جستجوی مقالات فارسی – بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل Capsicum annuum.L با استفاده از صفات …

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات  …

عملکرد گیاه نتیجه تجمع اثرات صفات شرکت‌کننده در آن است و انتظار میرود که نحوه مشارکت این صفات در عملکرد تحت شرایط مختلف محیطی متفاوت باشد. بر این مبنی انتخاب صفات شرکت‌کننده در عملکرد که همبستگی بالایی با عملکرد در محیط‌های مخصوص داشته باشند می‌تواند بهترین استراتژی برای اصلاح عملکرد باشد (ریچارد[۸۳]،۲۰۰۴).
نتایج ضرایب همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین کلیه ویژگیها در جدول ۴-۶ نشان می‌دهد که در بیشتر موارد بین این همبستگیها توافق بالایی وجود دارد. هدف از محاسبه ضریب همبستگی ژنتیکی، بررسی روابط در شرایطی است که عوامل محیطی دخالتی ندارند. در بین صفات ذکر شده بیشترین همبستگی مثبت، بین وزن تر میوه با وزن خشک میوه (**۹۵۸/r=)، و وزن تر میوه با ضخامت دیواره میوه (**۸۳۴/r=) بدست آمد. در پژوهشی که توسط قاضیزاده و همکاران (۱۳۸۸) صورت گرفت بیشترین ضریب همبستگی را بین عرض میوه و عملکرد عنوان کردند. جانکایا و همکاران (۲۰۰۸)، بیشترین همبستگی را بین عرض میوه و تعداد میوه در بوته مشاهده نمودند در حالی که کمترین همبستگی را بین تعداد میوه و عرض برگ عنوان کردند. بالاترین ضرایب همبستگی منفی به ترتیب برای ویژگی‌های پهنای چتر میوه و وزن تر میوه (**۴۲۰r=)، و بین ارتفاع گیاه با وزن تر میوه (**۴۰۶/r=)، مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بین طول میوه همبستگی مثبت و معنی‌داری با طول دم میوه (**۴۲۶/r=)، وزن تر میوه (**۴۴۸/r=)، وزن خشک میوه (**۴۷۱/-r=)، دیده شد. این نتایج با مشاهدات سونتاک (۱۹۸۱) و هیرمات (۱۹۹۷) مطابق میباشد ولی با نتایج اسلام و سینگ (۲۰۰۹) که همبستگی منفی و غیر معنی‌دار طول میوه را با وزن میوه گزارش کرد مخالف میباشد. لاهبیب و همکاران در سال ۲۰۱۳ در پژوهشی تحت عنوان گزینش اجداد فلفل از ژنوتیپهای بومی مبنی بر تنوع ژنتیکی در همبستگی صفات میوه، اذعان داشتند که صفت قطر میوه بیشتر ین تأثیر در تنوع فنوتیپی را دارا بود. وی در پژوهشی (۲۰۱۲) صفت طول میوه را تأثیر معنیدار بر عملکرد ذکر نمودند این نتایج با پژوهش حاضر مطابقت دارد. تحقیقات تول و همکاران (۲۰۰۹) موید اثبات این قضیه بود. عرض میوه همچنین همبستگی مثبت و معنیداری با طول دم میوه (**۴۰۶/r=)، ضخامت دیواره میوه (**۷۴۴/r=)، عملکرد (**۵۱۴/r=)، وزن تر میوه (**۸۵۴/r=)، وزن خشک میوه (**۸۲۵/r=)، داشت. این نتایج در بسیاری از پژوهشهای قبلی وانگ مینگ (۱۹۸۸)، مبنی بر همبستگی بالای عرض میوه با ضخامت دیواره میوه به اثبات رسیده بود. نتایج حاضر از لحاظ ویژگی عرض میوه مخالف بانتایج سیلوا و همکاران (۲۰۱۳)، که همبستگی منفی عرض میوه را با محتوای وزن خشک گزارش نمود داشت. رگو و همکاران (۲۰۰۷)، نیز عرض میوه، وزن میوه و وزن خشک میوه، که از صفات مربوط به میوه هستند با عملکرد همبستگی مثبت گزارش نمودند. در این پژوهش بین طول و عرض میوه هیچ همبستگی معنی‎داری مشاهده نشد که این نتایج با یافتههای قاضی‌زاده و همکاران و ابراهیم (۲۰۰۱)، کاملاً مطابق است ولی با نتایج تودور[۸۴]ا و همکاران (۲۰۰۳)، که ذکر کرده بودند همبستگی بین طول و عرض میوه معکوس است مطابقت ندارد. همچنین همبستگی منفی و معنیداری میان عرض میوه با ارتفاع گیاه (**۴۱۱/-r=)، مشاهده شد که مخالف با نتایج ابراهیم (۲۰۰۱)، میباشد. بین عرض میوه نیز همبستگی منفی و معنی‌دار با قطر ساقه (*۳۳۵/-r=)، دیده شد. صفت طول دم میوه همبستگی مثبت و معنیداری با ضخامت دیواره میوه (**۵۶۵/r=)، وزن تر میوه (**۴۶۸/r=)، وزن خشک میوه (**۴۹۶/r=)، نشان داد. همچنین طول دم میوه، همبستگی منفی و معنیداری با پهنای چتر میوه (**۴۰۸-r=)، و نیز با طول جام گل (*۳۳۵-r=)، در سطح پنج درصد داشت. . بین ویژگی‌های ضخامت دیواره میوه با عملکرد کل (**۴۵۹/r=)، وزن تر میوه (**۸۳۴/r=)، و وزن خشک میوه (**۷۸۱/r=)، همبستگی مثبت و معنیداری مشاهده شد این موضوع نیز به تأثیر فراوان و مستقیم این صفات روی وزن میوه اشاره دارد و همان‌گونه که قبلاً ذکر گردید می‌توان با اصلاح این صفات، مقدار وزن تر و عملکرد میوه را بهبود بخشید. در تطابق با این نتایج، اسلام و سینگ (۲۰۰۹)، در پژوهشی بر روی فلفل شیرین، ویژگی ضخامت دیواره میوه و قطر میوه را همبستگی مثبت و معنیدار با ویژگی وزن میوه گزارش کردند. در ضمن صفت ضخامت دیواره میوه با پهنای چتر میوه (*۳۹۴-r=)، همبستگی منفی و معنیداری در سطح پنج درصد داشت. ویژگی‌های وزن تر میوه و وزن خشک میوه با عملکرد به ترتیب (**۶۲۸/r=) و (**۶۴۷/r=) مشاهده شد. نتایج حاضر با یافتههای تاورس و همکاران (۱۹۹۹)، که همبستگی مثبت بین وزن میوه و عملکرد کل مشاهده نمودند مطابق میباشد. همچنین نتایج این آزمایش بیانگر وجود همبستگی مثبت و معنیدار بین وزن خشک میوه دارای همبستگی مثبت و معنیداری با اکثر صفات دیگر همانند طول، عرض میوه، ضخامت دیواره میوه، طول دم میوه عملکرد کل داشت این نتایج با یافتههای سونتاک[۸۵] (۱۹۸۱) و هیرمات[۸۶] (۱۹۹۷) مبنی بر معنی‌دار بودن این همبستگی مطابق میباشد. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که ویژگی ارتفاع گیاه همبستگی مثبت و معنیداری با طول ساقه (**۴۳۴/r=)، دارد. در اثبات این مشاهدات لاهبیب و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی مشابه صفت ارتفاع بوته را یک ویژگی موثر بر اختلاف ژنوتیپ‌ها عنوان کردند.همچنین رگو و همکاران (۲۰۰۷)، ویژگیهای عرض بوته، ارتفاع گیاه و طول ساقه همبستگی مثبت با عملکرد گزارش کردند. بین ویژگی طول جام گل با طول بساک (*۳۳۵-r=)، و پهنای چتر میوه (*۳۸۷-r=)، همبستگی مثبت و معنیداری در سطح پنج درصد مشاهده شد. همبستگی منفی و معنیداری در سطح پنج درصد بین وزن خشک میوه و ارتفاع گیاه (*۳۱۷-r=)، مشاهده گردید. اثرات متعددی بر همبستگی صفات مورفولوژیکی در فلفل و روابط متنوع بین ویژگی‌های مورفولوژیکی متمرکز شده است (وانگ، ۱۹۸۹؛ مونچی[۸۷] و همکاران، ۲۰۰۰). همبستگیهای معنی‌دار بالا می‌تواند حاکی از نقش مهم این صفات در گزینش غیرمستقیم برای عملکرد باشد. به طور کلی نتایج حاضر در رابطه با بین اجزای عملکرد و سایر مشخصات مورفولوژیکی مطابق با تحقیقات قبلی در فلفل (روچتا[۸۸] و همکاران.، ۱۹۷۶؛ کروز[۸۹] و همکاران.، ۱۹۸۸؛ گای و تاکور[۹۰]، ۱۹۸۹؛ تاورس و همکاران.،۱۹۹۹؛ کریشنا و همکاران.، ۲۰۰۷) مشابه میباشد.

جدول ۴-۶- ضرایب همبستگی بین صفات ژنوتیپ‌های فلفل
A B C D E F G H I J K L M N O
A ۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت