اثر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

اثر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

فصل اول

مقدمه ۲
بیان مساله ۵
اهمیت و ضرورت مساله ۸
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه‏های تحقیق ۱۰
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰
فصل دوم:
سلامت ۱۴
تعریف سلامت روان ۱۵
ویژگی های افراد دارای سلامت روانی ۱۶
سلامت روان از منظر الگوی پزشکی و روان پزشکی ۱۷
سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی ۱۹
الگوی رفتارگرایی ۲۰
الگوی انسان گرایی ۲۱
اعتماد به نفس ۲۲
اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی ۲۳
افسردگی ۲۶
نظریه های مربوط به افسردگی ۲۷
نظریه ی زیست شناسی ۲۷
نظریه روان کاوی ۲۷
نظریه یادگیری ۲۸
نظریه شناختی در مورد افسردگی ۲۹
دیدگاه رفتاری ۳۰
دیدگاه انسان گرایی یا هستی گرایی ۳۰
انواع افسردگی و علائم آن ۳۱
علائم افسردگی ۳۱
بررسی علت های افسردگی ۳۲
اعتیاد به اینترنت ۳۳
انواع اعتیاد به اینترنت ۳۵
۱-اعتیاد به سایبر سکس ۳۵
۲-اعتیاد از نوع روابط سایبر ۳۶
۳-اعتیاد به خرید، تجارت و مزایده ۳۷
۴-اعتیاد به جست‌وجو ذخیره بیش از اندازه اطلاعات ۳۷
۵-اعتیاد به کامپیوتر (انجام وسواس‌گونه بازیهای کامپیوتری و یا برنامه نویسی علوم کامپیوتر) ۳۷
رویکردهای نظری درباره اینترنت ۳۸
محیط های تعاملی در اینترنت ۳۸
نظریه کنش ارتباطی هابرماس ۳۸
نظریه کلی و ولخارت در مورد تأثیر گروه ۴۰
محیط های شبه تعاملی ۴۱
تئوری های ارتباط جمعی ۴۱
دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش به اینترنت ۴۲
نظریه یادگیری اجتماعی ۴۲
نظریه کنترل اجتماعی ۴۳
نظریه روان کاوی ۴۶
نظریه شناختی ۴۶
نظریه رفتاری ۴۶
نظریه شناختی رفتاری ۴۸
نظریه بیولوژیکی ۴۸
نظریه سازه گرایی اجتماعی ۴۹
نظریه جان سولر ۵۰
تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان، اعتماد و افسردگی ۵۲
پیشینه پژوهش ۵۷
پیشینه داخلی ۵۷
پیشینه خارجی ۶۰
فصل سوم:
مقدمه ۶۵
روش پژوهش ۶۵
جامعه آماری ۶۵
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۵
ابزار جمع آوری داده ها ۶۶
پرسشنامه افسردگی بک ۶۶
پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت ۶۷
پرسش نامه سلامت روان(GHQ-28) 67
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ۶۹
روش اجرای پژوهش ۷۰
روش های آماری برای تحلیل داده ها ۷۰
فصل چهارم:
مقدمه ۷۲
آمار توصیفی ۷۲
آمار استنباطی ۷۵
بررسی فرضیه های پژوهش ۷۵
یافته های جانبی ۷۹
فصل پنجم:
یافته های پژوهش ۸۳
محدودیت های پژوهش ۸۷
پیشنهادات ۸۷
پیشنهادات پژوهشی ۸۷
پیشنهادات کاربردی ۸۸
خلاصه پژوهش ۸۸
منابع فارسی ۹۱
منابع لاتین ۹۶

پایان نامه ازدواج سفید

edame