تحقیق دانشگاهی – بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد …

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد  …

نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود. از آنجا که در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت مورد مطالعه اطلاعاتی در دسترس نبوده است مجبور به حذف این متغیر در تجزیه و تحلیل ها شده ایم.
متغیر وابسته، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت می باشد و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.
۳-۹- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران است که طی سال های ۱۳۶۰-۱۳۹۰ پروانه بهره برداری گرفته اند. اطلاعات مربوط به این شرکت ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استخراج شده است. تعداد کل شرکت هایی که در این فاصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران پروانه بهره برداری اخذ کرده اند، ۱۳۷ شرکت بوده است که در پایان دوره مطالعه (اسفند ۱۳۹۰)، ۱۳۰ شرکت هنوز فعال بوده و پروانه بهره برداری ۳۰ شرکت باطل شده بودجدول ۳-۱ ساختار پروانه های بهره برداری را نشان می دهد.
جدول ۳-۱- پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰

کل پروانه های بهره برداری صادره ابطال پروانه های بهره برداری شرکت های فعال در اسفند ۱۳۹۰
۱۳۷ ۳۰ ۱۰۷

مأخذ: پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران- دی ماه ۱۳۹۱
از آنجا که نرم افزار TDA برای نمونه های با حجم بیشتر، بهتر عمل می کند و با توجه به کوچک شدن تعداد شرکت ها و نمونه آماری و افزایش احتمال خطای آزمون، تجزیه و تحلیل بر روی کل شرکت های جامعه (۱۳۷ شرکت) انجام شد.
۳-۱۰- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو طریق جمع آوری شده است. به منظور جمع آوری مطالب نظری از روش کتابخانه ای و از منابع و مآخذ منتشر شده در قالب کتب، مجلات، نشریات تخصصی و جستجوی اینترنتی استفاده شده است. در بخش دوم برای گردآوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل داده های مربوط به ۱۳۷ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۶۰-۱۳۹۰ مورد پردازش قرار گرفته است تا زمینه تحلیل داده ها وبرقراری ارتباط بین متغیرها به منظور آزمون فرضیه های تحقیق فراهم شود. ابتدا ساختار مجموعه داده مورد استفاده و اطلاعات موجود در آن تبیین می شود. سپس با استفاده از مدل های توصیفی ناپارامتریک به بررسی و تحلیل مجموعه داده پرداخته می شود. آنگاه برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکس استفاده خواهد شد.
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات اولیه حاصل از نرم افزار TDA در مورد شرکت های موجود در مجموعه داده درجدول۴-۱ آمده است. در این جدول دو ردیف وجود دارد. ردیف اول نشان دهنده تعداد شرکت هایی است که در آنها تغییر وضعیت(انتقال) صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر این ردیف تعداد اپیزودهای سانسورشده را نشان می دهد. ردیف دوم نشان دهنده انتقال از وضعیت مبدأ (org) صفر به وضعیت مقصد (Des) یک می باشد. یعنی شرکت هایی که در آنها تغییر وضعیت صورت گرفته و از صنعت خارج شده اند. بنابراین از تعداد ۱۳۷ شرکت موجود، ۱۰۷ شرکت در زمان مشاهده فعال (سانسورشده) بوده و ۳۰ شرکت از صنعت خارج شده اند.
Mean Duration نشان دهنده میانگین طول عمر شرکت ها است. این ستون برای شرکت هایی که همچنان فعال هستند، ۲۲۷ ماه و برای شرکت های باطل شده ۱۲۱ ماه می باشد.
TS Min نشان دهنده زودترین زمان آغاز و TF Max دیرترین زمان پایان بر حسب ماه می باشد. همانطور که در جدول ۴-۱ نشان داده شده است، دیرترین زمان پایان در گروه اول ۴۸۲ ماه و در گروه دوم۲۴۳ ماه می باشد.
جدول۴-۱- طبقه بندی مجموعه داده به شرکت های فعال و غیر فعال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

SN Org Des Episodes Weighted Duration TS Min TF Max Excl
—————————————————————-
۱ ۴۸۲٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲۲۷٫۲۲ ۱۰۷٫۰۰ ۱۰۷ ۰ ۰ ۱
۱ ۲۴۳٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱۲۱٫۴۳ ۳۰٫۰۰ ۳۰ ۱ ۰ ۱
Sum 137 137.00

مدیر سایت