بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر …

بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان    مطالعه موردی زنان شهر  …

-با توجه به اینکه بسیاری از سؤالات متغیر مستقل مربوط به استفاده از کامپیوتر و اینترنت بود، عده ای از پاسخگویانی که در رده‌‌ی سنی بالاتر قرار داشتند، این سؤالات را نامربوط تلقی کرده و تمایلی به پاسخگویی نشان نمی دادند.
-از آن جایی که مناطق نه گانه‌ی شهر شیراز برای پر کردن پرسشنامه مد‌نظر بود، افرادی که در مناطق پایین‌تر زندگی می‌کردند و از لحاظ تحصیل و طبقه‌ی اجتماعی پایین‌تر بودند، از پاسخگویی امتناع می‌ورزیدند.
-جمع‌آوری اطلاعات درب‌منازل، با توجه به ثابت‌بودن محل سکونت و قابلیت شناسایی، باعث می‌گردد که پاسخگویان به پرسشگر اعتماد نکرده، از دادن اطلاعات دقیق بخصوص در زمینه‌ی مسائل خانوادگی و نگرشی امتناع ورزند. لذا جمع‌آوری اطلاعات درب منازل، مشکل‌تر از مکان‌های عمومی می‌باشد.
۶-۴-پیشنهادات پژوهش
-در کنار تحقیقات کمی لازم است که در تحقیقات کیفی، توانمندی زنان مطالعه گردد تا بطور دقیق‌تری بتوان به نتایج و راهکارهای مفیدی دست یافت.
-بررسی و مطالعه عوامل و متغیرهای دیگری که می‌تواند با توانمندی زنان مرتبط باشد.
-بررسی و مطالعه‌ی رابطه‌ی شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان در بین دو یا چند شهر، به صورت تطبیقی.
-در مدارس و دانشگاه‌ها در کنار دروس اصلی، توجه بیشتری بر یادگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین گذاشته شود.
منابع فارسی
احمدنیا، شیرین (۱۳۸۴). “جایگاه زنان در جامعهی اطلاعاتی؛ شکاف دیجیتالی بر مبنای جنسیت”. مردم سالاری، شماره ۱۰۳۳٫
اختر محققی ، مهدی (۱۳۸۵). “جامعه شناسی اینترنت”. تهران: مهدی اختر حقیقی.
استیونسن، نیک (۱۳۸۴). “رسانه‌های جدید و جامعه‌ی اطلاعاتی؛ شیلر، کاستلز، ویریلیو و فمینیسم سایبر”. ترجمه‌ی پیروز ایزدی، اطلاع رسانی و کتابداری، شماره ۶۲، صفحه: ۷۸-۱۲۰٫
افشارکهن، جواد و زهرا زمانی (۱۳۸۸). “جوانان و شکاف دیجیتالی”. فصلنامه ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره ۱۶، صفحه: ۱۰۲-۸۲٫
افشاری، زهرا و فرح رمضانی (۱۳۸۵). “تأثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان بررسی مقطعی بین کشوری”. مطالعات زنان، سال ۴، شماره ۱، بهار، ۲۳-۳۶٫
ایبانز، کریستینیا آلفونسو (۱۳۸۳). “زنان در فضای مجازی: یک مدینه‌ی فاضله‌ی جدید”. زن فرزانه (فصلنامه مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان)، سال اول، شماره ۱٫
باستانی، سوسن و شهناز میزبان (۱۳۸۶). “شکاف جنسیتی در کاربرد کامپیوتر و اینترنت”. مطالعه‌ی زنان، سال ۵، شماره ۱٫ صفحه: ۶۴-۴۵٫
ببی، ارل (۱۳۸۱)“روش های تحقیق در علوم اجتماعی”. تهران: انتشارات سمت.
بخشی پور، مهسا (۱۳۹۱). “زنان، توسعه‌ی فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی”. ماهنامه‌ی دنیای مخابرات و ارتباطات، فروردین و اردیبهشت، شماره ۹۲، صفحه: ۱۷-۱۹٫
بهکیش، محمدمهدی (۱۳۸۱). “اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن”. تهران: نشر نی.
بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۸۴). “روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی“. تهران: نشر دوان.
پاکنیا، محبوبه (۱۳۸۹). “لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال- رادیکال: سدهی ۱۹”. مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، سال ۸، شماره ۲، پاییز، صفحه: ۱۰۷-۱۲۳٫
پاملا، ابوت و کلر والاس (۱۳۸۰). “جامعه شناسی زنان”. ترجمه ی منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت