بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل Capsicum annuum.L با استفاده از صفات …

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات  …

کردستان۳

۱٫۶۶

abc

۱٫۹۴

rs

۹٫۱۰

efghij

۳۲۳٫۴۰

ij

۳۲٫۹۷

m

میانگین ویژگیهایی که دارای حروف مشابهی هستند از لحاظ آماری اختلاف معنیداری ندارند

۴-۳- آماره‌های توصیفی صفات مورد بررسی در جمعیت ژنوتیپ‌های فلفل
طول میوه در ژنوتیپهای مورد بررسی بین۷۳/۲-۱۰/۱۴، عرض میوه ۹/-۱۹/۸ ، طول دم میوه ۴۴/۲- ۱۷/۵، ضخامت دیواره میوه ۰۸/۱-۱۳/۴ سانتیمتر، ارتفاع گیاه ۷۷/۳۵-۱۸/۶۴، پهنای چتر گیاه ۸۵/۳۵-۶۵/۴۶ سانتیمتر، طول بساک ۶۲/۱-۹۶/۲ میلی‌متر، عملکرد ۴۰/-۲-۴۸/۸ کیلوگرم در مترمربع، شاخص اسپد ۸۱/۴۸-۵۰/۶۱، میزان فتوسنتز ۴۵‌/۶‌ – ۵۶/۹، متغیر بود. این نتایج بیانگر تنوع وسیع برای ویژگی‌های مورد مطالعه در ژنوتیپهای مختلف است. در تطابق با نتایج بالا گلتا و همکاران ( ۲۰۰۵)، نیز تفاوت معنی‌دار و تنوع ژنتیکی بالا در نتایج خود بیان نمودند. مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین، دامنه تغییرات، انحراف استاندارد و واریانس جمعیت ژنوتیپ‌های فلفل در جدول آماره‌های توصیفی (جدول ۴-۴) آمده است. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپها از نظر اکثر ویژگی‌های اندازهگیری شده تنوع زیادی وجود دارد. بیش‌ترین دامنه تغییرات مربوط به ویژگی‌های وزن تر، وزن خشک، ارتفاع گیاه، طول میوه و عملکرد بود و صفات قطر ساقه، طول دم میوه، ضخامت دیواره میوه و فتوسنتز کمترین دامنه تغییرات را ‌به خود اختصاص دادند. یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج لاهبیب و همکاران (۲۰۱۲) مشابه می‌باشد. با توجه جدول شماره ۴-۳ مقادیر آمارههای توصیفی ویژگی‌های مهم مورد مطالعه از جمله وزن تر و خشک، عملکرد، طول و عرض میوه و ضخامت دیواره که صفات مهم برای گزینش میباشد دارای مقادیر حداقل و حداکثر خیلی متنوعی داشتند. چنانچه حداقل وزن تر با ۳/۴۹ گرم مربوط به ژنوتیپ بوشهر و ژنوتیپ دلمهای بجنورد با ۱/۸۵۳ گرم حداکثر وزن تر را داشت. همچنین ژنوتیپ زینتی ارومیه با ۹۸/ ۸ گرم کمترین و ژنوتیپ دلمهای بجنورد۹۰/۷۵ بیش‌ترین مقدار وزن خشک را به خود اختصاص دادند. از لحاظ ویژگی عملکرد نیز ژنوتیپ لردگان یاسوج دارای حداکثر میزان (۴۸/۸) و ژنوتیپ قلمی بجنورد دارای حداقل میزان عملکرد (۴۰/۲) کیلوگرم بر متر مربع بودند. به طور کلی نتایج بدست آمده از آماره‌های این آزمایش با یافته‌های قاضی‌زاده و همکاران (۱۳۸۹) مطابق می‌باشد.

جدول شماره ۴-۴- مقادیر آمارههای توصیفی صفات مورد بررسی جمعیت ژنوتیپ‌های فلفل
دامنه تغییرات مجموع حداکثر حداقل واریانس میانگین ا انحراف معیار متغیر
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت