تحقیق دانشگاهی – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد …

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد  …

SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
—————————————————————–
۱ ۰ ۱ Log-Rank (Savage) 10.2508 1 0.9986
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Breslow) 9.8304 1 0.9983
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Tarone-War 10.1348 1 0.9985
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Prentice) 10.2589 1 0.9986

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
هر چهار آماره در سطح ۵% معنی دار هستندو این نشان دهنده آن است که بین شرکت های با شدت سرمایه بالا و شرکت های با شدت سرمایه پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
۴-۶-۲-۲- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا
الف) روش حد محصولنمودار توابع بقا بر حسب شدت سرمایه به صورت زیر می باشد:

نمودار ۴-۵- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه– روش حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
نمودار فوق نیز تفاوت معنی دار بین شرکت های با سرمایه بالا و پایین را نشان می دهد. با توجه به نمودار تا پایان ماه۲۴۰، ۷۰ درصد از شرکت های با سرمایه پایین باقی مانده اند، درحالیکه شرکت های با شدت سرمایه بالا تا پایان دوره مطالعه زنده مانده اند. به همین دلیل نمودار تابع بقای مربوط به آن ها به صورت یک خط افقی در نمودار دیده می شود.
ب) روش جدول عمر:

نمودار ۴-۶- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس شدت سرمایه- روش جدول عمر
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
طبق نمودار فوق گروه اول و دوم از تازه واردهای هر دو نوع شرکت های با شدت سرمایه بالا و پایین با یکدیگر همپوشانی دارند و دارای بقای ۱۰۰% می باشند اما بعد از آن که گروه سوم به بعد تازه واردها وارد صنعت می شوند، شرکت های با شدت سرمایه بالا بقای بیشتری نسبت به شرکت های با شدت سرمایه پایین دارند.
۴-۶-۳- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ رشد صنعت
به منظور درک بیشتر تأثیر نرخ رشد صنعت، مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ رشد صنعت نیز صورت گرفته است. بر این اساس این متغیر را نیز در فایل دستور نرم افزار TDA بصورت یک متغیر موهومی تعریف کردیم، بدین صورت که زمانی که نرخ رشد صنعت بالاتر از میانگین بوده را تحت عنوان HighGrowth و زمانی که نرخ رشد پایین تر از میانگین بود را با نام LowGrowth وارد نرم افزار کرده ایم.
۴-۶-۳-۱- روش اول: محاسبه آماره آزمون
جدول ۴-۱۲- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ رشد صنعت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت