مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق …

مقاله علمی با منبع :
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق  …
+

+

+

۵-۴- ارائه پیشنهادات
بنگاه های صنعتی با ایجاد تولید در کشور، می توانند به متناسب شدن عرضه و تقاضای کل کمک کنند، ولی توجه به این نکته ضروری است که ایجاد شرکت های صنعتی به تنهایی کافی نیست، بلکه حفظ آن ها و شناخت عواملی که باعث توقف آن ها می شود نیز مهم است (عرب نجف آبادی، ۱۳۹۰). از طرفی صنعت الکترونیک نیز به عنوان صنعت مادر علاوه بر داشتن ارزش افزوده فراوان، از نظر محیط زیست بدون آلودگی است و کشورهای صنعتی جهان به همین دلیل در این زمینه سرمایه گذاری می کنند (اکبری، ۱۳۷۶).
لذا با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای افزایش بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:
۵-۴-۱- پیشنهادات حاصل از تحقیق
بکارگیری سیاست های حمایتی به منظور جذب بیشتر نیروی کار، با توجه با تأثیر مثبت اندازه بر بقای شرکت ها؛
متناسب سازی ضوابط و حجم اعتبارات بانکهای تجاری با نیازها و شرایط واحدهای تازه تأسیس؛
بکارگیری راهکارهایی برای تأسیس شرکت های جدید بیشتر و افزایش نرخ ورود به صنعت برق و الکترونیک؛
حمایت مالی شرکت ها در طول دوره ی حیات آن ها به منظور افزایش میزان سرمایه آن ها با توجه به بقای بیشتر شرکت های با سرمایه ی بالا.
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران پرداخته است. با اینکه به عوامل تأثیر گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زیادی شده است ولی تاکنون تحقیقات منسجمی درباره عملکرد پس از تأسیس شرکت ها در ایران بخصوص استان مازندران و خصوصاٌ در صنعت برق و الکترونیک انجام نشده است و سابقه هیچ مطالعه ای در کشور در زمینه ی بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک وجود نداشته، لذا پیشنهاداتی به صورت زیر مطرح می کنیم:
انجام تحقیقات دیگر با در نظر گرفتن تأثیر سایر متغیرهای مربوط به ویژگی های شرکت، صنعت، شاغلین صنعت، مخارج شرکت و اقتصاد کلان بر بقای شرکت های تازه وارد در صنعت برق و الکترونیک در استان مازندران، همچنین استان های دیگر؛
انجام این تحقیق در قلمرو مکانی دیگر و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر؛
مقایسه نتایج تحقیق در صنعت برق و الکترونیک با صنایع دیگر.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ابراهیم زاده، فرزاد (۱۳۸۴). «برآورد ناپارامتری تابع بقا در داده های سانسور شده بازه ای و بریده از چپ و کاربرد آن در تعیین عوامل مؤثر بر بقای سرطان کولورکتال». دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی.
ادواری، محمد (۱۳۸۸). گزارش مقایسه سرانه اشتغال طرح های تعاونی و خصوصی از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده کشور. تهران، نشریه تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون.
اصغری، مریم و عاملی، پریسا (۱۳۹۰). تست فرضیه پناهندگی آلودگی در منطقه اتحادیه اروپا ـ خلیج فارس. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،۳۸-۲۱٫
اکبری، کرامت الله (۱۳۷۶). تعیین اولویت واحدهای صنعت الکترونیک در استان فارس. کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
بسته نگار، مهرنوش (۱۳۸۴). توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک. مجله رهیافت، ۲۶، ۳۸-۳۱٫
بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، ۳۸، ۱۵۷-۱۷۹٫
پور بهرام آبکنار، زینب (۱۳۹۰). بررسی مدل های تحلیل بقاء. کارشناسی ارشد آمار. دانشگاه صنعتی اصفهان.
حسنقلی پور، طهمورث؛ متوسلی، محمود؛ محمدی، شاپور و حسینی، فرشید (۱۳۸۹). تأثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره ۲، ۵، ۴۰-۲۱٫
حسنی پارسا، مجید (۱۳۸۳). پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر صنعت الکترونیک. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
خداداد حسینی، حمید و عزیزی، شهریار (۱۳۸۵). مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع. چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
دهقان کرنکان، فاطمه (۱۳۹۰). رابطه ی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
رجایی فرد، عبدالرضا و همکاران (۱۳۸۸). کاربردهای پارامتری در تحلیل بقاء در سرطان معده. فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، ۲، ۸۸-۸۳٫
روشنی، دائم (۱۳۹۰). مدل رگرسیونی مخاطره متناسب تک شاخصی با پایه های بریده شده در تعیین تابع پیوند و کاربردهای آن در مطالعات پزشکی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی.
سبحانی، سید حسین و جعفری، علیرضا (۱۳۸۶). بررسی ساختار سرمایهی شرکتهای کوچک وکارآفرین. نشریه اقتصاد تحقیقات مالی،۲۴، ۵۶-۳۳٫
شورورزی، محمدرضا و پهلوان، رحیم (۱۳۸۹). تأثیر اندازه ی شرکت بر هموارسازی سود. مجله ی پژوهش های مدیریت، ۸۷، ۸۰-۶۹٫
عرب نجف آبادی، محسن (۱۳۹۰). خروج و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران: مقایسه بخش های خصوصی و دولتی. دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.
فیض پور، محمد علی و موبد، میترا (۱۳۸۷). توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بنگاه های کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه: ۱۳۷۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

-۸۳٫ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،۳، ۱۲۰-۹۹٫
فیض پور، محمد علی؛ سعید اردکانی، سعید و پوش دوزباشی، هانیه (۱۳۹۰). بررسی تأثیر حیات بنگاه های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره ۸۴-۱۳۷۵٫ مجله توسعه کارآفرینی، سال چهارم، ۱۴٫ ۶۷-۸۶٫

مدیر سایت