ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۶

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی- قسمت ۶

پرادو[۷۰](۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی و عدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷ کشور از طریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت و کاربرد بسیار زیادی در شناخت و ارزیابی عدم اطمینان تجاری بین المللی دارد.
تمپلر و همکاران[۷۱] (۲۰۰۶) نیز طی پژوهشی باعنوان: “هوش انگیزشی فرهنگی،نمای واقعی شغل،نمای واقعی وضعیت زندگی وسازگاری بین فرهنگی” دریافتند که بُعد انگیزشی هوش فرهنگی برتوانمندی فرد درسازگاری خود با وظائف بین المللی تاثیرگذاراست. یافته هایه آنها نشان دادکه افرادی که تمایل وانگیزه کشف فرهنگهای جدید را دارند و قابلیتهای خود در سازگاری با محیط-های فرهنگی جدید را باور میکنند، نسبت به دیگران، ازعهده مسئولیتهای بینالمللی بهتر برمیآیند.
ون داین و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی به اندازه گیری هوش فرهنگی و میزان تاثیر آن برسازگاری، تصمیم گیری، انطباق فرهنگی و عملکرد وظیفهای پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی با هر کدام از این متغیرها ارتباط دارد و در واقع هوش فرهنگی به عنوان عامل پیش بینی کننده این متغیرها معرفی شده است. به این صورت که دو بعد استراتژی ودانش هوش فرهنگی بر قضاوت فرهنگی و تصمیم گیری فرد تاثیرگذار است. همچنین ابعاد رفتار وانگیزش هوش فرهنگی میزان انطباق فرهنگی فرد را با موقعیتهای جدید فرهنگی پیش بینی می کند و بالاخره ابعاد استراتژی و رفتار هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای فرد تأثیرگذار است.
انگ و همکاران[۷۲] (۲۰۰۷)در تحقیق خود در دو مطالعه بر روی مجریان از ملیت های مختلف و کارکنان خارجی اثرات و سنجش هوش فرهنگی بر قضاوت فرهنگی و تصمیم گیری، انطباق فرهنگی و عملکرد را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند دو مؤلفه رفتار و استراتژی بر روی عملکرد تأثیر دارند.
ایمای[۷۳](۲۰۰۷) به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی مذاکره بین فرهنگی در میان مذاکره کنندگان آمریکایی و آسیای غربی پرداخته است که در آن هوش فرهنگی به عنوان عامل کلیدی اثربخشی مذاکره بین فرهنگی معرفی شده است. همچنین تحلیل ها ی اکتشافی این تحقیق نشان می دهد که بعد انگیزش هوش فرهنگی قدرت پیشگویی کنندگی قوی تری نسبت به سایر ابعاد داشته است.
کاواناؤ و گودرهام[۷۴] (۲۰۰۷) هوش در دنیای واقعی شامل هوشی است که بر ابعاد محتوایی خاص مانند هوش اجتماعی، هوش هیجانی و هوش عملی و کاربردی تمرکز دارد. هوش عاطفی فرض می کند افراد با فرهنگ خود آشنا هستند، بنابراین برای تعامل با دیگران از روشهای فرهنگی خود استفاده می کنند. هوش فرهنگی جایی خودش را نشان می دهد که هوش عاطفی ناتوان است. هوش فرهنگی واقعیت های عملی را تصدیق می کند و بر زمینه های بین فرهنگی تمرکز می نماید.
ون داین و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی به اندازه گیری هوش فرهنگی و میزان تاثیر آن بر سازگاری ، تصمیم گیری، انطباق فرهنگی و عملکرد وظیفه ای پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی با هر کدام ازاین متغیرها ارتباط دارد و در واقع هوش فرهنگی به عنوان عامل پیش بینی کننده این متغیرها معرفی شده است. به این صورت که دو بعد استراتژی و دانش هوش فرهنگی بر قضاوت فرهنگی و تصمیم گیری فرد تاثیر گذار است. همچنین ابعاد رفتار و انگیزش هوش فرهنگی میزان انطباق فرهنگی فرد را با موقعیت های جدید فرهنگی پیش بینی می کند و بالاخره ابعاد استراتژی و رفتار هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای فرد تأثیر گذار است.
ون دریل (۲۰۰۸) ” بررسی، توسعه و سنجش کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختار حیاتی، در سطح سازمانی” آنها معتقدند که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی دارد.
ون دریل[۷۵] (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی، توسعه و سنجش کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختار حیاتی، در سطح سازمانی می پردازد. آنها معتقدند که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی دارد.
توماس و اینکستون[۷۶](۲۰۰۸) هوش فرهنگی کلید موفقیت در دنیای کنونی است عملکرد مؤثر گروه های کاری، خود گروه باید هوش فرهنگی را توسعه دهد. گروه های ناهمگون نسبت به گروه های تک فرهنگی، پتانسیل موفقیت بزرگ و شکست بزرگ تری دارند. ترفندی که آنها باید مورد استفاده قرار دهند، به حداکثر رساندن اثرات مثبت تنوع فرهنگی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است.
بوکر و پوتسما[۷۷]http://ssgj.iranjournals.ir/article_912_43.html (۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان: “صلاحیتهای مدیریت جهانی: مبانی نظری”، که بر گرفته از یک پژوهش عمیق علمی بود، با بررسی چهار سازه چارچوب جهانی، صلاحیتهای بین فرهنگی، حساسیتهای بین فرهنگی و هوش فرهنگی که از جمله صلاحیتهای مدیریت جهانی است، اقدام به ارائه یک مدل منسجم مبتنی بر بنیانهای نظری نمودند که در این مدل نقش هوش فرهنگی بسیار حائز اهمیت است.
