اشتباه در طرز تنظیم اسناد

اشتباه در طرز تنظیم اسناد

اشتباه در طرز تنظیم اسناد

براساس بند 7 ماده 25 قانون ثبت هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

در خصوص بند 7 باید گفت که یکی از مهمترین بندهای ماده 25 است که آراء صادره هیات نظارت در این ارتباط قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت بوده و شامل اشکالات و اشتباهاتی است که بیشتر در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد لذا با توجه به بررسی اشتباهات در دفاتر اسناد رسمی و نحوه اصلاح آنها در بخش آخر بطور مسبوط توضیح داده خواهد شد.

edame