دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق …

دسترسی متن کامل – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق  …
SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
—————————————————————–
۱ ۰ ۱ Log-Rank (Savage) 11.3614 1 0.9993
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Breslow) 9.7717 1 0.9982
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Tarone-Ware) 10.6401 1 0.9989
۱ ۰ ۱ Wilcoxon (Prentice) 10.7039 1 0.9989

مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در جدول ۴-۱۰ مشاهده می شود هر چهار آماره در سطح ۵% معنی دار هستند و این نشان دهنده آن است که توابع بقای شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند با شرکت هایی که در سال هایی که نرخ ورود به صنعت در آن پایین بوده است، متفاوت است.
۴-۶-۱-۲- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا
الف) روش حد محصول

نمودار ۴-۳- مقایسه توابع بقای شرکت ها براساس نرخ ورود به صنعت- روش حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود توابع بقای دو گروه بعد از ۵سال و نیم، با همدیگر همپوشانی نداشته و مسیر آن ها از هم جدا می شود. شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند (Density)، نسبت به شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود پایین، وارد صنعت شده اند (Narrow) بقای بیشتری پیدا کرده اند.
ب) روش جدول عمر

نمودار ۴-۴- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت- روش جدول عمر
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود توابع بقای دو گروه اول و دوم تازه واردها در هر دو نوع شرکت های Density و Narrow با همدیگر همپوشانی دارند و دارای بقای تقریباً ۱۰۰% هستند و بعد از تقریباً ۸۵ ماه (تقریبا ۷ سال)، دیگر با همدیگر همپوشانی نداشته و مسیر آن ها از هم جدا می شود و شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند (Density)، نسبت به شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود پایین، وارد صنعت شده اند (Narrow) بقای بیشتری پیدا کرده اند. به عنوان مثال بعد از گذشت ۲۰۵ ماه تقریباً ۹۵% شرکت های Density در صنعت باقی مانده اند در حالیکه در همان ماه ۷۵% شرکت های Narrow باقی مانده اند.
۴-۶-۲- مقایسه توابع بقا بر اساس شدت سرمایه
به منظور مقایسه توابع بقا بر اساس شدت سرمایه نیز شرکت ها را به دو گروه شرکت های با شدت سرمایه بالا Upintenو شرکت های با شدت سرمایه پایین Downinten تقسیم کرده ایم. از این رو شرکت هایی که شدت سرمایه آن ها بزرگتر مساوی میانگین شدت سرمایه کل صنعت بوده Upinten و آن هایی که شدت سرمایه کمتری از میانگین شدت سرمایه کل داشته اند Downinten نامگذاری شده اند.
۴-۶-۲-۱- روش اول: محاسبه آماره های آزمون
آماره های محاسبه شده ی بر اساس شدت سرمایه در جدول ۴-۱۱ آمده است:
جدول ۴-۱۱- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب شدت سرمایه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت