ابعاد رضایت شغلی و عوامل موثر در رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی و عوامل موثر در رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی
درسال 1969،چندین محقق وصاحب نظرازجمله اسمیت،کندال وهالین استدلال کردند که رضایت ازشغل درواقع ،معرف چندگرایش مرتبط است.بنابراین،موقعی که درباره رضایت صحبت می کنیم، باید تصریح نماییم: “رضایت ازچه؟” اسمیت و دیگران می گویند که پنج بعد شغلی معرف خصوصیات برجسته شغل است که افراد درباره آنها واکنشهای انفعالی  نشان  می دهند.
1-بعدماهیت کار: قلمرووظایفی که کارکنان انجام می دهندو فرصتهایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت فراهم می سازد.
2-بعدسرپرستی: توانایی های فنی ومدیریتی سرپرستان وملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می دهند.
3-بعدحقوق ودستمزد: میزان حقوق دریافتی،برابری ادراکی درموردحقوق وروش پرداختی.
4-فرصتهای ارتقاء: دسترسی به فرصتهای واقعی برای پیشرفت
5-همکاران: میزان دوستی ،صلاحیت فنی وحمایتی که همکاران نشان می دهند(ارشدی، امیری،ملائکه پور،1369،غنی،1373به نقل ازعطار،1374).
 
2-2-4 عوامل مؤثر در رضایت شغلی
محققان مدتها است در جستجوی تعیین علل اساسی رضایت از شغل در سازمانها و ادارات هستند. تا کنون محققان توانسته اند به رشته ای از  عوامل ثابت و مرتبط با رضایت شغلی دست یابند، اما دست یابی به یک الگوی جامع تجربی تحقق نیافته است. می توان به اختصار به چند عامل که در این زمینه از اهمیت بیشتری برخودارند،اشاره کرد(میر دریکوندی، 1379).
 
پورترو استیرز به چهار عامل ذیل اشاره کرده اند:
1- عوامل سراسری سازمان: یعنی متغیرهایی که بطور وسیع در مورد بیشتر کارکنان صدق می کند؛ مثل حقوق و فرصتهای ارتقاء
2- عوامل بلافاصل محیط شغلی: متغیرهایی که گروههای شغلی را تشکیل می دهد، همانند شیوه سرپرستی وکیفیت روابط با همکاران، شرایط کار و محل کار.
3- عوامل محتوایی یا فعالیت هایی بلافعل شغلی:
مانند قلمرو شغل (میزان تنوع، استقلال و مسئولیت) و وضوح نقش.
4- عومل فردی:
ویژگی هایی که یک فرد را از دیگری متمایز می سازد؛ همچون سن، سنوات خدمت و شخصیت (اعتماد به نفس، عزم و بلوغ) به جدول 2-1 توجه کنید(مهدوی و روحی عزیزی، 1379).
جدول 2-1: عوامل اولیه مؤثر بر رضایت شغلی اقتباس از کتاب رفتار سازمانی نگرش اقتضایی(محمد زاده و مسروژان).

عوامل سراسری سازمان عوامل بلافصل محیط شغلی عوامل محتوایی شغل عوامل فردی
نظام حقوق، مزایا الگوی سرپرستی قلمرو کار سن
فرصتهای ارتقاء مشارکت در تصمیم گیری وضوح نقش و تعارض سنوات خدمات
خط مشی و شیوه های سازمان اندازه گروه کار   شخصیت
ساختار سازمانی روابط همکاران    
  شرایط کار    

 
جورج وجونز(1999)در کتاب رفتار سازمانی بیان می دارند که انصاف و عدالت در پرداخت نیز با رضایت شغلی ارتباط دارد. هر قدر انصاف و عدالت در پرداخت بیشتر و بهتر رعایت شود، میزان رضایت شغلی بالاتر است و هر قدر میزان رضایت بیشتر باشد،عملکردمدیریاکارمند یاکارگر نیز بالاترمی رود. همچنین رضایت شغلی به وسیله پرداخت پاداش و تشویق کردن نیز بالا می رود. نگرشهای فرهنگی، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی نیز در بالا بردن میزان رضایت شغلی دخالت دارند.
 
جورج و جونز چهار عامل اساسی را در میزان و سطح رضایت شغلی مؤثر می دانند:
1- شخصیت و صفات شخصیتی.
2- ارزشها
3- موقعیت کار و شغل
4- تأثیر اجتماعی
هر یک از این عوامل اساسی چهارگانه با زیر مجموعه های آن در شکل 2-1 منعکس شده است:
شکل2-1: عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهدوی و روحی عزیزی (1379) عوامل  مؤثر در رضایت شغلی کارکنان را به 4 دسته تقسیم نمودند که شامل:
1- عوامل سازمانی (نظیر: حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، سلامت و امنیت، تناسب بین توانایی های فرد و شغل، سازگاری شغلی، چالش گری شغل، خط مشی های سازمانی).
2- عوامل محیطی (نظیر: سبک سرپرستی، گروه کاری، شرایط کاری)
3- ماهیت کار (نظیر: محدوده­ی شغل، تنوع کاری)
4- عوامل فردی (نظیر: سن، سابقه خدمت)

edame