مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند. مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)، مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک مدل را ارائه می¬دهد. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر

فهرست مطالب
۱٫فصل اول: مقدمه ۱
۱-۱- بیان مساله ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳- سوالات تحقیق ۶
۱-۴- فرضیه‏های تحقیق ۷
۱-۵- اهداف تحقیق ۷
۱-۶- هدف کاربردی ۷
۱-۷- نوع روش تحقیق ۸
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ۸
۱-۹- محدوده تحقیق ۹
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۹-۴- جامعه آماری : (N) 10
۱-۹-۵- نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری ۱۰
۱-۹-۶- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱
۱-۹-۷- فلوچارت گام به گام فرایند تحقیق ۱۱
۲٫فصل دوم: پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق ۱۲
۲-۱- مقدمه ۱۳
۲-۲- بخش اول: بررسی علل تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت ۱۴
۲-۳- تغییرات در پروژه ۱۵
۲-۳-۱- انواع تغییرات معمول در پروژه ۱۶
۲-۴- تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی ۱۷
۲-۴-۱- علل تغییر ۱۹
۲-۵- بررسی تاثیر تغییرات ۲۱
۲-۵-۲- اثرات مستقیم تغییر ۲۲
۲-۵-۳- اثرات غیر مستقیم تغییر ۲۲
۲-۵-۴- جنبه های مختلف تغییر ۲۳
۲-۵-۵- تخریب و دوباره کاری ها ۲۴
۲-۵-۶- تاثیر مستقیم بر برنامه ۲۶
۲-۵-۷- اثرات غیر مستقیم یا تبعی ۲۶
۲-۵-۸- مدیریت تغییر ۲۷
۲-۶- کنترل یکپارچه تغییرات ۲۸
۲-۷- طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز ۲۹
۲-۸- مدیریت تغییر در پروژه های ساخت ۳۰
۲-۸-۱- تشخیص تغییر ۳۱
۲-۸-۲- بررسی و پیشنهاد تغییر ۳۱
۲-۸-۳- تصویب تغییر ۳۱
۲-۸-۴- اجرای تغییر ۳۱
۲-۸-۵- آنالیز تغییر ۳۲
۲-۹- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه ۳۳
۲-۱۰- بخش دوم: مدلسازی اطلاعات ساختمان ۳۵
۲-۱۰-۲- مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟ ۳۷
۲-۱۱- تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان ۳۹
۲-۱۱-۱- طراحی اصلی ۳۹
۲-۱۱-۲- روش دوبعدی CAD اولیه ۴۰
۲-۱۱-۳- روشهای متداول طراحی ۴۰
۲-۱۱-۴- مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 41
۲-۱۱-۵- الگوهای اشیاء و اجزاء در یک مدل BIM از چه طریق قابل دستیابی هستند؟ ۴۵
۲-۱۲- بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت ۴۷
۲-۱۲-۲- روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 49
۲-۱۳- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 50
۲-۱۴- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 53
۲-۱۵- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 56
۲-۱۵-۱- تجسم طرح ۵۷
۲-۱۵-۲- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی ۵۷
۲-۱۵-۳- برنامه ریزی تجهیز کارگاه ۵۸
۲-۱۵-۴- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت ۵۸
۲-۱۵-۵- تخمین هزینه ساخت ۵۹
۲-۱۵-۶- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان ۵۹
۲-۱۵-۷- هماهنگی بین سیستم ها ۵۹
۲-۱۵-۸- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی ۶۰
۲-۱۵-۹- پیش ساختگی ۶۰
۲-۱۵-۱۰- بهره برداری و نگهداری ۶۱
۲-۱۶- چالشهای پیش روی سیستم BIM 61
۲-۱۷- هزینه های بکارگیری تکنولوژی BIM 62
۲-۱۸- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM 63
۲-۱۹- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان ۶۵
۲-۲۰- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی ۶۵
۲-۲۱- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها ۶۸
۲-۲۲- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت ۷۰
۲-۲۳- خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM 73
۲-۲۴- خلاصه فصل ۷۴
۳٫فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله ۷۵
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق ۷۶
بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها ۷۶
۳-۳- تعریف مفاهیم و متغیرها ۷۶
۳-۳-۱- متغیر کمی ۷۷
۳-۳-۲- متغیر کیفی ۷۷
۳-۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۷۷
۳-۳-۴- روشهای برآورد حجم نمونه ۷۸
۳-۴- جمع آوری داده ها ۷۹
۳-۴-۱- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ۷۹
۳-۴-۲- مصاحبه ۸۰
۳-۴-۳- پرسشنامه ۸۱
۳-۵- پردازش و تفسیر داده ها ۸۲
۳-۶- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق ۸۳
۳-۷- ابزار گردآوری داده ها ۸۳
۳-۷-۱- جامعه آماری ۸۳
۳-۷-۲- پرسشنامه ۸۴
۴٫ فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه ۸۵
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴-۲- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 86
۴-۲-۱- بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM 87
۴-۲-۲- بصری سازی (Visualization) ساختمان با استفاده از BIM 89
۴-۲-۳- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از BIM 92
۴-۲-۴- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM 94
۴-۲-۵- مدیریت مشخصات ساختمان با استفاده از BIM 96
۴-۲-۶- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با استفاده از BIM 98
۴-۲-۷- تحلیل مصرف انرژی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان ۹۹
۴-۳- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه ۱۰۲
۴-۴- یافته های توصیفی ۱۰۲
۴-۴-۱- روایی و پایایی ابزار ۱۰۲
۴-۴-۲- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی ۱۰۳
۴-۴-۳- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی ۱۰۶
۴-۴-۴- مدیریت تغییرات با استفاده از BIM 112
۴-۴-۵- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان ۱۱۹
۴-۴-۶- آزمون فرضیات ۱۲۱
۵٫فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادها ۱۲۹
۵-۱- مقدمه ۱۳۰
۵-۲- جمع بندی ۱۳۰
۵-۲-۱- مزیتهای BIM 131
۵-۲-۲- فواید استفاده از تکنولوژی ۱۳۳
۵-۳- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه ۱۳۴
۵-۳-۱- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی ۱۳۵
۵-۴- فرضیه‏های تحقیق ۱۳۷
۵-۱- نتیجه گیری ۱۳۸
۵-۲- سخن آخر ۱۳۸
۵-۳- ارائه پیشنهادها ۱۳۹
مراجع ۱۴۱
پیوست‌ها ۱۴۶

