بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران …

بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران  …

۴-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۵-۱ پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶
۶-۱ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۷
۷-۱ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸
۸-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸
۹-۱روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۸
۱۰-۱ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. ۹
۱۱-۱ تعاریف نظری و عملیاتی برخی از واژه های مورد استفاده…………………………………………. ۹
۱۲-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم – ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲ بخش اول : سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲-۲ تاریخچه و معرفی سرمایه فکری ……………………………………………………………………. ۱۳
عناوین شماره صفحه
۲-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری …………………………………………………………………… ۱۴
۱-۲-۲-۲ ادوینسون و مالون……………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۲ بروکینگ ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳-۲-۲-۲ روس، روس، دراگونتی و ادوینسون…………………………………………………………… ۱۸
۴-۲-۲-۲ استیوارت ………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۵-۲-۲-۲ سالیوان …………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۶-۲-۲-۲ بونتیس ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۷-۲-۲-۲ بونفور …………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۳-۲-۲ اجماع درباره سرمایه فکری ………………………………………………………………………………. ۲۶
۱-۳-۲-۲ سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۳-۲-۲ سرمایه ساختاری ……………………………………………………………………………………. ۲۹
۳-۳-۲-۲ سرمایه اجتماعی/ مشتری ………………………………………………………………………… ۳۰
۴-۲-۲ سیر تحول تاریخی سرمایه فکری …………………………………………………………………….. ۳۱
۳-۲ بخش دوم : دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………. ۳۳
۴-۲ بخش سوم :روشهای اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………… ۳۵
۱-۴-۲ روشهای مستقیم سرمایه فکری …………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۴-۲ روشهای سرمایه گذاری بازار یا ارزش بازار ………………………………………………………… ۳۵
۳-۴-۲ روشهای بازده دارایی ها …………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۴-۲ روشهای کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. ۳۶
۵-۴-۲ مدلهای اندازه گیری ارائه شده توسط محققان ……………………………………………………… ۳۶
۱-۵-۴-۲ کیوی توبین …………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۵-۴-۲ حسابداری منابع انسانی …………………………………………………………………………… ۳۷
۳-۵-۴-۲ ترازنامه نامشهود …………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۵-۴-۲ کارت امتیاز متوازن …………………………………………………………………………………. ۳۷
۵-۵-۴-۲ هوش سرمایه انسانی………………………………………………………………………………… ۳۸
عناوین شماره صفحه

مدیر سایت