بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز

بررسی رابطه شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان مطالعه موردی زنان شهر شیراز

۵-۲-۱۲-۱-آشنایی با اینترنت در فضای مجازی ۷۵
۵-۲-۱۲-۲- استفاده از اینترنت در طول یک ماه ۷۶
۵-۲-۱۳- بررسی فراوانی گویه شکاف دسترسی به اطلاعات ۷۸
۵-۲-۱۴-بررسی فراوانی گویه مشارکت در تصمیم گیری ۷۹
۵-۲-۱۵- بررسی فراوانی گویه دسترسی و کنترل بر منابع دیگر ۸۰
۵-۲-۱۵-۱-کنترل بر درآمد خود و همسر ۸۰
۵-۲-۱۵-۲-ارتباط با گروه‌های اجتماعی ۸۱
۵-۲-۱۵-۳- بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از منابع اجتماعی ۸۲
۵-۲-۱۶-بررسی فراوانی گویه تحرک ۸۳
۵-۲-۱۷-بررسی فراوانی گویه امنیت ۸۴
۵-۲-۱۸-بررسی فراوانی گویه آگاهی جنسیتی ۸۵
۵-۲-۱۸-۱-موافقت با برابری دختران و پسران ۸۵
۵-۲-۱۸-۲- موافقت مردان با اشتغال، مشارکت، تحصیلات و حقوق زنان و وظایف مردان نسبت به همسر ۸۶
۵-۳-آمار استنباطی ۸۸
۵-۳-۱-آزمون فرضیه شماره یک: بین تأهل و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۸۸
۵-۳-۲-فرضیه شماره دو: بین درآمد پاسخگو و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۸۸
عنوان صفحه
۵-۳-۳-فرضیه شماره سه: بین میزان درآمد خانواده و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۸۹
۵-۳-۴-فرضیه شماره چهار: بین طبقه اجتماعی و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۸۹
۵-۳-۵-فرضیه شماره پنج: بین تحصیلات پاسخگو و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۰
۵-۳-۶-فرضیه شماره شش: بین تحصیلات همسر و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۱
۵-۳-۷-فرضیه شماره هفت: بین اینکه چه کسی سرپرست خانوار باشد و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۱
۵-۳-۸-فرضیه شماره هشت: بین وضعیت شغلی پاسخگو و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۲
۵-۳-۹- فرضیه شماره نه: بین نوع شغل پاسخگو و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۳
۵-۳-۱۰-فرضیه شماره ده: بین سن و توانمندی زنان رابطه ی وجود دارد. ۹۳
۵-۳-۱۱-فرضیه شماره یازده: بین شکاف فناوری و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۴
۵-۳-۱۲- فرضیه شماره دوازده: بین شکاف سواد اطلاعاتی و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۵
۵-۳-۱۳-فرضیه شماره سیزده: بین شکاف دسترسی به اطلاعات و توانمندی زنان رابطه وجود دارد. ۹۵
۵-۳-۱۴- بررسی سازگاری درونی محورهای توانمندی زنان ۹۶
۵-۳-۱۵- بررسی آزمون رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین متغیر توانمندی زنان ۹۸
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
۶-۱-مقدمه ۱۰۱
عنوان صفحه
۶-۲-بحث و نتیجه گیری ۱۰۲
۶-۳-محدودیت‌های پژوهش ۱۰۶
منابع فارسی ۱۰۸
منابع لاتین ۱۱۴
پیوست ۱- پرسشنامه ی استفاده شده در تحقیق ۱۱۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت