فايل دانشگاهی – ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس …

فايل دانشگاهی – 
ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس  …
شاخص

سوال

هوش دانشی یا شناختی

مطمئنم می توانم که شرایط تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت به کار گیرم.

من رفتار کلامی ام را وقتی که در تعامل فرهنگی به آن نیاز است تغییر می دهم.

من مکث و سکوت را در موقعیت های بین فرهنگی متفاوت بکار می گیرم.

وقتی که در یک موقعیت بین فرهنگی نیاز باشد نحوه صحبت کردنم را تغییر می دهم.

درر صورت نیاز در تعاملات بین فرهنگی رفتار غیر کلامی ام را تغییر می دهم.

من قوانین بیان)ابزار(رفتارهای غیر کلامی فرهنگ های دیگر را می شناسم.

این سوالات در خصوص بکارگیری شرایط تجاری و خرید را در یک فرهنگ متفاوت، تغییر رفتار کلامی در تعامل فرهنگی در صورت لزوم، استفاده از مکث و سکوت در موقعیت های بین فرهنگی متفاوت، تغییر نحوه صحبت کردن در یک موقعیت بین فرهنگی در صورت لزوم، تغییر رفتار غیرکلامی در یک موقعیت بین فرهنگی در صورت لزوم، و شناسایی قوانین بیان)ابزار(رفتارهای غیر کلامی فرهنگ های دیگر می باشد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده به صورت جدول ارائه و تحلیل میشود. بهترین شیوه برای تنظیم ساختارهای این فصل ارائه یافتهها با توجه به پرسشنامهها یا فرضیههای تحقیق است. با توجه به ماهیت سوالها یا فرضیههای تحقیق از روشهای آمارتوصیفی و استنباطی که قبلا پیشبینی شده است باید استفاده کرد؛ دراین مرحله از پژوهش است که پژوهشگر بهآزمون فرضیات و جواببه سوالات خود میپردازد. در این فصل ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد پژوهش پرداخته شده است و از جداول و شکلهای توزیع فراوانی و درصد استفاده گردیده است .در ادامه، در راستای تحلیل دادههای استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق از مدلهای آماری کولموگروف اسمیرنف، t تک نمونهای، آزمون t مستقل و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و همچنین رتبه بندی مولفههای هوش فرهنگی با روش منطق فازی و از روش تاپسیس به عمل آمد و از این طریق به آزمون معناداری ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد چند معیاره تاپسیس فازی (مطالعه موردی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای) پرداخته شد.
۴-۲ تحلیل عاملی تاییدی هوش فرهنگی
شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری متغیر هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد.
با توجه به شکل ۴-۱ می توان بارهای عاملی هر یک از سوالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سوال سوم ۰٫۷۸ می باشد. به عبارت دیگر سوال تقریباً ۰٫۶۰درصد از واریانس هوش فرهنگی را تبیین می نماید. مقدار ۰٫۴۰ نیز مقدار خطا می باشد.
شکل ۴-۱- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگی در حالت تخمین استاندارد
جدول ۴-۱ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مولفه های هوش فرهنگی را نشان می دهد :
جدول ۴-۱ نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگی

مولفه ها AVE بار عاملی سوالات
هوش فراشناختی ۰٫۶۳۴ ۰٫۹۷
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت