امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 2

امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل92- قسمت 2

در اين مجال لازم مي بينم از مساعدتهاي صميمانه استاد راهنما جناب دکتر رضاييان ،استاد مشاور جناب استاد قلي پور کنعاني که همواره مرا از نظراتشان بهره مند ساختند ،تقدير و تشکر نمايم .
همچنين ازحمايت هاي بي دريغ مسئولين محترم شرکت هاي شهرک هاي صنعتي به خصوص جناب مهندس دارايي ، جناب مهندس علي پور ،جناب مهندس عليزاده و سرکار خانم دکتر کريمي در مسيرپرپيچ و خم انجام اين تحقيق بسيار متشکرم .
و از راهنمايي هاي بي دريغ جناب دکتر ضيابري که در مسير انجام اين تحقيق راهگشاي من بودند،سپاسگزارم.
فهرست
چکيده——————————————————– ن
فصل اول:کليات پژوهش
1-مقدمه——————————————————- 2
2-بيان مسئله—————————————————- 3
3-اهميت و ضرورت تحقيق——————————————5
4-چهارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق——————————– 7
5-اهداف جزئي تحقيق———————————————-8
6-سوال يا فرضيه تحقيق——————————————– 9
7-تعريف عملياتي ونظري( مفهومي) متغيرها ومفاهيم————————-10
8-محتواي تحقيق————————————————- 12
فصل دوم:ادبيات تحقيق
2-1- مباني نظري ———————————————– 14
2-1-1- مقدمه—————————————————14
2-1-2- اصول اساسي مديريت کيفيت جامع ——————————18
2-1-3- مفهوم کيفيت———————————————- 20
2-1-4- مديريت کيفيت جامع—————————————–23
2-1-5-فرض ها و اصول مديريت کيفيت جامع—————————–24
2-1-6- ويژگي هاي مديريت کيفيت جامع——————————–28
2-1-7-عناصر ساختاري مديريت کيفيت جامع——————————28
2-1-8- مراحل اجرايي مديريت کيفيت جامع —————————— 29
2-1-9- کيفيت از ديدگاه مشتري—————————————32
2-1-10- کيفيت از ديدگاه تامين کننده ——————————— 34
2-1-11-پيشگامان مديريت کيفيت جامع———————————-36
2-1-12- اصول مديريت کيفيت —————————————48
2-1-13- موانع تحقق اهداف مديريت کيفيت جامع—————————54
2-1-14-علل ناکامي مديريت کيفيت جامع———————————55
2-1-15-مدل هاي مديريت کيفيت جامع———————————-56
2-2- تعريف صنايع کوچک و متوسط ———————————–68
2-3-تاريخچه صنايع کوچک ومتوسط————————————70
2-4اساس نامه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران—————–76
2-5-نطريه هاي موجود درباره علل اقبال به بنگاه هاي کوچک و متوسط————-83
2-6-پيشينه تحقيق————————————————–86
فصل سوم:روش تحقيق

mop