بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل Capsicum annuum.L با استفاده از صفات …

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل   Capsicum annuum.L با استفاده از صفات  …

A=طول‌میوه B=عرض‌میوه C=طول‌دم‌میوه D=طول‌دم‌میوه E=ضخامت دیواره میوه F=عملکرد G=وزن تر میوه H=وزن خشک میوه I=شاخص اسپد J=فتوسنتزخالص K=ارتفاع گیاه L=قطر ساقه M=طول ساقه N=پهنای چترمیوه O=طول بساک P=طول جام گل
۴-۶- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی بین صفات
برای تعیین نقش هر یک از ویژگیها در تنوع موجود میان ژنوتیپها تجزیه به مؤلفه‌های اصلی انجام شد. با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی متغیرهای مورد مطالعه به ده مؤلفه کاهش یافتند که جمعاً دارای واریانس تجمعی برابر ۹۵ درصد بودند و بیش‌ترین نقش را در تبیین تنوع بین ژنوتیپهای محلی فلفل داشتند مؤلفه‌های حاصل از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، شامل مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی برای مؤلفه‌های یک تا ده در جدول۴-۷ آمده است. بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفه اصلی، حدود ۹۵ درصد از واریانس کل در بین ژنوتیپها توسط ده مؤلفه اول توجیه شد و به ترتیب ۳۲، ۴۶، ۵۶، ۶۵، ۷۳، ۸۰، ۸۵، ۸۹، ۹۲ و ۹۵ درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه نمودند این نتایج با یافتههای هوراسیو و همکاران (۲۰۱۳) که ۹۴ درصد تنوع را به ۱۲مولفه اول نسبت دادند مشابه میباشد. همچنین پلا (۱۹۸۶)، در پژوهشی درصد تنوع در بررسی مؤلفه اصلی ۸۰ درصد عنوان کرد. مقادیر نسبی ضرایب در مؤلفه اول نشان داد که ویژگی‌های عرض میوه ، ضخامت دیواره میوه ، وزن تر و وزن خشک ، مهمترین ویژگیها برای گروهبندی ژنوتیپها در تجزیه کلاستر بودند. در تطابق این نتایج قبلاً نیز پژوهشهایی صورت گرفته که مؤلفه طول میوه و عرض میوه را عامل مهم شرکت‌کننده در تجزیه به مؤلفه های اصلی در خصوصیات مورفولوژیکی فلفل عنوان کردند. (لاتورنری[۹۱] و همکاران.، ۲۰۰۲: کاستانون ناجرا و همکاران.، ۲۰۰۸: هوراسیو و همکاران.، ۲۰۱۳).
در مؤلفه دوم طول جام گل ، طول بساک ، پهنای چتر میوه و شاخص اسپد[۹۲] ، از ویژگی‌های مهم بودند. در مؤلفه چهارم طول ساقه، در مؤلفه پنجم ویژگی عملکرد، درمولفه ششم فتوسنتز ضریب بیشتری را دارا بود. همچنین مؤلفه هفتم قطر ساقه، مؤلفه هشتم ویژگی طول میوه و در نهایت مؤلفه دهم ارتفاع گیاه، از ویژگی‌های مهم بود. تعداد مؤلفه‌های تشکیل‌شده بیانگر تنوع بالا در ارقام فلفل به گزارش ماتیو[۹۳] و همکاران (۱۹۹۴)، بود که ایشان نشان داد که تنوع نه تنها در سطوح درون گونهای بلکه در سطوح ارقام فلفل نیز قابل‌توجه است. گل آبادی[۹۴] و همکاران (۲۰۰۶)، برای انتخاب ارقامی با عملکرد مطلوب از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و نمودار بای پلات استفاده کردند.مراتینیک[۹۵] و همکاران (۲۰۱۱)، قبلاً از تجزیه به مؤلفههای اصلی برای توجیه واریانس بین ویژگی‌های مورفولوژیکی و ویژگی‌های مربوط به میوه به نتایج مشابهی رسیدند. سودمندی استفاده از مؤلفههای اصلی آن است که میتوان رابطه بین ارقام را در یک فضای چندبعدی مشاهده نمود. با استفاده از این فضای مختصاتی میتوان موقعیت ارقام را نسبت به یکدیگر شناسایی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از ویژگی‌های سه مؤلفه اول که حدود ۵۶ درصد از واریانس کل را توجیه نموده است می‌تواند در افزایش سرعت تکرار آزمایشات، بالا بردن دقت آزمایش و کاهش حجم آزمایش و دادهها موثر باشد.
جدول۴-۷- نتایج مربوط به مؤلفه‌های اصلی برای ویژگی‌های مختلف مورفولوژیکی جمعیت فلفل

مؤلفه دهم مؤلفه نهم مؤلفه هشتم مؤلفه هفتم مؤلفه ششم مؤلفه پنجم مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول ویژگی
-۰٫۰۰۳ ۰٫۲۴ ۰٫۴۳۷ -۰٫۰۰۹
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت