• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع Fuller، ۱۹۵۴، Calvin، Chapin،Gerald

قوانین اساسی سلولهای خورشیدی در سال ۱۹۰۵ توسط Einstein و در سال ۱۹۳۰ توسط Schottky بوجود آمد. سلولهای خورشیدی از اواسط ۱۹۵۰ موجود بود. اولین سلول خورشیدی سیلیکونی با راندمان حدود ۶% با نور مستقیم توسط Daryl Chapin،Gerald Pearson و Calvin Fuller در سال ۱۹۵۴ بوجود آمد که ابتدا برای کاربردهای ماهوارههای فضایی مورد استفاده قرار

  منابع تحقیق دربارهالکساندر ونت، موازنه قدرت، جهان خارج

دیدگاهتان را بنویسید