بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۵۶

بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۵۶

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاههای شهرستان خرم آباد بوده است. تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل که واحد درس عملیات را گذرانده اند در سه زیر نظام دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور میباشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین ، انحراف استاندارد و… و در سطح آمار استنباطی نیز از آزمونهای تی تک متغیره ، تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه ، همبستگی پیرسن استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل درس عملیات کشاورزی در دانشگاههای خرم آباد اثربخشی مطلوبی نداشته است.
۵-۲-بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول : درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاههای شهرستان خرم اباد اثربخش بوده است .
یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات از دیدگاه دانشجویان برابر با ۲٫۶۸ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. و سطح معناداری حاصل Sig= 0.001 گزارش شد (P < 0.05) که فرض پژوهش مبنی بر اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد ، تأیید نشد و نشان داد درس عملیات اثر بخشی مطلوب را نداشته است .
عدم اثربخشی این درس عملیات میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد . یکی از عوامل میتواند مرتبط با رشته دبیرستان باشد زیرا اکثر افراد نمونه رشته ای به غیر از کشاورزی در دبیرستان داشته اند . همچنین علاقه به کشاورزی، سابقه کشاورزی ، شغل پدر ، سن ، جنسیت ، معدل کارشناسی و دیپلم و… میتواند در این امر دخیل باشند .
فرضیه دوم: درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه لرستان اثربخش بوده است
یافتهها نشان میدهد که اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان برابر با ۲٫۵۸ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. و سطح معناداری حاصل Sig= 0.001 گزارش شد (P < 0.05). بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان تأیید نشد. عدم اثربخشی در این بخش نیز ممکن است به عوامل مذکور در فرضیه ۱ مرتبط باشد. از جمله رشته تحصیلی دبیرستان ، علاقه به کشاورزی، سابقه کشاورزی ، شغل پدر ، سن ، جنسیت ، معدل کارشناسی و دیپلم و… در این امر دخیل میباشند .
فرضیه سوم:درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه پیام نور اثربخش بوده است.
یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور برابر با ۲٫۳۸ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. و سطح معناداری حاصل Sig= 0.001 گزارش شد (P < 0.05). میتوان گفت فرض پژوهش مبنی بر اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور تأیید نشد که میتواند به عوامل مذکور در فرضیه ۱ مرتبط باشد. از جمله رشته تحصیلی دبیرستان ، علاقه به کشاورزی، سابقه کشاورزی ، شغل پدر ، سن ، جنسیت ، معدل کارشناسی و دیپلم و… در این امر دخیل میباشند .
فرضیه چهارم: درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه آزاد اثربخش بوده است
یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد برابر با ۳٫۱۱ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. و سطح معناداری حاصل۲۸۳٫Sig= گزارش شد (P < 0.05). میانگین تجربی بیشتر از میانگین نظری بود اما معنادار نیست. به عوامل مذکور در فرضیه ۱ مرتبط باشد . از جمله رشته تحصیلی دبیرستان، علاقه به کشاورزی، سابقه کشاورزی، شغل پدر، سن ، جنسیت ، معدل کارشناسی و دیپلم و… در این امر دخیل میباشند .
فرضیه پنجم: بین علاقه دانشجویان به رشته و اثربخشی درس عملیات رابطه معنی دار وجود دارد.
جهت بررسی ارتباط بین علاقه به رشته کشاورزی و اثربخشی درس عملیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول ۴ – ۸). نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین علاقه به رشته کشاورزی و اثربخشی درس عملیات به صورت کلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r =.52 ؛ p < 0.01) به این معنا که با احتمال افزایش علاقه فراگیران در دانشگاه اثربخشی درس عملیات نیز افزایش پیدا میکند و همینطور با کاهش علاقه فراگیران در دانشگاه اثربخشی درس عملیات آنها نیز کاهش مییابد. که با نتایج رنجبر و همکاران (۱۳۸۸) و cheek(1994)همخوانی دارد . در این فرضیه ، جنسیت در رابطه بین دو عامل نقش دارد .
فرضیه ششم: بین سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد.
جهت بررسی ارتباط بین سن، معدل دیپلم ، معدل دانشگاه، تعداد واحد گذرانده با اثربخشی درس عملیات در کشاورزی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (جدول ۴ – ۸). نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین سن و اثربخشی درس عملیات به صورت کلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r =.51 ؛ p < 0.01) همچنین بین تعدا واحد گذرانده و اثربخشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این نتایج با یافته های محبوبی و همکاران (۱۳۸۸ ) همخوانی دارد. همینطور نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین معدل دیپلم و اثربخشی درس عملیات رابطه منفی و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر دانشجویانی که معدل کمتری دارند اثربخشی درس عملیات را بیشتر میدانند. ولی بین معدل دانشگاه و اثربخشی درس عملیات رابطه معنی داری مشاهده نشد .که این نتایج با یافته های مج

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ردی و همکاران (۱۳۹۰ ) همخوانی دارد.
فرضیه هفتم : بین ویژگیهایی دموگرافیک پاسخگویان در پاسخ گویی به اثربخشی در س عملیات تفاوت وجود دارد.
یافته‌ها نشان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه پاسخگویان بر حسب جنسیت درباره اثربخشی درس عملیات ، وجوددارد. این نتایج با یافته های محبوبی و همکاران (۱۳۸۸ ) همخوانی دارد. در این زمینه بین پسران و دختران در رابطه با اثربخشی درس عملیات تفاوت وجو دارد .
یافته‌ها نشان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه پاسخگویان بر حسب جنسیت درباره علاقه به کشاورزی ، وجوددارد.
یافته‌ها نشان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه پاسخگویان بر حسب محل سکونت درباره اثربخشی درس عملیات ، وجودندارد. که با نتایج رنجبر و همکاران (۱۳۸۸) همخوانی ندارد . این عدم هم خوانی بین دو تحقیق میتواند ناشی از نوع دانشگاه و نحوه ارائه درس عملیات و میزان امکانات و علاقه به کشاورزی باشد .
یافته‌ها جدول نشان داد لذا می توان گفت تفاوت معنیداری بین دیدگاه پاسخگویان بومی و غیر بومی درباره اثربخشی درس عملیات ، وجوددارد.
یافته‌ها نشان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه دانشجویان دارای سابقه کار و بدون سابقه کار کشاورزی درباره اثربخشی درس عملیات وجوددارد که این نتایج با یافته های مجردی و همکاران (۱۳۹۰ ) همخوانی دارد.
یافته‌ها نشان داد تفاوت معنیداری بین دیدگاه دانشجویانی که در کنار تحصیل به کار کشاورزی اشتغال دارند و آنهایی که اشتغال ندارند وجوددارد که این نتایج با یافته های مجردی و همکاران (۱۳۹۰ ) همخوانی دارد.
یافته‌ها نشان داد بین اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دبیرستان تفاوت معنی داری وجود داشت.
همچنین یافته‌ها نشان داد که بین اثربخشی درس عملیات برحسب نوع رشته تحصیلی دانشگاه تفاوت معنی داری وجود نداشت. این نتایج با یافته های محبوبی و همکاران (۱۳۸۸ ) همخوانی ندارد. این عدم همخوانی یافته ها در دو پژوهش میتواند به این دلیل باشد که رشته های مورد نمونه با یکدیگر متفاوت بوده اند همچنین امکانات و عوامل دموگرافیک در این امر دخالت دارند.
۵-۳-بحث آمار توصیفی
ابتدا در قسمت آمار توصیفی مشاهده میشود که اکثر دانشجویان این رشته دختر میباشند . هم چنین افراد نمونه شهری حدود ۹ برابر دانشجویان روستایی هستند. درصد کمی در روستا زندگی می کنند . از سوی دیگر رشته تحصیلی اکثر افراد تجربی می باشد و رشته کشاورزی به ندرت دیده میشود که این مورد شاید دلیلی برای عد م اثربخشی این درس در این دانشگاها بوده است . اکثرا دانشجویان دانشگاه دولتی در انتخاب رشته، رشته کشاورزی را در اولویت های ۴ به بعد قرار داده اند و علاقه به رشته در قبل از ورود به دانشگاه بسیار اندک بوده است که این در زمان انتخاب اولویت در کنکور نیز نمایان است. این امر می طلبد دید بهتری نسبت به این رشته ارائه شود . در قسمت کارهای عملی در این رشته دانشجویان علاقه زیادی به آن نشان داده اند. بنا بر نظرات دانشجویان اکثرا به این رشته علاقه نداشته اند اما در دانشگاه به آان علاقه مند شده اند زیرا از قبل دید مناسبی نسبت به این رشته ارائه نشده است. اکثر افراد نمونه معدل متوسط دارند چه در سطح دیپلم و چه در سطح دانشگاه .
.
۵-۴-محدودیتهای تحقیق:
هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیت هایی است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.
-وجود تحقیقات مشابه اندک از مهمترین محدودیت ها این پژوهش می باشد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکانپذیر نکرد.
– دشورای جلب رضایت پاسخگویان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز از محدودیتهای این پژوهش به حساب می آید.
-جامعه آماری محدود به شهرستان خرم اباد بود.
– چون این پژوهش در یک شهرستان صورت گرفته است تمام زیر شاخه های رشته کشاورزی را در بر نمیگیرد.
۵-۵-پیشنهادهای تحقیق :
۱- پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد.
۲- پیشنهاد می شود اجرای این تحقیق در مقاطع بالاتر نیز انجام گیرد.
۳- میتوان میزان اثر بخش بودن درس عملیات را از نظر فارغ التحصیلان نیز سنجید زیرا جامعه آماری این پژوهش دانشجویان بودند .
۴- میتوان اثر بخشی درس عملیات در شهرستان های مختلف را با یکدیگر سنجید.
۵- میتوان این تحقیق را در مقیاس کلان جهت اعتبار بیرونی بیشتر انجام داد.
۶- این پژوهش به صورت کمی انجام شده است و میتواند به صورت کیفی نیز اجرا شود .
بر اساس دیدگاه مخاطبان در زمینه اثربخشی درس عملیات کشاورزی پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
۱-تشکیل کمیته ای مشتمل بردست اندرکاران بخش اجرایی و دانشگاهی جهت معرفی محصولات جدید و اصلاح مستمر و سالانه سرفصل های درس عملیات کشاورزی بر اساس نیاز بازار کار.
۲- با توجه به اینکه اکثر نمونه ها علی رغم تحصیل در رشته های کشاورزی ، خاستگاه روستایی نداشته در عین حال اکثر آنان دارای دیپلم کشاورزی نیز نیستند و خاستگاه روستایی، زمینه احساس تعلق بیشتر با کار عملی کشاورزی و وجود دانشجویان با دیپلم کشاورزی می تواند در تبادل تجارب
کشاورزی عملی آنان با سایر دانشجویان و در نتیجه اثر بخشی بیشتر درس مفید باشد می طلبد در سیاست های جذب دانشجو از طریق کنکور موضوع سهمیه روستازادگان و دیپلمه های کشاورزی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *