اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری – قانون آ.د.ک جدید

اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری – قانون آ.د.ک جدید

 

پایان نامه ازدواج سفید

چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه: ۱
۱-۲-بیان مسئله: ۲
۱-۳-پیشینه تحقیق : ۴
۱-۴-فرضیه‌ها: ۷
۱-۵-اهداف تحقیق : ۷
۱-۶-روش تحقیق: ۷
فصل دوم : صلاحیت و انواع آن ۹
۲-۱- مفهوم: صلاحیت ۱۰
۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری ۱۰
۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی ۱۰
۲-۲-۱-۱- ضوابط صلاحیت ذاتی ۱۱
۲-۲-۱-۲-جهات صلاحیت ذاتی ۱۲
۲-۲-۱-۳-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی ۱۴
۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت ۱۴
۲-۳-۱-صلاحیت محلی ۱۵
۲-۳-۱-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۶
۲-۳-۱-۲-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی ۱۷
۲-۳-۲-۳- تشخیص محل وقوع جرم ۱۹
۲-۳-۲-۴-شروع به جرم ۲۰
۲-۳-۳- صلاحیت شخصی ۲۰
۲-۳-۳-۱-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ ۲۰
۲-۳-۳-۲-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ ۲۱
۲-۳-۳-۳- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ ۲۱
۲-۳-۳-۴- صلاحیت شخصی در قانون ۲۱
۲-۳-۳-۵-جرایم رؤسای سه قوه ۲۳
۲-۳-۴-صلاحیت اضافی ۲۴
۲-۳-۴-۱- موجبات صلاحیت اضافی کیفری ۲۵
۲-۳-۴-۲-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک ۲۵
۲-۳-۴-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم ۲۶
۲-۳-۴-۴- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع ۲۶
۲-۳-۴-۵-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع ۲۷
۲-۳-۴-۶-جرم واحد و مرتکبین متعدد ۲۸
فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها ۲۹
۳-۱- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها ۳۰
۳-۱-۱- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی ۳۰
۳-۱-۲- مراجع قضائی ۳۰
۳-۲-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی ۳۰
۳-۲-۱-سازمان تعزیرات حکومتی ۳۱
۳-۲-۳- شوراهای حل اختلاف ۳۲
۳-۳-مراجع بدوی ۳۴
۳-۳-۱- دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی ۳۴
۳-۳-۲-دادگاههای عمومی جزائی ۳۶
۳-۳-۳- دادگاههای کیفری استان ۳۷
۳-۳-۴- دادگاه اطفال ۳۸
۳-۳-۵- دادگاه انقلاب ۴۱
۳-۳-۶- دادسرا و دادگاه نظامی ۴۲
۳-۳-۷- دادگاه ویژه روحانیت ۴۴
۳-۴-مراجع عالی ۴۶
۳-۴-۱-دادگاه تجدیدنظر استان ۴۶
۳-۴-۲-دیوان عالی کشور ۴۷
۳-۵-قواعد حل اختلاف ۴۸
۳-۵-۱- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری ۴۸
۳-۵-۲-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه ۵۲
۳-۵-۳- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری ۵۲
۳-۵-۴- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی ۵۳
۳-۶- صلاحیت و خصایص قواعد آن ۵۴
۳-۶-۱-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت ۵۵
۳-۶-۲- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت ۵۸
۳-۶-۳- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری ۵۸
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون ۱۳۷۸ ۶۰
۴-۱- دادگاه کیفری استان ۶۱
۴-۲- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان ۶۴
۴-۲-۱-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان ۶۵
۴-۲-۲- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان ۶۶
۴-۲-۳- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان ۶۷
۴-۳- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها ۷۰
۴-۳-۱- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال ۷۱
۴-۳-۲- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی ۷۳
۴-۳-۳-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب ۷۴
۴-۳-۴- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت ۷۷
۴-۴- تحقیقات مقدماتی ۷۷
۴-۵-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی ۷۸
۴-۶- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت ۷۹
۴-۷- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان ۸۱
۴-۸- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان ۸۲
۴-۸-۱- قرار وثیقه ۸۲
۴-۸-۲- قرار ‌بازداشت موقت ۸۴
۴-۹- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان ۸۷
فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری ۹۰
۵-۱-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید ۹۰
۵-۲- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۹۱
۵-۳-اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها ۹۲
۵-۳-۱-صلاحیت دادگاه کیفری ۱ ۹۳
۵-۳-۲- صلاحیت دادگاه کیفری دو ۹۴
۵-۳-۳- صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۵
۵-۳-۴- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ۹۵
۵-۳-۵- صلاحیت دادگاه نظامی ۹۷
۵-۴- ارجاع پرونده ۹۹
۵-۵-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی دادگاه های کیفری ۱۰۱
۵-۵-۱- دادگاه کیفری دو ۱۰۲
۵-۵-۲- دادگاه انقلاب ۱۰۳
۵-۵-۳- دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۰۳
۵-۵-۴- دادگاه نظامی ۱۰۴
۵-۶- آرای قطعی و قابل تجدید نظر ۱۰۶
۵-۷-جرایم سیاسی مطبوعاتی ۱۰۸
۵-۸- موارد رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه ۱۰۸
۵-۹-وکالت در دادگاه‌های کیفری جدید ۱۰۹
۵-۱۰-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب ۱۱۰
۵-۱۱- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید ۱۱۳
۵-۱۱-۱- اختلاف درانواع صلاحیت ۱۱۵
۵-۱۱-۲- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری ۱۱۵
۵-۱۱-۳-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۴- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۵- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن ۱۱۸
۵-۱۱-۶-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان ۱۱۹
۵-۱۱-۷- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان ۱۱۹
۵-۱۲-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی ۱۱۹
۵-۱۳-صلاحیت محلی ۱۲۲
۵-۱۳-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۲۳
۵-۱۳-۲- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک ۱۲۳
۵-۱۴- صلاحیت شخصی ۱۲۸
۵-۱۵- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت ۱۳۱
۵-۱۵-۱- تفاوت در صلاحیت
ذاتی ۱۳۱
۵-۱۵-۲-تفاوت در صلاحیت محلی ۱۳۳
۵-۱۵-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید ۱۳۵
۵-۱۵-۴- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون ۱۳۷
۵-۱۶-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید ۱۳۸
۵-۱۷- نوآوری های قانون جدید ۱۴۱
۵-۱۷-۱-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها ۱۴۱
۵-۱۷-۲- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی ۱۴۲
۵-۱۷-۳-حل اختلاف دادسرا ها ۱۴۴
نتیجه گیری : ۱۴۵
پیشنهاد: ۱۴۸
منابع و مآخذ : ۱۴۹

چکیده:
صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت هر یک از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند که در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشکافی‌ها ما را در تدوین قوانین کاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام کند.
کلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری استان، دادگاه کیفری یک.

edame