سامانه پژوهشی – بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز-  …

روش شناسی تحقیق
۴-۱- مقدمه
در این فصل به معرفی روش تحقیق، متغیرها، ابزار‌ تحقیق، روش استخراج، نمونه‌گیری و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق می‌پردازیم. روش در یک پژوهش علمی، نقش اساسی دارد و پژوهشگر رادر نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می رساند (ساروخانی، ۲۴:۱۳۸۳). به طور کلی در علوم ‌اجتماعی پژوهش با استفاده از دو رویکرد اصلی انجام می‌گیرد. یکی رویکرد کمی و دیگری رویکرد کیفی است. از آنجا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چهارچوب قاعده‌مند حرکت میکند، سعی در سنجش یک واقعیت عینی دارد، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان اجتماعی را مطالعه میکند، رویکرد مقتضی آن رویکرد کمی است.
۴-۲- روش تحقیق
از آن جا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چارچوب قاعده مند حرکت میکند، سعی در سنجش یک واقعیت عینی دارد، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان اجتماعی را مطالعه میکند، روش به کار گرفته در این پژوهش روش کمی است.
۴-۳- تکنیک جمع آوری اطلاعات
تکنیک مورد استفاده در این تحقیق پیمایش است. از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده می‌شود که واحد تحلیل در آنها فرد است. کار پیمایش محدود به توصیف صرف خصیصه‌های جامعه آماری نمی‌شود، بلکه این روش بر کشف روابط میان متغیرهای تحقیق نیز نظر دارد (ببی[۹۷]،۵۳:۱۳۸۴ و دواس[۹۸] ،۶۱:۱۳۸۳). در واقع پیمایش، تکنیکی در تحقیق اجتماعی است که عمدتاً از طریق پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد. اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محیط و جز این‌ها نیز در روش به کار می‌برند (دواس،۱۳:۱۳۸۳).
۴-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات
در تحقیق پیمایشی روش‌های مختلفی برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود که عبارتند از مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، تحلیل محتوا و…، ولی عمدتاً در این روش از تکنیک پرسشنامه استفاده می‌شود (دواس،۱۳۹:۱۳۸۳). سؤال ها در درون پرسشنامه معنای واقعی خود را باز می یابند. بنابراین در ساخت پرسشنامه و نحوه‌ی تنظیم آن نقش ویژه‌ای در کار تحقیق دارد (ساروخانی،۲۳۰:۱۳۸۳).‌ پرسشنامه‌ی مورد استفاده در این تحقیق شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول جهت سنجش متغیرهای زمینه‌ای، بخش دوم پرسشنامه شکاف دیجیتالی و بخش سوم پرسشنامه توانمندی زنان. پرسشنامه‌ی شکاف دیجیتالی محقق می‌باشد. قسمت دیگر پرسشنامه توانمندی است که برخی سؤالات محقق ساخته و برخی از پرسشنامه ایست که گاپتا[۹۹] و سریواتاوا[۱۰۰] در مقاله‌ی خود به نام ابعاد توانمندسازی زنان استفاده کرده اند.
۴-۱- فهرست متغیرهای مستقل(شکاف دیجیتالی) و گویه های مربوط

متغیر شماره پرسشنامه متناظر
شکاف فناوری ۹و۱۰
شکاف سواداطلاعاتی ۱۱و۱۲
شکاف دسترسی به اطلاعات ۱۳تا۱۵

۴-۲- فهرست متغیر وابسته (توانمندی زنان) و گویه‌های مربوطه

متغیر شماره پرسشنامه متناظر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت