جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۱

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۱

۳-۱ مقدمه

هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز میگردد. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالهایی در ذهن محقق گردیده که به ارائه فرضیه منجر میگردد. بنابراین وظیفه اصلی هر محقق، بررسی و پژوهش برای تایید یا رد فرضیههاست. برای پاسخ به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص دادههای جمعآوریشده، ورودی اساس و پایه محقق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گردآوریشده در خصوص رد یا تایید فرضیهها و پاسخگویی به سوالات بعدی اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز میباشد، دادهها، اطلاعات خام و غیرقابل اتکایی میباشند که جهت تبدیلشدن اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود (نادری و سیف راقی، ۱۳۷۴؛ ۷۵). در این فصل در ارتباط با روش تحقیق و نوع تحقیق صحبت خواهیم کرد. در ادامه در مورد روش جمع آوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات صحبت می شود. سپس ابزار گردآوری اطلاعات از لحاظ روایی و پایایی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. در پایان در مورد روشهای تجزیه و تحلیل داده ها مختصری توضیح اضافه خواهد شد.

۳-۲ نوع تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف ، از نوع کاربردی میباشد چرا که نتایج آن مستقیما در سازمانهای پلیس کشور اعم از پلیس پیشگیری و راهور کاربرد خواهد داشت.
محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص گردد برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوهای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای مورد نظر دست یابد با توجه به این که تحقیق حاضر، به جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیهها یا پاسخ به سوالهای مربوط به وضعیت فعلی میپردازد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این طرح، توصیفی از نوع پیمایشی است.
از منظر دیگر ، این تحقیق از نوع توصیفی می باشد. “تحقیق توصیفی” شامل مجموعه روشهایی می شود که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاریدادن به فرآیند تصمیمگیری باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛ ۸۱).
همچنین از لحاظ نوع روش تجزیه و تحلیل ، این تحقیق از نوع همبستگی می باشد چرا که مستقیما از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در آن استفاده میشود.

۳-۳ کاربردهای تحقیق

گسترش نوجه به موضوع سرمایه اجتماعی در سازمان پلیس
توسعه شیوه های افزایش سرمایه اجتماعی در راستای تحقق بیشتر امنیت
ارائه نگرش ها و شیوه های جدیدتر در خصوص سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد نیروهای پلیس

۳-۴ محدوده تحقیق[۱۰۸]

محدودیتهای محقق در انجام این تحقیق از لحاظ مکانی و زمانی تفکیک شده اند که در برخی موارد بر نتایج حاصل از این تحقیق تاثیر گذار بوده اند . اهم این محدودیتها عبارتند از :

این را هم حتما بخوانید :
دسته بندي علمی - پژوهشی : بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۸

۳-۴-۱ محدوده مکانی

این تحقیق در کشور ایران و در شهر تهران به انجام رسیده است و حوزه نتایج آن ، محدود به این شهر می گردد

۳-۴-۲ محدوده زمانی

زمان جمع آوری داده ها در این تحقیق به بازه زمانی فروردین ماه سال ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه محدود می گردد . بنا بر این نتایج حاصل از این تحقیق تنها به بازه زمانی مشخص شده مربوط می گردد

۳-۴-۳ محدود موضوعی

این تحقیق تنها به بررسی عوامل موثر بر گسترش سرمایه اجتماعی از منظر سازمانی تاکید داشته است و به بررسی سایر مولفه ها و نتایج احتمالی بکارگیری و توجه به سرمایه اجتماعی نپرداخته است.

۳-۵ روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف و پیامد ، یک تحقیق کاربردی است که برای برای انجام آن از روش “پیمایشی” استفاده می شود. روش اجرای این تحقیق به صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی خواهد بود. در روش کتابخانه ای ، به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق، مطالعه تحقیقات پیشین و بررسی نظریات اندیشمندان و خبرگان انجام می گیرد و پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات مرتبط با موضوع و شناخت جامعه مورد مطالعه ، به تدوین مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی پرداخته می شود.

۳-۶ تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق

الف) سرمایه:
از نظر بوردیو سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه ی اجتماعی است که در توانایی فرد برای بهره مندی از منابع خاص که در این صحنه حاصل می گردد مؤثر واقع میشود و اساسا بر سه صورت دیده میشود. اقتصادی، فرهنگی ، و اجتماعی . که در این تحقیق سرمایه اجتماعی مورد نظرمحقق است که سرمایه اجتماعی بخشی ازساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات مجاری اطلاع رسانی- هنجار ها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از ساختار را تشویق کرده یا منع میشوند (کلمن ، ۱۳۷۷ ، ۴۷۶ )
فوکو یاما (۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی را مجموعه ای ار هنجار های موجود در سیستم های اجتماعی می داند که موجب ارتقاع سطح همکاری اعضای آن جامعه گردید. و موجبپائین آمدن هزیته های تبادلات و ارتباطات می گردد. فوکویاما (۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه شناختی مورد توجه قرار می دهد .به نظر او سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگ دارد هرچه قدر شعاع اعتماددر یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود و به تبعیتاز آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت .
از نظر بوردیو(۲۰۰۲) سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالغوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر عضویت دریک گروه است.
ب) سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی فرآیندی از روابط اجتماعی انسانهاست که به کاهش انواع هزینههای سازمان و در نهایت به افزایش بهرهوری رهنمون خواهد شد(نوروزی ، ۱۳۸۶) .
پاتنام سرمایه اجتماعی را چنین تعریف میکند:
ویژگیهای سازمان اجتماعی از قبیل شبکهها- هنجارها و اعتماد اجتماعی که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تحمیل میکند وی همچنین معتقد است که سرمایه اجتماعی دارای ۵ خرده مقیاس میباشد که عبارتند از اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادینه شده، اعتماد سیاسی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی (پاتنام ، ۲۰۰۴) .

این را هم حتما بخوانید :
ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس ...

۳-۷ مدل تحقیق

تمام مطالعات تحقیقی بر یک چار چوب مفهومی استوار است که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص میکند. (مقیمی، ۱۳۸۳، ص. ۶۲). این چار چوب مفهومی با عناوین دیگری همچون چار چوب نظری(خاکی، ۱۳۸۴، ص.۳۰)، نقشه ذهنی؛ (مقیمی، ۱۳۸۳، ص ۱۶۲) و ابزار تحلیلی(میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۵، ص. ۱۰ ) شناخته می شود. از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب ، متغیر ها و روابط بین آنها ترسیم شده باشد؛ به عبارتی مدل ، دستگاهی از فرضیه ها است که میانشان
روابط منطقی برقرار است (گیوی و کامپنهود، ۱۳۸۲، ص. ۱۳۲) لذا مدل مفهومی تحقیق حاضر بیانگر متغیر ها و روابط بین آنها ( مطروحه در فرضیات ) می باشد که در قالب شکل زیر ارائه شده است:
شکل ۳ – ۱ مدل مفهومی تحقیق

۳-۸ جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان فاتب می‌باشند. اگرچه جامعه آماری ماهیتا محدود است و تعداد مشخصی دارد اما از آنجاییکه اطلاع دقیقی در خصوص تعداد این کارکنان در دست محقق نبوده است جامعه آماری را نامحدود فرض می کنیم.
با فرض نامحدود بودن جامعه و p=0/5 ؛ جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم از فرمول ککران استفاده گردید:
در ابتدا حجم جامعه نامحدود را بدست می‌آوریم.
 
که در این رابطه   مقدار نرمال استاندارد برای ۱۰۰ (α-۱) درصد اطمینان است. واریانس   نیز برابر با واریانس برآورد شده و d مقدار خطاست.
البته مقدار واریانس معمولا نامعلوم است اما اگر جامعه مورد تحقیق (یکی از پارامترهای مورد تحقیق) به صورت دو حالتی باشد می‌توان واریانس را از طریق زیر محاسبه نمود :
 
در این حالت می‌توان حداکثر مقدار را برای واریانس در نظر گرفت. این حالت در صورتی رخ می‌دهد که p و q برابر با نیم باشند که در این صورت، واریانس   برابر با یک چهارم می‌گردد.همچنین معمولا مقدار خطا برابر با ۰٫۰۵ تا ۰٫۰۸ در نظر گرفته می‌شود که در این تحقیق مقدار خطا برابر با ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت