• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درباره لزج، غیرلزج، ():، (۴-۴):

نزدیک به رزونانس چوپرا ۵۹
شکل (۴-۳): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1 ۵۹
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1 ۶۴
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1 ۶۴
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، نرخ بازگشت سرمایه، ارزیابی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید