جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در …

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در  …

۰ ۲۵ ۱۹۵٫۰۰ ۱ ۱ ۶۹ ۰٫۷۷۹۷۹ ۰٫۰۳۸۳۹ ۰٫۲۴۸۷۳
۰ ۲۶ ۲۰۰٫۰۰ ۱ ۲ ۶۶ ۰٫۷۶۷۹۷ ۰٫۰۳۹۵۹ ۰٫۲۶۴۰۰
۰ ۲۷ ۲۰۴٫۰۰ ۱ ۲ ۶۳ ۰٫۷۵۵۷۸ ۰٫۰۴۰۷۹ ۰٫۲۸۰۰۰
۰ ۲۸ ۲۴۳٫۰۰ ۱ ۲۸ ۳۴ ۰٫۷۳۳۵۵ ۰٫۰۴۵۲۵ ۰٫۳۰۹۸۵
۰ ۲۹ ۴۸۲٫۰۰ ۰ ۳۳
# Cases: 137 weighted: 137

جدول حاصل از خروجی کاپلان مایر دارای ۹ ستون است که توضیح ستونهای آن به شرح زیر است:
ستون۱ (ID): یک شماره شناسایی منحصر بفرد به هر جدول می دهد.
ستون ۲ (Index): شماره ردیف خط های داده (در مثال ما ۲۹ خط داده وجود دارد)
ستون۳ (Time): نشان دهنده نقاطی در زمان است که حداقل یک رویداد اتفاق افتاده است.
ستون۴ (Number Events): تعداد رویدادهای اتفاق افتاده(خروج شرکت- مرگ شرکت). مثلاً بعد از گذشت ۵ ماه تعداد ۱ شرکت انتقال وضعیت داشته اند و در طول عمر ۱۴، تعداد ۲ رویداد اتفاق افتاده است.
ستون۵ ( Number Censored): تعداد اپیزودهای سانسور شده ای که زمان پایان آنها از مقدار واقعی ستون زمان کمتر، و بزرگتر مساوی مقدار قبلی در ستون زمان می باشد. مثلاً در طول عمر ۱۶۸ تعداد ۱۵ اپیزود سانسور شده وجود دارد که کمتر از ۱۶۸ ماه و بزرگتر مساوی ۱۵۲ ماه عمر داشته اند.
با داشتن این اطلاعات ستون ششم (Exposed to Risk) که «مجموعه ریسک» نامیده می شود به صورت زیر محاسبه می شود:
 
مثلاً در طول عمر۵۰، تعداد ۱۳۴ اپیزود در معرض ریسک هستند.(۱- ۰- ۱۳۵ = ۱۳۴)
سه ستون آخر برآوردهای تابع بقا، خطای استاندارد آن و نرخ های انتقال تجمعی را نشان می دهند. برای مثال بعد از گذشت ۱۰۰ ماه (۱۰ سال) ۹۰% شرکت ها پابرجا هستند و بعد از ۲۴۳ ماه(تقریبا۲۰ً سال) ۷۰% شرکت ها زنده هستند. تابع بقای برآورد کننده حد محصول فقط تا آخرین زمان رویداد تعریف می شود. آخرین زمان رویداد در جدول، ۲۴۳ ماه می باشد. ۳۳ شرکت سانسور شده دیگر با طول عمرهای بیشتر باقی می مانند. بدین ترتیب تابع بقای برآورد شده نمی تواند تا عدد صفر ادامه پیدا کند و فقط تا ۲۴۳ ماه قابل تفسیر است.
نمودار زیر تابع بقای حد محصول که توسط نرم افزار TDA ترسیم شده است را نشان می دهد. این نمودار شرکت هایی که در هر نقطه از زمان پابرجا هستند را نشان داده است. مثلاً بعد از ۱۲۰ ماه (یا ۱۰ سال) حدود ۸۵ درصد از شرکت ها هنوز پابرجا هستند و ۲۵ درصد آنها از صنعت خارج شده اند. در حالی که تعداد شرکت های فعال بعد از ۲۴۰ ماه حدود ۷۵ درصد می باشد.
نمودار ۴-۱- تابع بقای حد محصول
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
۴-۲-۲- تحلیل داده ها با روش جدول عمر
جدول ۴-۳- خروجی حاصل از جدول عمر را نشان می دهد:
جدول ۴-۳- خروجی حاصل از روش جدول عمر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

# Life table. SN 1. Origin state 0.
# Cases: 137 weighted: 137
# Start of Number Number Exposed D-State 1
# Interval Midpoint Entering Censored to Risk Events Prob
۰٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۷٫۰ ۱ ۰٫۰۰۷۳۰
۴۲٫۰۰ ۶۳٫۰۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۶٫۰ ۹ ۰٫۰۶۶۱۸
۸۴٫۰۰ ۱۰۵٫۰۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۷٫۰ ۶ ۰٫۰۴۷۲۴
۱۲۶٫۰۰ ۱۴۷٫۰۰ ۱۲۱ ۲۶ ۱۰۸٫۰ ۴ ۰٫۰۳۷۰۴
۱۶۸٫۰۰ ۱۸۹٫۰۰ ۹۱ ۲۵ ۷۸٫۵ ۹ ۰٫۱۱۴۶۵
۲۱۰٫۰۰ ۲۲۶٫۰۰ ۵۷ ۲۲ ۴۶٫۰ ۰ ۰٫۰۰۰۰۰
۲۴۲٫۰۰ * ۳۵ ۳۴ ۱۸٫۰ ۱ ۰٫۰۵۵۵۶
# Start of Survivor D-State 1 D-State 1

مدیر سایت