بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار …

بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار  …

احمدی، سیروس(۱۳۹۱)”بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، جامعه شناسی کاربردی، شماره ۴۶(۲)، ۲۱-۴۰٫
اسدی،منصور؛ علیرضا کریمی(۱۳۸۷)”روابط انسانی”، ماهنامه نفت، شماره ۲۸، ۱۲٫
الوانی، مهدی؛ حسنپور، اکبر و علی داوری(۱۳۸۹)”تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شمارههای ۳و۴، ۲۵-۳۴٫
الوانی، مهدی؛ دیوانداری، علی؛ مجتبویدلوئی، آذرمیدخت و مجتبی کیانی(۱۳۸۸)”مطالعه اخلاق سازمانی کارکنان بانک ملت با استفاده از الگوی دایره اخلاق”، کنفرانس پنجم منابع انسانی، ۴۰۵-۴۲۶٫
الهیان، علی؛ محمدابراهیم زواری(۱۳۸۸)”هوش سازمانی؛ خاستگاه هوش کسب و کار”، تدبیر، شماره ۲۰۸، ۴۹-۵۲٫
امیرکبیری، علیرضا؛ سهیلا داروئیان(۱۳۹۰)”برداشتهای اخلاق حرفهای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۱، ۸۴-۹۳٫
امینیفسخودی،عباس(۱۳۸۷)”پویایی اخلاق تجاری: تابعی از فرهنگ و زمان (نمونهها و الگوها)”،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شمارههای ۳و۴، ۹۷- ۱۰۵٫
انصاری، محمداسماعیل(۱۳۸۹)”مشارکت انسانی”، نشریه فرهنگ عمومی و وفاق اجتماعی، شماره ۲۴، ۲۶-۲۹٫
انصاری، محمداسماعیل؛ استادی، حسین و مریم خلیفه سلطانی(۱۳۸۹)”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی”، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، ۱-۱۹٫
باباصفریرنانی، محبوبه (۱۳۸۹)”بررسی اخلاق حرفهای اساتید دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسیارشد”، پایاننامه کارشناسیارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز.
باقی، مجتبی و علیرضا شیروانی(۱۳۹۱)”تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهان”، کنفرانس منطقهای سیرد، ۱-۵٫
برادبری، تراویس و جین گریوز(۱۳۸۸)”هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها)“، ترجمه: مهدی گنجی، تهران، نشر ساوالان.
بشیر، حسن؛ محمدرضا هراتینیک(۱۳۹۰)”الگو مفهومی ارزیابی فرهنگی- اخلاقی راهحلهای فناوری اطلاعات”، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۱، ۲۵-۳۴٫
بهرامینژاد، زهرا؛ رستم پوررشیدی(۱۳۹۰)”سازمان باهوش؛ گشودن پنجره در امتداد افق یادگیری فراگیر”، توسعه مدیریت، شماره ۹۰، ۱۷-۲۲٫
بهشتیفر، ملیکه؛ محمود نکوئیمقدم(۱۳۸۹)”رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره ۱و۲، ۶۷-۷۹٫
بیکزاده، جعفر؛ علائی، محمدباقر و کریم اسگندری(۱۳۸۹)”بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجانشرقی”، پژوهشهای مدیریت، شماره ۸، ۱۴۳-۱۶۳٫
پوریوسفی، حمید؛ فتحی، سروش و محمدعلی پوریوسفی(۱۳۹۱)”بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت”، فصلنامه جامعهشناسی زنان، شماره ۱، ۱۳۵-۱۵۲٫
تسلیمی، محمدسعید؛ قلیپور، آرین؛ وردینژاد، فریدون و میترا منآلآقا(۱۳۸۸)”ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بینالمللی”، پژوهشهای مدیریت، سال ۲، ۲۹-۵۷٫
توسلی، غلامعباس؛ مریم نجارنهاوندی(۱۳۸۷)”مطالعه اخلاق کار با تأکید بر جنسیت”، پژوهش زنان، دوره ۶، شماره ۳، ۳۹-۴۸٫
تولایی، روحالله(۱۳۸۸)”عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان”، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره ۲۵، ۱۴-۱۸٫
توماس، دیوید و کر اینکسون(۱۳۸۷)”هوش فرهنگی: مهارتهای انسانی برای کسب و کارهای تجاری“، ترجمه: میرسپاسی و همکاران، تهران: میثاق همکاران.
جعفری، پریوش؛ علیرضا فقیهی(۱۳۸۸)”میزان مؤلفههای هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی”، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره ۲۳، ۴۵-۶۶٫
جمالزاده، محمد؛ غلامی، یونس و محمدحسن سیف(۱۳۸۸)”بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۲، ۶۳-۸۶٫
حافظنیا، محمدرضا(۱۳۸۶)”مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی“،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
حمیدیه، بهزاد(۱۳۸۱)”اخلاق حرفهای”، رسالت، ۸٫
خانیجزنی،جمال(۱۳۸۷)”اخلاق کار و وجدان کاری”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره ۳و۴، ۹۱-۹۶٫
خسروی، آرش(۱۳۸۹)”ضرورت بکارگیری هوش سازمانی در سازمانها”، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، ۱-۱۰٫
دادگر، یداله(۱۳۸۵)”اخلاق بازرگانی (وکسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی”، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۸، ۸۷-۱۲۰٫
دفت، ریچاردال(۱۳۸۵)“تئوری و طراحی سازمان”، جلد دوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ربیعی، اکبر(۱۳۸۷)”دلبستگی شغلی”، نشریه رشد، جلد ۲، ۱۴٫
رونقی، محمدحسین و کامران فیضی(۱۳۹۰)”ارائه الگوی اخلاقکاری کارکنان بانکهای خصوصی ایران”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، ۴۰-۴۶٫
زارع، حمید(۱۳۸۳)”نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان”، فرهنگ مدیریت، شماره ۶، ۱۵۱-۱۶۹٫
زارعخلیلی، مجتبی؛ چوپانی، حیدر و علیاصغر حیات(۱۳۸۹)”هوش سازمانی؛ ضرورت، زیرساختها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

و پیامدها”، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، ۱-۱۰٫
زهرایی، محمد؛ سعید رجاییپور(۱۳۹۰)”بررسی رابطه میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸”، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره ۲، ۱۵۵-۱۷۴٫
ساجدی، اکبر و علی نعمتی(۱۳۹۱)”تبلیغات بازرگانی در بستر اخلاق حرفهای”، پژوهشنامه اخلاق، شماره ۱۵، ۵۷-۷۶٫
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی(۱۳۸۸)”روشهای تحقیق در علوم رفتاری“، چاپ هجدهم، تهران، نشر آگاه.
سلاجقه، سنجر؛ فاطمه سیستانیخنامان(۱۳۸۹)”بررسی رابطه میان اخلاقکار و کیفیت خدمات در سازمانهای دولتی شهر کرمان”، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، ۱-۱۱٫
سلاسل، ماهان؛ کامکار، منوچهر و محسن گلپرور(۱۳۸۸)”رابطه هوش سازمانی و مؤلفههای آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شرکت احیاءگستران اسپادان”، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره ۴۰، ۲۶-۳۷٫
سلیمانی، نادر؛ عباسزاده، ناصر و بهروز نیازآذری(۱۳۹۱)”رابطه اخلاقکار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر تهران”، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره ۱، ۳۱-۳۸٫
سهرابی، فرامرز(۱۳۸۷)”مبانی هوش معنوی”، فصلنامه سلامت روان، شماره ۱، ۱۴-۱۸٫
سیادت، علی و مرضیه مختاریپور(۱۳۸۸)”مدیریت با هوش اخلاقی”، تدبیر، شماره ۲۰۵، ۲۹-۳۳٫
سیدعلوی، بلال؛ حمید عربلو(۱۳۹۰)”تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی”، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، شماره ۱، ۹۹-۱۱۹٫

مدیر سایت