اشتباه در طرز تنظیم اسناد

براساس بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

در خصوص بند ۷ باید گفت که یکی از مهمترین بندهای ماده ۲۵ است که آراء صادره هیات نظارت در این ارتباط قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت بوده و شامل اشکالات و اشتباهاتی است که بیشتر در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد لذا با توجه به بررسی اشتباهات در دفاتر اسناد رسمی و نحوه اصلاح آنها در بخش آخر بطور مسبوط توضیح داده خواهد شد.