علمی : بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- قسمت …

علمی :
بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- قسمت  …

شکاف دسترسی به اطلاعات توانمندی
همبستگی پیرسون
توانمندی معناداری
فراوانی
۱
۶۰۰
** ۲۰۴/۰
۰۰۰/۰
۶۰۰
همبستگی پیرسون
شکافدسترسیبهاطلاعات معناداری
فراوانی
** ۲۰۴/۰
۰۰۰/۰
۶۰۰
۱
۶۰۰

** همبستگی در سطح ۰۱/۰ معنی دار است.
۵-۳-۱۴- بررسی سازگاری درونی محورهای توانمندی زنان
جدول ۵-۳۶، سازگاری درونی محورهای توانمندی را به وسیله ی ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که بین دسترسی و کنترل بر منابع دیگر و تحرک (۰۰۰/۰ =sig و‌ ۴۹۹/۰= r)، دسترسی و کنترل بر منابع دیگر و امنیت (۰۰۰/۰ =sig و ‌۲۹۰/۰= r)، دسترسی و کنترل بر منابع دیگر و مشارکت در تصمیم گیری (۰۰۰/۰ =sig و ۱۷۲/۰= r)، دسترسی و کنترل بر منابع دیگر و آگاهی جنسیتی (۰۰۰/۰ =sig و ۳۴۴/۰= r)، با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ رابطه وجود دارد. از طرفی، رابطه‌ها به صورت مستقیم (مثبت) و برای امنیت، مشارکت در تصمیم‌گیری، آگاهی جنسیتی رابطه در حد ضعیف می‌باشد و بین دسترسی و کنترل بر منابع دیگر و تحرک رابطه در حد قوی است. بین تحرک و امنیت (۰۰۰/۰ =sig و ۳۷۱/۰= r)، تحرک و آگاهی جنسیتی (۰۰۰ /۰ =sig و ۳۳۶/۰= r) با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰و بین تحرک و کنترل (۰۴۳/۰ =sig و ۰۸۲/۰= r) با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۵/۰ رابطه وجود دارد، رابطه‌ها به صورت مستقیم (مثبت) و بین تحرک و امنیت رابطه در حد متوسط و بین تحرک ومشارکت در تصمیم‌گیری و آگاهی جنسیتی رابطه در حد ضعیف وجود دارد. هم‌چنین بین امنیت و مشارکت در تصمیم گیری (۲۶۹/۰ =sig و ۰۴۵/۰= r) با اطمینان ۹۹/۰ رابطه‌ی معناداری وجود ندارد اما بین امنیت و آگاهی (۰۰۰/۰ =sig و ۲۹۷/۰= r) با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ رابطه‌ی معنادار ضعیف و مثبتی وجود دارد. در آخر بین مشارکت در تصمیم‌گیری و آگاهی جنسیتی (۰۰۰/۰ =sig و ۱۷۵/۰= r) با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچکتر از ۰۱/۰ رابطه‌ی معنادار ضعیف و مثبتی مشاهده می‌گردد.
جدول شماره ۵-۳۶-سازگاری درونی محورهای توانمندی زنان

دسترسی و‌کنترل بر منابع
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت