• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع معماری سنتی

که روی یک پایه متحرک قرار داشته است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده است. در ایران نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمان‌های قدیم بوده است.
در سال ۱۸۳۹ فیزیکدان فرانسوی Edmond Becquerel مقاله‌ای از

  منبع تحقیق با موضوع حدوداً، پروتئین‌های، ناپایا، شته‌ها

دیدگاهتان را بنویسید