متن کامل – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد …

متن کامل – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد  …

بررسی تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.
سؤال‏های پژوهش
سؤال هایی که در این تحقیق در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:
۱- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
۲- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
 
فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه اول: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه دوم: سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه سوم: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد. ( از آنجا که در مورد این متغیر اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.)
 
تعریف متغیرها
متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسیله ی تعداد کارکنان شرکت سنجیده می شود.
سرمایه اولیه: به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شرکت در زمان تأسیس و یا تأمین مالی از طریق وام تعریف میشود.
درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد.
شدت سرمایه: میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این تحقیق مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می شود.
نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود (همانطور که ذکر شد به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده است).
متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.
۱-۸- روش انجام کار
تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، ۱۳۸۴).
برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد[۶]، ۲۰۰۲). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.
 
قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شرکت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی
دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰ می باشد.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش
واژه ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق با آن ها سروکار خواهیم داشت به صورت زیر تعریف می شوند:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت