امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 6

امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 6

امکان سنجي استقرار مديريت کيفيت جامع، در حوزه مشارکت کارکنان.
امکان سنجي استقرار مديريت کيفيت جامع، در حوزه ارتباط با تأمين کنندگان.
امکان سنجي استقرار مديريت کيفيت جامع، در حوزه فرآيند توليد.
امکان سنجي استقرار مديريت کيفيت جامع، در حوزه مديريت منايع.
تعيين رتبه ي هريک ازعوامل فوق دراستقرارمديريت کيفيت جامع درصنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل.
6- سوال يا فرضيه تحقيق:
سؤال اصلي:
آيا در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
سؤال هاي فرعي:
آيا در حوزه سبک مديريت ، امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد ؟
آيا در حوزه بهبود منابع انساني ، امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه جلب رضايت مشتريان ، امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه حفظ کيفيت و بهبود مستمر ،امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه مشارکت همه کارکنان ،امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه ارتباط با تأمين کنندگان ،امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه فرآيند توليد، امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
آيا در حوزه مديريت منابع، امکان استقرار مديريت کيفيت جامع وجود دارد؟
رتبه ي هريک از عوامل فوق در استقرار مديريت کيفيت جامع صنايع کوچک و متوسط واقع در شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل چگونه است؟
7- تعريف عملياتي ونظري( مفهومي) متغيرها ومفاهيم
تعريف عملياتي:

  1. متغيير ارتباط با تامين کنندگان با استفاده از سوالات فاکتور 3پرسش نامه مورد سنجش قرارمي گيرد.
  2. متغيير سبک مديريت با استفاده از سوالات فاکتور 1پرسش نامه مورد سنجش قرارمي گيرد.
  3. متغيير توسعه منابع انساني با استفاده از سوالات فاکتور 6 پرسش نامه مورد سنجش قرار مي گيرد.
  4. متغيير توجه به مشتري با استفاده از سوالات فاکتور8 پرسش نامه مورد سنجش قرار مي گيرد.
  5. متغيير حفظ کيفيت و بهبود مستمر با استفاده از سوالات فاکتور 2پرسش نامه مورد سنجش قرار مي گيرد.
  6. متغيير مشارکت کارکنان با استفاده از سوالات فاکتور7 پرسش نامه مورد سنجش قرارمي گيرد.
  7. متغيير مديريت منابع با استفاده از سوالات فاکتور5 پرسش نامه مورد سنجش قرار مي گيرد.
  8. متغيير فرآيند توليد با استفاده از سوالات فاکتور 4پرسش نامه مورد سنجش قرار مي گيرد.

تعريف نظري
در تجزيه لغت(TQM)با سه كلمه زير سر و كار داريم:
جامع: نشان دهنده همه گير بودن آن است.
كيفيت : درجه تطابق كالاي توليد شده يا خدمت ارائه شده با نياز مشتري را بيان مي كند.
مديريت: فن، هنر يا روش اداره كردن، كنترل كردن، هدايت كردن و … مي باشد.
بنابراين (TQM)، هنر مديريت تمام مجموعه براي به دست آوردن بهترين هاست (رياحي،1381؛ ص 69).
مديريت کيفيت جامع: مديريت کيفيت جامع يعني اقدام هوشمندانه، آرام، و مستمر که تأثير سينرژيک در تأمين اهداف سازمان دارد و در نهايت به رضايت مشتري، افزايش کارايي و ارتقاء سطح رقابت در بازار ختم مي شود ( حاجي شريف ، 1376 ، 24 ).

mop