فهرست شکل‌ها
شکل ۲-۱ نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات ۲۱
شکل ۲-۲ نمودار پیگیری دوباره کاری ها ۲۵
شکل ۲-۳ توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل. ۳۴
شکل ۲-۴ مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) 36
شکل ۲-۵ الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی ۳۷
شکل ۲-۶ مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان ۳۹
شکل ۲-۷ فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM 43
شکل ۲-۸ بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI) 45
شکل ۲-۹ ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با استفاده از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004) 46
شکل ۲-۱۰ بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC) 48
شکل ۲-۱۱ مقایسه بین روشهای مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21]. 51
شکل ۲-۱۲ طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان ۵۴
شکل ۲-۱۳ ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM 54
شکل ۲-۱۴ استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction) 56
شکل ۲-۱۵ مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM) 70
شکل ۴-۱ طراحی آسمان خراش دیجیتال با استفاده از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با استفاده از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرآیندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند. ۸۸
شکل ۴-۲ نمونههایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از BIM 90
شکل ۴-۳ شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود. ۹۱
شکل ۴-۴ بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان ۹۳
شکل ۴-۵ طراحی اولیه صورت گرفته با استفاده از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی ۹۶
شکل ۴-۶ مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit تولید میشود ۹۷
شکل ۴-۷ نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان ۱۰۴
شکل ۴-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی ۱۰۷
شکل ۴-۹ نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه ۱۰۸
شکل ۴-۱۰ نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه ۱۰۹
شکل ۴-۱۱ نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه ۱۱۰
شکل ۴-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه ۱۱۱
شکل ۴-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات ۱۱۲
شکل ۴-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای ۱۱۵
شکل ۴-۱۵ نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 116
شکل ۴-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 118
شکل ۴-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 121
شکل ۴-۱۸ رابطه میزان آشنایی با BIM با مشکلات فعالیت اجرایی ۱۲۷
شکل ۴-۱۹ رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات ۱۲۸

فهرست جدول‌ها
جدول ۲-۱ مراحل، منابع و اثرات تغییر ۳۰
جدول ۲-۲ گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 52
جدول ۲-۳ نرم افزارهای مورد استفاده در BIM 64
جدول ۴-۱ جدول فرمت های خروجی مختلف از رویت برای تحلیل انرژی ۱۰۰
جدول ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت اجرایی ۱۰۳
جدول ۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ۱۰۴
جدول ۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری ۱۰۵
جدول ۴-۵ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد پرسنل تیم اجرایی ۱۰۵
جدول ۴-۶ توزیع پاسخگویان بر حسب پشتیبانی شرکت از پروژه های عمرانی ۱۰۵
جدول ۴-۷ توزیع پاسخگویان بر حسب فعالیت در پروژه احداث بیمارستان ۱۰۶
جدول ۴-۸ توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی ۱۰۶
جدول ۴-۹ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه ۱۰۷
جدول ۴-۱۰ توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه ۱۰۸
جدول ۴-۱۱ توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه ۱۰۹
جدول ۴-۱۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه ۱۱۰
جدول ۴-۱۳ توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین تأثیر هزینهای دوبارهکاریساختها ۱۱۱
جدول ۴-۱۴ توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات ۱۱۲
جدول ۴-۱۵ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با سیستمBIM 113
جدول ۴-۱۶ توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از نرمافزارهای نقشهکشی ۱۱۳
جدول ۴-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات ۱۱۴
جدول ۴-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای ۱۱۴
جدول ۴-۱۹ توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 115
جدول ۴-۲۰ توزیع پاسخگویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای BIM 117
جدول ۴-۲۱ توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 117
جدول ۴-۲۲ توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به اجرای سیستم مدلسازی BIMدر پروژه ها ۱۱۸
جدول ۴-۲۳ توزیع پاسخگویان بر حسب ضرورت وجودسیستمBIM 119
جدول ۴-۲۴ توزیع پاسخگویان بر حسب محدودیت های اجرای پروژهها بر مبنای سیستمBIM 119
جدول ۴-۲۵ توزیع پاسخگویان بر حسب مناسب ترین پروژهها برای استفاده از سیستمBIM 120
جدول ۴-۲۶ توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 120
جدول ۴-۲۷ تعیین میزان آشنایی با سیستم جدید مدلسازی اطلاعات ۱۲۱
جدول ۴-۲۸ تعیین مهمترین مرحله استفاده و کاربرد سیستمBIM 122
جدول ۴-۲۹ تعیین مناسبترین پروژههای عمرانی جهت استفاده از سیستم BIM 122
جدول ۴-۳۰ تعیین محدودیت های اجرای پروژهها برمبنای سیستمBIM 123
جدول ۴-۳۱ تعیین نگرش به ضرورت وجود سیستم BIM 123
جدول ۴-۳۲ تعیین میزان تمایل به استفاده از سیستم مدلسازی در پروژههای جاری و آتی ۱۲۴
جدول ۴-۳۳ تعیین کاربرد نرمافزارهای BIMبه عنوان کاهش دهنده اثرات منفی تغییرات پروژه ها ۱۲۵
جدول ۴-۳۴ تعیین رابطه کاربرد نرمافزارهای BIMبا کاهش اثرات منفی تغییرات پروژه ها ۱۲۵
جدول ۴-۳۵ تعیین رابطه میزان آشنایی با BIMبا برخورد با مشکلات فعالیت اجرایی ۱۲۶
جدول ۴-۳۶ تعیین رابطه میزان آشنایی بانرم افزارهای BIMبا برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات ۱۲۷

صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این پژوهش تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا بروش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه های درمانی، پرداخته می شود و سپس از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برگزیده شده که با تهیه و تنظیم پرسشنامه و تحلیل آنها به روش SPSS به بررسی شرایط موجود در کشور پرداخته شود، نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

واژه‌های کلیدی: مدیریت، زمان و هزینه، تغییرات، دوباره کاری، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان.

Related articles

(BIM) مرحله طراحی برای انسان (Human Design‎‎‏)

مرحله طراحی برای انسان (Human Design‎‎‏) اصل طراحی برای انسان، آخرین و شاید مهمترین اصل از طراحی پایدار یک ساختمان است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره­ای اکوسیستم لازم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می­کنند. این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از […]

Learn More

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

    ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و […]

Learn More

کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

فهرست مطالب چکیده ۱مقدمه ۲الف) بیان مسئله ۲ب) ضرورت تحقیق ۳ج) سؤالات تحقیق ۳د) فرضیه تحقیق ۴ه‍ ) پیشینه تحقیق ۴و) اهداف تحقیق ۵ز) روش تحقیق ۵ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق ۵ط) سازماندهی تحقیق ۶فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی ۷مبحث اول: مفاهیم ۸گفتار اول: کاداستر ۸الف) تعاریف کاداستر ۸۱٫ مفهوم فنی […]

Learn More