ایمای و گلفند[۷۸] (۲۰۱۰) نیز در گزارش کار پژوهشی خود در مقاله ای با عنوان: “مذاکره کننده هوشمند فرهنگی: تاثیر هوش فرهنگی بر تداوم مذاکرات و دستاوردهای آن” اقدام به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر فرآیند و دستاوردهای مذاکره نمودند. آنها در پژوهش خود، ۱۲۴ مذاکره کننده آمریکایی و آسیای شرقی را مورد آزمون هوش فرهنگی قرار دادند. نتایج تحقیق، وجود همبستگی مثبت بین رفتارهای یکپارچه مستمر و هوش فرهنگی مذاکره کننده را نشان می داد.
کارانزا[۷۹] و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی نشان دادند که هوش فرهنگی مدیران می تواند اثر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشد .آنها همچنین استدلال کردند که مدیران دارای هوش فرهنگی در موقعیتی قرار دارند که می توانند روابط کسب و کار موثرتری بنا کنند که این می تواند عملکرد سازمان را تقویت کند و به بهبود بهره وری در کل سازمان منجر شود.
صادقیان (۲۰۱۰) در پژوهشی نشان داد ابعاد شناختی و رفتاری هوش فرهنگی بر جنبه های اثربخشی سازمانی ایران خودرو (مالکیت و قابلیت ها، اثربخشی عملیاتی، رهبری، راهبرد، اعتماد و انگیزش) اثرگذار است.
با توجه به پیشینه های تحقیقی داخلی وخارجی که درمورد فرهنگ ،هوش ،هوش فرهنگی ،مولفه های هوش فرهنگی ،فازی،تاپسیس،فازی تاپسیس وتصمیم گیری چند معیاره به روش تاپسیس بیان گردید ، هیچگونه تحقیقی در زمینه ارزیابی و رتبه بندی به روش فازی تاپسیس براساس تصمیم گیری چندمعیاره به انجام نرسیده است . واین امر محقق را براین داشت تا مطالعه موردی بر روی مدیران دردانشگاه فنی وحرفه ای داشته باشد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
به طور کلی هرتحقیق وپژوهش علمی به دنبال شکل گیری مساله یا مشکلی مطرح می شود وجستجو گر را برای یافتن علل بروز مساله یا مشکل به تحقیقات علمی وتجربی دست می زند وسئوالات مختلفی را خلق می کند ودرپی آن مفروضاتی شکل می گیرد. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. روش شناس علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می گیرد. روش، مجموعه شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و پرهیز از لغزش بکار گرفته می شود. روش، لازمه دستیابی به دانش است و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین (که همان دستیابی به حقیقت است) مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. تحقیق از نظر روش شناسی، کاربرد روشهای علمی در حل یک مساله یا پاسخگویی به یک سئوال می باشد.انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی،۱۳۷۹).
یکی از مهمترین خصوصیاتی که در هر تحقیق علمی باید لحاظ گردد، اجرای درست آن تحقیق می باشد که این امر مستلزم استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد. به عبارت دیگر تحقیق را می توان کوشش هایی سازمان یافته تلقی کرد که محقق را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند. محقق “واقعیت”یعنی آنچه را که هست برمی گزیند و از طریق یک سلسله تلاشها بنام تحقیق بدنبال کشف حقیقت یعنی ” آنچه باید باشد ” را کاوش می کند ( نادری وسیف نراقی،۱۳۸۷).
در این فصل ابتدا نوع روش تحقیق، نمونه و جامعه آماری و روش نمونه گیری بیان می شوند، و پس از ارائه روش و ابزار گردآوری اطلاعات به بررسی روایی و پایایی و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۲ نوع روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است .روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری، نمو و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مسئولین تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای (۱۳۴ نفر) تشکیل میدهند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه بایستی برابر با ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شود. اعضای نمونه آماری، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. لازم به ذکر است که از بین ۱۰۰ پرسشنامهی توزیعی تنها ۷۱ پرسشنامه برگشت داده شد.
 
n = حجم نمونه N=حجم یااندازه تقریبی وتخمینی جامعه مادر
ℓ= میزان دقت برآورد یا میزان خطای حدی است(در این پژوهش ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است).
P =نسبت افرادی که در ردفرضیه هانظر میدهند. Z a/2= عددبحرانی توزیع سطح ۹۵درصداطمینان
۳-۴ روش و ابزار گرد آوری داده ها
روش های گردآوری داده ها به طور کلی به دو طبقه کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود. در این تحقیق از هردو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات می شود. برای تکمیل ادبیات تحقیق و مبانی تئوریک پژوهش از روش کتابخانه ای و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی می شود. در بخش مطالعات کتابخانه ای از کتب و مقالات مرتبط با موضوع، و در بخش روش های میدانی از پرسش نامه به منظور جمع آوری داده ها استفاده می گردد:
جدول ۳-۱ مشخصات پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش

مولفه ها تعداد سوالات شماره سوالات
هوش فراشناختی ۴ سوال ۴-۱
هوش شناختی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت