سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه  …

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی، ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه های تحقیق می باشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق و مسئله ی پژوهشی به نتیجه گیری پرداخت. اصولاً تمامی مراحل تحقیق در جهت رسیدن به آگاهی برای نتیجه گیری صورت می گیرد. در فصل های گذشته این تحقیق موضوع صنایع برق و الکترونیک استان مازندران و بقاء مورد بررسی قرار گرفت. و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری، فرضیه های پژوهشی بیان شده آزمون گردید. در این فصل نتایج تحقیق با توجه به داده ها و آزمون های آماری ارائه می گردد، سپس بحث و نتیجه گیری و در نهایت موارد پیشنهادی در دو بخش، تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۵-۲- مروری برمساله، اهداف و سوال
یکی از بخش های مهم در کشور، بخش صنعت است که به دلیل ویژگی های ساختاری خود نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. توسعه صنایع نوین و مبتنی بر تکنولوژی برتر (Hi-tech) به دلیل به وجود آمدن فرصت های تازه برای کشورهای در حل توسعه به منظور بهبود جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی همواره مورد توجه این قبیل کشور های بوده است.
نقش حیاتی صنعت الکترونیک به عنوان یک صنعت (Hi-tech) در کلیه ابعاد زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. امروزه توجه خاصی به اهمیت حیاتی و استراتژیک صنعت الکترونیک می شود و توسعه صنعت و تکنولوژی الکترونیک و زیرگروه های آن نظیر ارتباطات و مخابرات، کامپیوتر، کنترل و اتوماسیون در صدر صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. صنعت الکترونیک علاوه بر اهمیت اقتصادی آن، اهمیت استراتژیک بسیار مهمی نیز دارد.چرا که امروزه زندگی اجتماعی و روابط بین الملل به شدت و ابسته به این صنعت و تکنولوژی می باشد و مسلماً کشوری که نتواند به نحو مطلوب از آن بهره برداری نماید از قدرت بین المللی چندانی برخوردار نخواهد بود. در این تحقیق نیز با تأکید بر اهمیت صنایع برق و الکترونیک در توسعه اقتصادی کشور به ویژه استان مازندران، عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت های تازه وارد این صنایع مورد بررسی قرار گرفته شد.
هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به سؤالات زیر بوده است:
آیا اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
آیا سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
آیا درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
آیا نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
آیا شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
آیا نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد؟
لذا برای پاسخگویی به این سؤالات، فرضیه های تحقیق در قالب ۶ فرضیه تدوین شده و با استفاده از متدولوژی تجزیه وتحلیل داده های تاریخچه ای – رخدادی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده شده است و پردازش و تحلیل با نرم افزار TDA انجام شده است.
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های آماری ارائه شده در فصل ۴ نشان دهنده ی آن است که از ۶ فرضیه پژوهشی،۴ فرضیه تأیید و ۲ فرضیه دیگر رد شدند. در ادامه خروجی حاصل از مدل رگرسیونی کوکس آورده می شود و سپس به بررسی تطبیقی نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در گذشته می پردازیم.
جدول ۵-۱- برآورد حاصل از مدل رگرسیون Cox
Idx SN Org Des MT Variable Coeff Error C/Error Signif
———————————————————————–
۱ ۱ ۰ ۱ A Size 0.0025 0.0017 1.4709 0.8587
۲ ۱ ۰ ۱ A Capital 0.0000 0.0000 -0.5372 0.4089
۳ ۱ ۰ ۱ A Innovation -14.3678 1095.8097 -0.0131 0.0105
۴ ۱ ۰ ۱ A Entry -0.0866 0.0555 -1.5584 0.8809
۵ ۱ ۰ ۱ A Capitalinten -0.0001 0.0000 -1.3736 0.8304
۶ ۱ ۰ ۱ A Growth -0.0291 0.0284 -1.0236 0.6940
Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -122.7252
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
۵-۳-۱- اندازه شرکت
در نتیجه آزمون فرض آماری، علامت مثبت در ضریب همبستگی برآورد شده نشان دهنده ی وجود رابطه منفی بین این متغیر و نرخ بقای شرکت ها می باشد. با توجه به ضریب معنی داری ۸۵/۰ رابطه منفی بین اندازه و نرخ بقاء تایید نمی شود و این نشان دهنده ی رابطه مثبت اندازه شرکت و نرخ بقای شرکت هاست. این نتایج با نتایج به دست آمده در تحقیقات هلمرز و راجرز (۲۰۱۰)، سفیز و مارسیلی (۲۰۰۶)، اسجوکویست و کریستی (۲۰۱۲)، هولمز و همکاران (۲۰۱۰)، کلاپر و پیچموند (۲۰۱۱)، هوین و همکاران (۲۰۰۸)، بگز و همکاران (۲۰۰۸)، مدهوشی و تاری (۱۳۸۹)، کاتو (۲۰۰۸) و محسن عرب نجف آبادی (۱۳۹۰) سازگار است.
