جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- قسمت …

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- قسمت  …
مشارکت در تصمیم گیری

۱۵

دسترسی و کنترل بر منابع دیگر

۱۶تا۱۹

تحرک

۲۰

امنیت

۲۱و۲۲

آگاهی جنسیتی

۲۳و ۲۴

۴-۵- جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه‌ی آماری منظور همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌نما یا معرف به دست آمده باشد (ساروخانی،۳۷۵:۱۳۸۳). جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل تمامی زنان ۵۴-۱۵ سال مناطق ۹ گانه‌ی شهر شیراز می‌باشد که طبق آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، ۵۲۵۵۹۹ نفر بوده‌اند (سایت آمار، ۱۳۹۰) است.
با توجه به حجم وسیع جامعه‌ی آماری امکان جمع‌آوری اطلاعات از همه افراد میسر نمی‌باشد و به منظور تسهیل در امر پژوهش و هم‌چنین صرفه جویی در وقت و هزینه، ناگزیر تعدادی از جامعه آماری به عنوان نمونه معرف انتخاب می‌شوند.
در این پژوهش برای محاسبه حجم نمونه از روش نمونه گیری لین[۱۰۱] استفاده شد. بر این اساس، تعداد نمونه‌ی تحقیق با فرض اینکه پارامتر در جامعه ۵۰ درصد باشد (حداکثر احتمال) و سطح اطمینان ۹۵ درصد و هم‌چنین پایایی ۴±، معادل ۶۰۰ نفر بود. شیوه‌ی نمونه‌گیری، تصادفی چند مرحله‌ای بود. بدین معنی جهت توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها ابتداً مناطق نه‌ گانه‌ی شهر شیراز انتخاب و سپس درون هر منطقه به نسبت وجود خانوارها، بلوک‌های کوچک‌تر به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شدند. خانوارهای درون خوشه‌ها مورد تحلیل واقع شدند و در صورت وجود یک زن با ویژگی های بالا در خانوار با او مصاحبه شد.
۴-۶- تعریف متغیرها
در این قسمت از تحقیق به تعریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته میشود و متغیرهای مستقل و وابسته هر کدام به تفکیک هم از لحاظ عملیاتی و هم از لحاظ نظری مورد تعریف قرار میگیرد.
۴-۶-۱- تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها
۴-۶-۱-۱- تعریف نظری و عملی متغیرهای مستقل
سن: تعداد سال هایی که از ابتدای تولد از عمر فرد می‌گذرد. این متغیر به صورت سؤال باز پرسیده شده است.
تأهل: منظور این است که آیا فرد ازدواج کرده است یا نه، که در سطح سنجش اسمی و در دو گروه متأهل و مجرد جای می‌گیرد.
درآمد پاسخگو: مقدار پولی است که به صورت ماهانه توسط پاسخگو کسب می‌شود، که در سطح سنجش ترتیبی و دوگروه با درآمد و بی درآمد پرسیده میشود.
درآمد خانواده: مقدار پولی است که به صورت ماهانه توسط اعضای خانواده اعم از پدر، مادر یا همسر کسب می‌شود، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت گزینه‌های ۴۰۰ هزار تومان و کمتر، ۴۰۱ تا ۸۰۰ هزار تومان، ۸۰۱ تا ۵/۱ میلیون تومان، بالای ۵/۱ میلیون تومان می‌باشد.
طبقه‌اجتماعی: گروه‌بندی وسیعی‌ از افراد است که دارای منابع اقتصادی مشترکی هستند که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت طبقه‌ی بالا، طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی پایین مطرح شده است.
تحصیلات‌پاسخگو: تعداد سال‌هایی که فرد پاسخگو به طور رسمی به تحصیل مشغول بوده است، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس و بالاتر مطرح شده است.
تحصیلات همسر: تعداد سال هایی که همسر پاسخگو به طور رسمی به تحصیل مشغول بوده است، که در سطح سنجش ترتیبی و به صورت زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس و بالاتر مطرح شده است.
سرپرست خانوار: منظور فردی است که مسئولیت اداره‌ی خانوار را به عهده دارد، که در سطح اسمی و به صورت گزینه‌های پدر یا همسرخانواده، مادر خانواده و پاسخگو مطرح شده است.
وضعیت شغلی: منظور موقعیت پاسخگو از نظر مشغول بودن به کار است که در سطح سنجش اسمی و به صورت گزینه‌های خانه دار، شاغل، دانش‌آموز و دانشجو مطرح شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت