امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 8

امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 8

راهنماي کنترل کيفيت .

 • روش استفاده از نمودارهاي کنترل کيفيت براي کنترل مستمر فرآيند توليد .
 • سال 1946- تاسيس سازمان غيرانتفاعي اتحاديه مهندسان ودانشمندان ژاپن (JUSE)تشکيل جامعه کنترل کيفيت آمريکا
 • سال 1949-تشکيل گروه تحقيق درباره کنترل کيفيت (QCRG)با هدف اجراي تحقيق کنترل کيفيت وآموزش وارتقاء آن در ژاپن.
 • سال 1950-انتشار نشريه کنترل کيفيت آماري توسط JUSE
 • استانداردهاي صنعتي ژاپن (JIS)به شرکتهايي مهر استاندارد مي داد که کنترل کيفيت آماري در آنها اجرا مي شد .
 • دعوت JUSE از دمينگ براي ارائه سمينار وسخنراني
 • تهيه وانتشار استاندارد MIL-STD-105D (با تلفيق روشهاي نمونه گيري ارتش وجداول بازرسي وصفي ها )
 • پيشنهاد تضمين کيفيت توسط دکتر «ايشي کاوا »
 • سال 1951- جايگزين نمودن کنترل کيفيت جامع به جاي کنترل کيفيت آماري (S.Q.C) توسط دکتر آرماند فيگنبام .
 • ايجاد جايزه دمينگ توسط JUSE با هدف افزايش سطح کيفيت در ژاپن .

قبل از ادامه تاريخچه ،يادآور ميگردد گروه تحقيق درباره کنترل کيفيت (QCRG) بشرح زير بوده است:
1-ترجمه استاندارد امريکا وانگليس .
2-برقراري کلاسهاي آموزشي براي مهندسين.
3-دعوت از متخصصين کيفيت از آمريکا (من جمله دمينگ وجوران ).

 • سال 1954-مطرح شدن کنترل کيفيت از ديدگاه مديريت توسط جوران .
 • دعوت JUSE از جوران براي سخنراني در سمينار مديريت کنترل کيفيت .
 • سال 1957-اختصاص دادن بخشي از برنامه هاي راديوي موج کوتاه ژاپن به کنترل کيفيت .
 • انتشار استاندارد MIL-STD-414 (جداول بازرسي متغيرها)
 • سال 1958-فرستادن يک تيم مطالعاتي توسط JUSE به امريکا وآشنا شدن آنها با مفاهيم T.Q.C مطرح شده توسط فيگنبام.
 • سال 1962-انتشار نشريه کنترل کيفيت براي سرپرستان توسط JUSE وشروع بکاراولين دايره کنترل کيفيت .
 • سال 1970-به فکرکردن افتادن استفاده از نگرش کنترل کيفيت جامع در مديريتهاي خود توسط اروپائيان وامريکائيان .
 • سال 1979-تأسيس موسسه جوران (مشاوره ،کنفرانس ،ارائه سمينارها ومنابع آموزشي).
 • سال 1987-اختصاص جايزه مالکوم بلدريج وزير بازرگاني وقت آمريکا .
 • سال 1993-بيان اين ،مطلب که جهت اجراي کنترل کيفيت جامع بايددر چهارچوب ISO 9000 عمل کنيم .
 • سال (1997) «دريافت اين مطلب کهISO 9000 به تنهايي موجب افزايش کيفيت نمي شود».(وفاخواه،1389)

چندين دهه گذشته ،شاهد ظهور چندين حرکت مهم در زمينه کنترل کيفيت بوده است از جمله :
1.کنترل کيفيت آماري[14] :
اين حرکت تاکيد براستفاده از روشهاي آماري در مسايل توليد دارد . آغاز استفاده از کنترل کيفيت آماري به سال 1924 برمي گردد ،آغاز جنگ جهاني دوم باعث گرديد که تکنيکهاي کنترل کيفيت آماري در حد وسيعي مورد استفاده قرار گيرند .
2.کنترل کيفيت فراگير (جامع )[15]:
اين حرکت در شروع خود به جامع بودن يک برنامه کنترل کيفي در حوزه کادر بردش تاکيد مي ورزيد ،بدين معني که برنامه کنترل کيفي شامل موارد زير است:کنترل کيفيت طرح ، کنترل کيفيت مواد وارده به واحد توليدي ،کنترل کيفيت ساخت .

 1. عيوب صفر ياZD [16]:

mop