۵-۳-۲- سرمایه اولیه
ضریب همبستگی منفی برآورد شده نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین میزان سرمایه اولیه و نرخ بقای شرکت هاست. ضریب معنی داری این متغیر در نتایج حاصل از تحلیل حساسیت برابر ۹۹۸۷/۰ بوده در نتیجه در سطح خطای ۵% رابطه معنی دار بین سرمایه اولیه و نرخ بقاء مورد تأیید قرار گرفت. این رابطه (تأثیر مثبت بر ن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رخ بقا) با نتیجه به دست آمده در تحقیق آسپلوند و دیگران(۲۰۰۵) سازگار است. در حالیکه مدهوشی و تاری (۱۳۸۹) و فیض پور و موبد (۱۳۸۷) در نتایج خود به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اولیه و بقا رابطه معنی داری وجود ندارد.
۵-۳-۳- درجه نوآوری در صنعت
طبق جدول ۴-۶ فصل چهارم آماره T برای متغیر نوآوری منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نوآوری و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. از آنجا که ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر ۰۱۰۵/۰ بوده، یعنی در سطح خطای ۵% وجود رابطه معنی دار بین نوآوری و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. درحالیکه نتایج حاصل از مقایسه توابع بر اساس درجه نوآوری در صنعت، تفاوت معنی داری را بین شرکت های نوآور و غیر نوآور نشان داده است. کازویوکی (۲۰۱۲)، جنسن و همکاران (۲۰۰۸) ثبت اختراع را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند که رابطه منفی با بقا دارد، هلمرز و راجرز (۲۰۱۰) ثبت اختراع و علامت تجاری را به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفتند و دریافتند که ثبت اختراع با بقا رابطه منفی و علامت تجاری با بقا رابطه مثبت دارد. دکوماشو و همکاران (۲۰۱۱)، سفیز و مارسیلی (۲۰۰۶) به این نتیجه رسیدند که نوآوری تاثیر مثبت بر بقا دارد.
۵-۳-۴- نرخ ورود به صنعت
از آنجا که آماره T برای متغیر نرخ ورود به صنعت منفی است، می توان نتیجه گرفت بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت رابطه مثبت وجود دارد. اما ضریب معنی داری محاسبه شده برای این متغیر برابر ۸۸۰۹/۰ بوده، یعنی در سطح خطای ۵% وجود رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و بقای شرکت ها پذیرفته نمی شود. درحالیکه نتایج حاصل از تحلیل حساسیت با توجه به ضریب معنی داری بالای ۹۵% آن، رابطه مثبت و معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا پذیرفته می شود. در حالیکه اغلب تحقیقات گذشته رابطه منفی بین نرخ ورود به صنعت و بقا را نشان داده اند. این نتیجه با نتایج تحقیقات فریچ و همکاران(۲۰۰۶)، کاتو (۲۰۰۸)، اسجوکویست و کریستی(۲۰۱۲)، مدهوشی و نصیری (۱۳۸۹) مغایرت دارد. دلیل مغایرت با نتایج گذشته به این خاطر است که تعداد شرکت های موجود در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران بسیار کم است لذا هرچه نرخ ورود در این صنعت بیشتر باشد باعث افزایش فضای رقابتی می شود و شرکت ها برای بقای خود در بازار تلاش بیشتری خواهند کرد، لذا بر بقای شرکت ها مثبت خواهد گذاشت.
۵-۳-۵- شدت سرمایه
با توجه به اینکه آماره T برای متغیر شدت سرمایه منفی است، نشان دهنده رابطه مثبت بین شدت سرمایه و بقای شرکت می باشد و ضریب معنی داری بالای ۹۵/۰ آن نیز این رابطه را تأیید می کند. در حالیکه نتایج تحقیقات فریچ و همکاران(۲۰۰۶) نشان می دهد شدت سرمایه بالا موجب کاهش بقا می شود و هلمرز و راجرز(۲۰۱۰)، مدهوشی و نصیری(۱۳۸۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شدت سرمایه ارتباط معنی داری با بقا ندارد.
۵-۳-۶- نرخ رشد صنعت

مدیر سایت