• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع ۲۴،، ۵۶-۵۹).، م،، ۷۳،

این امر را وجود غرر در معامله میدانند. اما به طور اجماع عقیده برایناست که بیع میوه بعد از بدو صلاح، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر را جایز دانستهاند (شهید ثانی، ۱۴۲۶ ق، ص ۷۳، نجفی؛ ۱۹۸۱ م، ج ۲۴، ص ۵۶-۵۹).
حقوقدانان نیز با وجود اینکه در موارد قرارداد پیشفروش ساختمان بحث نمودهاند اما صفحات کمی از نوشتههای

  منبع تحقیق با موضوع نورانی،، شیمیایی،، حرارتی،، قدرتهای

دیدگاهتان را بنویسید