بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۴

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۴
۸۶۹/۰

بعد شناختی

۸۸۷/۰

بعد ساختاری

۸۱۹/۰

توانمندی پلیس

۷۱۴/۰

تبلیغات پلیس

۷۰۲/۰

اقتدار پلیس

۷۷۴/۰

عملکرد پلیس

۷۲۳/۰

پلیس دانش بنیان

۷۶۶/۰

مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همه موارد بالاتر از ۷/۰ است و این نشاندهنده تایید شدن پایایی آیتمهای مورد ارزیابی است.

۳-۱۱ خلاصه فصل

در این فصل، روش تحقیق، نوع تحقیق، استراتژی تحقیق و رویکرد تحقیق تعریف و مشخص گردید. این مفاهیم به ما کمک می کند تا بتوانیم از مسیری منطقی و علمی به اثبات یا رد فرضیات بپردازیم. در مرحله بعد کانالهای جمع آوری اطلاعات مشخص گردید و این که آیا کانالهای مذکور به منظور جمع آوری اطلاعات مناسب هستند یا خیر مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل بعد اطلاعات و داده های لازم از مجاری تعیین شدهجمع آوری می گردد و به روش های مشخص شده در این فصل مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد و فرضیات تایید یا رد می گردند. همچنین ویژگی های منابع اطلاعات مورد ارزیابی میگیرد. به عبارت دیگر در فصل آتی آنچه در این فصل به عنوان مسیر تحقیق پیش بینی شده بود محقق میگردد.

فصل چهارم

تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه

تجزیه و تحلیل دادهها، برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشوند. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. در این فصل، با استفاده از روش های آماری سعی شده، دادههای تحقیق، به منظور نیل به اهداف و آزمون فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لذا، در ابتدا تحلیل توصیفی دادهها، سپس تحلیل استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق بیان میشوند.

۴-۲ تحلیل توصیفی دادهها

تجزیه تحلیل توصیفی داده ها ، به بررسی و تشریح ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می پردازد. به عبارت دیگر ، در تجزیه تحلیل توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که داده های جمع آوری شده از چه منبعی و توسط چه کسانی تکمیل شده اند. این کار با این فرض انجام می گیرد که ویژگی های کسانی که داده های تحقیق را تامین میسازند در نتیجه گیری تحقیق موثر است.

۴-۳ تحلیل توصیفی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت