سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز- …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز-  …

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۵-۱- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گروه سنی ۶۸
جدول شماره ۵-۲- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل ۶۹
جدول شماره ۵-۳- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد پاسخگو ۶۹
جدول شماره ۵-۴-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد خانواده (والدین یا همسر) ۷۰
جدول شماره۵-۵-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی ۷۱
جدول شماره ۵-۶-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو ۷۱
جدول شماره۵-۷-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات همسر ۷۲
جدول شماره۵-۸-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب اینکه چه کسی سرپرست خانوار است ۷۲
جدول شماره ۵-۹ – توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی ۷۳
جدول شماره ۵-۱۰-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع شغل ۷۴
جدول شماره ۵-۱۱-توزیع فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویهی شکاف دسترسی به فناوری ۷۴
جدول شماره۵-۱۲- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر آشنایی با اینترنت در فضای مجازی ۷۶
جدول شماره ۵-۱۳-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب متغیر متوسط استفاده از اینترنت در طول یک ماه ۷۷
جدول شماره ۵-۱۴- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه‌ی شکاف دسترسی به اطلاعات ۷۸
جدول شماره ۵-۱۵- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی مشارکت در تصمیم گیری ۸۰
جدول شماره ۵-۱۶- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر کنترل بر درآمد خود و همسر ۸۱
جدول شماره ۵-۱۷-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر ارتباط با گروه های اجتماعی ۸۲
جدول شماره۵-۱۸-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از منابع اجتماعی ۸۳
جدول شماره۵-۱۹- توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی تحرک ۸۴
جدول شماره ۵-۲۰-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب گویه ی امنیت ۸۵
جدول شماره۵-۲۱-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر میزان موافقت با برابری دختران و پسران ۸۶
جدول شماره ۵-۲۲-توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار پاسخگویان بر حسب متغیر میزان موافقت مردان با اشتغال، مشارکت، تحصیلات و حقوق زنان و وظایف مردان نسبت به همسر ۸۷
جدول شماره ۵-۲۳- آزمون تفاوت توانمندی زنان بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان ۸۸
جدول شماره۵-۲۴-آزمون تفاوت توانمندی زنان بر حسب درآمد پاسخگویان ۸۹
جدول شماره۵-۲۵- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان درآمد خانواده (والدین یا همسر) ۸۹
جدول شماره ۵-۲۶- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب طبقه اجتماعی ۹۰
جدول شماره۵-۲۷-آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان تحصیلات پاسخگو ۹۰
جدول شماره۵-۲۸- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب میزان تحصیلات همسر ۹۱
جدول شماره۵-۲۹- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب اینکه چه کسی سرپرست خانوار باشد سرپرست خانوار ۹۲
جدول شماره۵-۳۰- آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب وضعیت شغلی پاسخگو ۹۲
جدول شماره ۵-۳۱-آزمون تفاوت در توانمندی زنان بر حسب نوع شغل پاسخگو ۹۳
جدول شماره ۵-۳۲-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر سن و توانمندی زنان ۹۴
جدول شماره ۵-۳۳-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر شکاف فناوری و توانمندی زنان ۹۴
جدول شماره ۵-۳۴-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر شکاف سواد اطلاعاتی و توانمندی زنان ۹۵
جدول شماره ۵-۳۵-نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر شکاف دسترسی به اطلاعات و توانمندی زنان ۹۶
جدول شماره ۵-۳۶-سازگاری درونی محورهای توانمندی زنان ۹۸

مدیر سایت