متن کامل – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد …

متن کامل – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد  …

۵-۳-۵- شدت سرمایه …….………………………………………….……………….….. ۹۵
۵-۳-۶- نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………….….. ۹۵
۵-۴- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. ۹۶
۵-۴-۱- پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………………………………….……..…….….. ۹۷
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….……………………………………………….…..۹۷
فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. ۹۸
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۲-۱ خلاصه تحقیقات انجام شده پیشین ……………………………………………………… ۴۵
جدول ۳-۱ پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰٫……….. ۶۶
جدول ۴-۱ طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال ………………….………………… ۶۹
جدول ۴-۲ خروجی حاصل از برآورد کننده حد محصول کاپلان-مایر ……….……….…….……….….. ۷۰
جدول۴-۳ خروجی حاصل از روش جدول عمر ……….……..……………………………………… ۷۳
جدول ۴-۴ برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ………….…….……………………….………. ۷۶
جدول ۴-۵ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ رشد صنعت ……………………………..…… ۸۰
جدول ۴-۶ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نوآوری …………………………..…….……… ۸۰
جدول۴-۷ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای شدت سرمایه ……………………….……..…….. ۸۱
جدول۴-۸ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای سرمایه اولیه …………………………..…..…….. ۸۱
جدول ۴-۹ خروجی حاصل از رگرسیون کوکس برای نرخ ورود به صنعت ……..…………………..……..۸۲
جدول ۴-۱۰ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت……………………۸۳
جدول ۴-۱۱ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه……………………….…۸۵
جدول۴-۱۲ آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت …………………..۸۸
جدول۵-۱ برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox ……….…………….…………………….…….. ۹۳
جدول ۵-۲- نوع رابطه و معنی داری بین متغیرهای مستقل و بقاء ……………….…………….…………۹۶
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار ۳-۱مشاهده مسیر زندگی یک فرد بر اساس مطالعه مقطعی، ترکیبی و طرح مبتنی بر تاریخچه ای- رخدادی.…. ۵۴
نمودار۴-۱ تابع بقای حد محصول .…. .…. .…….…………….……………………….……….. ۷۲
نمودار۴-۲ تابع بقای جدول عمر ……….…………….…………………………………….…… ۷۴
نمودار۴-۳ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت – روش حد محصول .………… ………. ۸۴
نمودار۴-۴ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر. .…… …………….. ۸۴
نمودار۴-۵ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش حد محصول ….…….………………. ۸۶
نمودار۴-۶ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر.. ….…….………………. ۸۷
نمودار۴-۷ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش حد محصول ….…….……………. ۸۸
نمودار۴-۸ مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ رشد صنعت- روش جدول عمر.. ….…….……………. ۸۹
فهرست پیوستها
عنوان شماره صفحه پیوست ۱ – الف- مدل رگرسیون کوکس- دستورات برنامه …………….…….….……….….….…… ۱۰۴
پیوست ۱ – ب- خروجی مدل کوکس …………….……………..…………….….…….…….. ۱۰۵
پیوست ۲- الف- برآورد حد محصول (کاپلان مایر)………….. …….…..….…….…………….….. ۱۰۷
پیوست ۲- ب- دستورات ترسیم نمودار بقای حد محصول ……….….….….………..….….………..۱۰۸

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت