تحقيق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

تحقيق دانشگاهی – 
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۱۰

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال[۱۰۰] ، ۱۳۸۵ ).
در سال ۲۰۱۳، پترو و داسکالپولو[۱۰۱] در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی و رابطه آن با نوآوری در بخش خدمات» به بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و تجزیه و تحلی نقش آن در افزایش نوآوری در سازمانیهای گردشگری کشور یونان پرداختند. مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده که در میان کارشناسان این سازمانهای خدماتی توزیع و جمع آوری شده است. این پرسشنامه همزمان هم میزان نوآوری و هم میزان سرمایه اجتماعیرا درسازمانها مورد سنجش قرار میدهد.
نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که یکی از مولفه های اصلی نوآوری ، مسزان دانش سازمانی می باشد که هر چه بتواند در بستر های ارتباطی سازمان به نحو بهتری گردش داشته باشد ، امکان بروز رفتارهای خلاقانه و نوآورانه بیشتر خواهد بود. نتایج نشان میدهد در صورتی که همکاری و هماهنگی میان اعضا و شبکه های کاری بیشتر باشد، این تبادل به نحو بهتری انجام گرفته و در نتیجه امکان بروز و توسعه رفتارهای نوآورانه درسازمان بیشتر خواهد بود.
در سال ۲۰۱۲ ، بهتویی و نیرگارد[۱۰۲] در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی، موقعیت و درآمد در محیط کار» به بررسی اهمیت توجه به مقوله سرمایه اجتماعی در محیط های کاری پرداختند و این سوال را مطرح ساختند که آیا سرمایه اجتماعی تحت تاثیر سطح درآمد یا موقعیت شغلی افراد رار میگیرد یا خیر؟
برای این منظور ، تعدادی از شرکتهای فعال در صنایع مختلف در کشور سوئد انتخاب و داده های مورد نیاز از کارشناسان و مدیران این شرکتها جمع آوری گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که سوابق اقتصادی و اجتماعی فرد، جنسیت ، مهاجر بودن یا نبودن فرد، تاثیر مستقیمی بر غنای شبکه های کاری و در نتیجه سطح سرمایه های اجتماعی دارد . همچنین رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و موقعیت شغلی افراد گزارش شده است. رابطه میان تحصیلات و تجربه کاری و سطح سرمایه اجتماعی در محیط های کاری نیز مثبت تبیین شده است.
مورفی[۱۰۳] در سال ۲۰۱۳، در تحقیقی با عنوان « رابطه میان سرمایه اجتماعی و وظیفه رهبران برای ارتقای عملکرد شرکت» به بررسی تاثیرات و نتایج توجه به مقوله سرمایه اجتماعی در سازمانها پرداختند. این تحقیق با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر ابعاد مختلف عملکردی به انجام رسید. برای این منظور تعداد ۱۷۲ شرکت انتخاب و پرسشنامه در میان مدیران و روسای آنها توزیع و جمع آوری گردید. سپس دادههای جمع آوری شده از طریق تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر مبنای آن نتایج ارائه گردید.
نتایج نشان می دهد که مقوله سرمایه اجتماعی رابطه معناداری با برخی جنبه های عملکردی از جمله موارد زیر دارد که عبارتند از :
فعالیت های نوآورانه
هزینه های تبادل
بهرهوری
در نتیجه می توان بیان داشت که توجه به موضوع سرمایه اجتماعی ، می تواند به عنوان مبنایی در راستای افزایش و بهبود عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
سال ۲۰۱۲، تحقیق دیگری توسط پراساد[۱۰۴] و همکارانش در کشور آمریکا به انجام رسید. این تحقیق با عنوان « بررسی نقش شبکه های تامین و سرمایه اجتماعی بر عملکرد و بقای شرکت های کوچک » با هدف بررسی این موضوع به انجام رسید که سرمایه اجتماعی چگونه می تواند از طریق بهبود عملکرد در زنجیره های تامین ، به بقا و عملکرد سازمانها کمک نماید.
این تحقیق در سالهای اخیر که بجران اقتصادی سراسر ایالات متحده را در بر گرفته بود، به انجام رسید تا بر نقش سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد در این شرایط سخت ، تاکید کرده باشد. بنا بر این نمونه ای از شرکتهای مختلف آمریکایی انتخاب و پس از تجزیه و تحلیل داده های اکتسابی ، نتایج زیر حاصل گردید.
نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که قبل از وقوع این بحران ، توجه ویژه ای به دارایی های نامشهود از جمله سرمایه اجتماعی داشته اند ، در هنگام بروز این بحران به شکل موثر تری عمل کرده و کمتر دچار نوسان ، مشکل و ورشکستگی شده اند . همچنین رابطه کاملا معناداری میان سرمایه اجتماعی و بهبود زنجیره تامین و عملکرد آن گزارش شده است. بنا بر این توصیه شده است که سازمانها کوچک که از لحاظ منابع فیزیکی در مضیقه هستند ، حتما به سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع جایگزین و موثر نگاه کنند و سعی کنند با استفاده از آن، فقدان یا کمبود سایر منابع را جبران نمایند.
تحقیق دیگری توسط فورنونی[۱۰۵] و همکارانش در سال ۲۰۱۲ با موضوع «سرمایه اجتماعی در میان کارآفرینان و رابطه آن با عملکرد» با هدف بررسی سطح سرمایه اجتماعی در میان کارآفرینان و رابطه آن با سطح دسترسی به اطلاعات و عملکرد سازمانی در کشور آرزانتین به انجام رسید.
برای این منظور تعداد ۲۸۲ کارآفرین آرژانتینی انتخاب و پرسشنامه استانداردی که از قبل برای این منظور طراحی و تدوین شده بود در میان آنها توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات بدیت آمده از طریق معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه کاملا معناداری میان سرمایه اجتماعی و سطح موفقیت کارآفرینان و سازمانهای تازه تاسیس آنها وجود دارد. در ارتباط با تبیین چگونگی این ارتباط این گونه بیان گردید که موفقیت کارآفرینان به سطح دسترسی آنها به منابع مالی ، اطلاعاتی و بازار بستگی دارد و ضمن بالاتر بودن سطح سرمایه اجتماعی ، امکان دسترسی به این منابع برای کارآفرینان ، با کیفیت بالاتری ممکن و مقدور می باشد.
تحقیق دیگری در سال ۲۰۱۲ توسط الکسیچ-ماسلاچ و ماگزان[۱۰۶] با عنوان «فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک ابزار در راستای ایجاد سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها» به بررسی این موضوع پرداختند که آیا می توان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها را افزایش داد. آنها این فرضیه را مطرح ساختند که فناوری اطلاعات و ارتباطت از طرق زیر می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذار باشد:
تسهیم اطلاعات
آموزش هدفمند
توسعه فرصتهای آموزشی
نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته و رابطه معناداری میان بکارگیری سیستمهای نوین آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه علوم اقتصادی شهر زاگرب وجود دارد. این فناوری به افزایش ارتباط میان دانشجویان و اساتید منجر شده و سطح هماهنگی و همکاری های آکادمیک را افزایش داده است.
مارتینز-کاناس[۱۰۷] و همکاران (۲۰۱۱)، در تحقیقی با عنوان «کسب دانش به عنوان واسطه سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد نوآوری» به بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی از سه بعد شناختی، ساختاری و رابطه ای پرداختند و ارتباط آن با بهبود کسب دانش و عملرکد نوآوری را مورد بررسی قرار دادند.
این تحقیق با محور قرار دادن پارکهای علم و فناوری یا همان STP ها و در کشور اسپانیا به انجام رسید . برای انجام این تحقیق، ۲۱۴ مخترع و صاحب نظر انتخاب و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج نشان میدهد که سرمایه اجتماعی دو خروجی اصلی دارد که عبارتند از :
کسب دانش و قدرت تسهیم آن
بهبود توانمندی ها و مهارتهای خلاقانه افراد
از طریق این دو متغیر، سرمایه اجتماعی توانسته بر بهبود عملکرد سازمانی نیز موثر واقع شود و کمّیت و کیفیت فعالیت های نوآورانه را افزایش دهد . همچنین رابطه معناداری میان کسب دانش و بهبود نوآوری گزارش شد که نشان می دهد که سرمایه اجتماعی هم به طور مستقیم و هم به طریق غیر مستقیم بر بهبود عملکرد نوآوری موثر بوده است.
در سال ۱۳۸۹، حسن زاده ثمرین و مقیمی در تحقیقی با عنوان « اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی» به بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی پرداخته و نتایج مثبت آن در توسعه سازمانی را در سازمانهای شهرداری تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. به اعتقاد این محققین ، بسیاری از سازمانها به مقوله سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری توجه دارند.
این تحقیق که از نوع کاربردی بوده با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین مقوله سرمایه اجتماعی در شهرداری تهران در مناطق ۲۲گانه به انجام رسیده است. برای این منظور ، کارشناسان و روسای این شهرداری ها به عنوان جامعه آماری انتخاب و از میان آنها تعداد ۳۴۲ نفر به صورت تصادفی گزینش شده اند . داده های جمع آوری شده با روش تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت .
نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شهرداری تهران میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و با افزایش سرمایه اجتماعی ، تعالی و سرآمدی سازمانها بهبود می یابد.
تحقیق دیگری در سال ۱۳۹۰ توسط احمدی و فیض آبادی با عنوان «بررسی ارتقا سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان» به هدف بررسی تاثیرات سرمایه اجتماعی بر ارتقای عملکرد در سازمان شهرداری تهران به انجام رسید. فرضیه اصلی در این تحقیق و بر مبنای نتایج تحقیق گذشته ، بر وجود رابطه معنادار میان سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی تاکید داشت.
پس از جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از منبع کارشناسان و مدیران این سازمان و تحلیل این اطلاعات با استفاده از روشهای تحلیل همبستگی و رگرسیون، نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد، رابطه معناداری با یکدیگر دارند اما این ارتباط در حد متوسط است. به عبارت دیگر ، نمی توان به سرمایه اجتماعی صرفا به عنوان یکی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی نگریسته شود.
جهانگیری و شکری زاده(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانهای غیر دولتی زنان از دید اعضا در شهر شیراز» به بررسی مولفه ها و عناصر سرمایه اجتماعی پرداختند. به اعتقاد این محققین ، پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی به ویژه در حوزه زنان، از اهمیت زیادی برخوردار است و سازمانهای غیر دولتی می توانند با توانمند سازی و وارد کردن زنان در پروسه تصمیم گیری، مشارکت آنان را در جامعه افزایش دهند.
برای انجام این تحقیق تاثیر سرمایه های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمانهای غیر دولتی زنان با توجه به فرمول ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . جامعه اماری این تحقیق، تشکل های غیر دولتی زنان شیراز می باشد و حجم نمونه ۳۲۲ نفر است .
نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنادار بین تاهل ، قومیت، تحصیلات اعضا و تحصیلات همسرانشان با عملکرد سازمانی وجود ندارد. اما بین شاخص های سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد به گونه ای با افزایش این نوع متغیرها، عملکرد سازمانها نیز افزایش می یابد.
در سال ۱۳۹۰، سویزی و محمدی در تحقیقی با عنوان « نقش سرمایه اجتماعی در تامین امنیت سرمایه گذاری» به بررسی اهمیت سرمایه گذاری و یکی از مولفه های اصلی آن یعنی سرمایه اجتماعی پرداختند. از دیدگاه این محققان ، سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم پیچیده و مهم است که به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه در هر کشوری مطرح است. بدین معنا که شرط لازم برای پیشرفت جامعه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد-جامعه-دولت) است و افول سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای؛ آن را با مشکلات فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی عدیده ای روبرو می سازد. که نهایت آن فروپاشی اجتماعی است.
در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و امنیت سرمایه گذاری به انجام رسید ، سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در راستای تولید امنیت، کاهش هزینه های کنترل جامعه و افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور مطرح شده است.
نصر اصفهانی و همکارانش در سال ۱۳۹۰ ، در تحقیقی با عنوان «بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی استان اصفهان» به بررسی این سوال پرداختند که چگونه می توان سرمایه اجتماعی را در محیط های سازمانی افزایش و توسعه داد؟
این محققان بر این اعتقاد بودند که مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در جهت درک روابط اجتماعی که زیر ساخت اصلی سیستمهای اجتماعی می باشد ، ضرورت دارد. در این تحقیق به منظور بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در سازمانهای خدماتی دولتی استان اصفهان ، از روش توصیفی پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری شامل ۱۲۹۵۹۵ نفر از مدیران و کارشناسان سازمانهای خدماتی استان اصفهان بوده است که نمونه ای با حجم ۱۹۰۵ نفر از میان آنها انتخاب و به کمک پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی ؛ به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد . سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای t تک متغیره و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج نشان داد که میانگین های حاصل در خصوص عوامل شناختی (مانند وجود سیستم مطلوب کاری ، تشکیل گروه های کاری ، انتخاب مناسب افراد در امور مختلف (و عوامل رابطه ای (مانند وجود همدلی ، رازداری، صداقت، فروتنی در سازمان، بالابودن آستانه تحمل در افراد، ارج نهادن به نیکوکاری)، سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی دولتی اصفهان از سطح متوسط بزرگتر بود و می توان نتیجه گرفت که عوامل شناختی، ساختاری، رابطه ای سرمایه اجتماعی در سازمانهای خدماتی دولتی استان اصفهان وجود دارد . از عوامل زمینه ای نیز ، تحصیلات، سابقه کار ارتباط معناداری با میانگین سرمایه اجتماعی نشان داد اما سن، جنس، رشته تحصیلی و سابقه کار ارتباط معناداری با سرمایه اجتماعی نداشته است.

۲-۱۵خلاصه فصل

در این فصل، مفهوم سرمایه اجتماعی تعریف و مختصری در مورد مولفه های آن صحبت گردید. همچنین رابطه میان متغیر ها، به اختصار مورد مقایسه قرار گرفت و مولفه های تشکیل دهنده هر یک به اختصار توضیح داده شد. در بخش دوم، تحقیقات صورت گرفته پیشین که به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته شده بود آورده شد. در فصل بعد، مسیری را که لازم است طی شود تا بتوان در مورد فرضیات، نتیجه گیری معقولی ارائه داد مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر در فصل آینده، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل اطلاعات معرفی میگردد.

فصل سوم

روششناسی تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت