی از نرمال نبودن ظاهری متغیرها دارد که این کار در بخش بعدی با استفاده از نمودار های مختلف بررسی می شود. نتایج محاسبه انحراف معیار و واریانس نیز نشان میدهد که پراکندگی داده های مربوط به اقتدار پلیس، بیشتر از سایر مولفه هاست. بدین معنا که در مورد اقتدار پلیس، نظرات پاسخگویان از تنوع بیشتری برخوردار است. همچنین در رابطه با اقتدار پلیس دامنه پاسخ ها بیشتر از سایر موارد بوده است که حاکی از تفاوت زیاد موافقان و مخالفان این گزینه است.

۴-۸ روش تجزیه تحلیل استنباطی

به منظور آزمون فرضیات قصد داریم که از آزمونهای پارامتریک (مثل رگرسیون و همبستگی) استفاده کنیم، لذا شرط اول، بررسی نرمال بودن توزیع داده ها می باشد. از این رو در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده های متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود
لازم به ذکر است در خصوص بررسی فرضیات مساله ، سطح خطای مورد قبول برابر با ۰/۰۵ می باشد . به عبارت دیگر :
α=۰/۰۵

۴-۸-۱ روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی

در این بخش، در ابتدا به بررسی وضعیت پراکندگی داده ها از لحاظ نرمال یا غیر نرمال بودن می پردازیم و با توجه به نتایج حاصل ، روش همبستگی و معناداری را انتخاب می نماییم. در ادامه، به ارایه آزمون های رگرسیون و معادله رگرسیون می پردازیم.

این را هم حتما بخوانید :
متن کامل - بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- قسمت ...

۴-۸-۲ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

به منظور سنجش نرمال بودن متغبرها از نمودار هیستوگرام، q-q plot و نمودار لگاریتم طبیعی استفاده میشود. این کار برای تک تک متغیرها صورت می پذیرد.
 
شکل ۴ – ۴ نمودار هیستوگرام مربوط به سرمایه اجتماعی
در شکل فوق میتوانید وضعیت پراکندگی پاسخها را به خوبی مشاهده نمایید. این نمودار ، حاصل میانگین پاسخ ها در مورد همه مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد و به نظر میرسد، توزیع دادهها در این مورد نرمال است. البته این موضوع در ادامه از طریق نمودار q-q plot و لگاریتم طبیعی صورت میپذیرد.
 
شکل ۴ – ۵ نمودار کیو کیو پلات سرمایه اجتماعی
همانطور که در نمودار مشخص است عموم نقاط پر رنگ ، در روی خط نرمال قرار دارد و میتوان بیان داشت که این متغیر نرمال است. این موضوع در نمودار لگاریتم طبیعی باقی مانده ها که در شکل زیر ارائه شده است نیز قابل تشخیص است.
 
شکل ۴ – ۶ نمودار لگاریتم طبیعی متغیر سرمایه اجتماعی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت