دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۲

دسترسي به منابع مقالات : 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۲

 
که در این صورت تعداد نمونه برابر با ۳۸۴ بدست می آید. البته به منظور حصول نتایج دقیق‌تر و پوشش خطاهای احتمالی، حجم نمونه برابر با ۴۰۰ عدد در نظر گرفته می‌شود.
همچنین در ارتباط با روش نمونه گیری باید گفت که با توجه به همگن بودن جامعه از روش تصادفی ساده به منظور انتخاب نمونه استفاده میکنیم.

۳-۹ روش گردآوری اطلاعات

به منظور گردآوری اطلاعات لازم ضمن مراجعه به اسناد و مدارک موجود در دانشگاه، با تعدادی از کارشناسان و نیروهای پلیس نیز مصاحبه انجام گرفت. انجام این مصاحبهها در راستای افزایش شناخت محقق نسبت به موضوع و تسلط بیشتر بر مولفه ها و ابعاد تحقیق کارساز بوده است.
با این حال مهمترین و اصلی ترین ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است.پرسشنامه بکار گرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینهای[۱۰۹] برای سنجش وضعیت و سوالات ۷ گزینه ای در مقیاس لیکرت[۱۱۰] به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد.

۳-۰۱ تحلیل پرسشنامه

از آنجاییکه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد به تحلیل سوالات و رابطه آن با فرضیه های تحقیق میپردازیم:
پرسشنامه مورد استفاده از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در ارتباط با ویژگی ها و مشخصات عمومی [۱۱۱]فرد پاسخگوست. در این بخش متغیر های جمعیت شناختی فردی که پرسشنامه را پر می نماید مشخص می گردد.
اهم مواردی که در این بخش آورده شده است و همگی پیرامون مشخصات پاسخگو می باشد از قرار زیر است :
جنسیت
تحصیلات
سن
سابقه و تجربه
نتایج حاصل از این بخش پرسشنامه ، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را مشخص می سازد.
بخش دوم پرسشنامه در ارتباط با بررسی فرضیات تحقیق طراحی شده است و تک تک فرضیات را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور طراحی پرسشنامه از سوالات نمونه تحقیقات انجام شده در این راستا استفاده شده است.
در این قسمت و به منظور تعیین سوالات تحقیق از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده است:
جدول ۳ – ۱ : شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق و منبع آنها

متغیر مولفه پرسشنامه منبع
سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی ۱-۴ سیلکاست[۱۱۲] (۲۰۱۳)؛
سنگوپتا و سارکار [۱۱۳] (۲۰۱۲)
بعد شناختی ۵-۱۰
بعد ساختاری ۱۱-۱۴
توانمندی پلیس
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت