• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درباره در()،، روابط(۴-۴۱)، (۴-۸):، (۴-۴۳)

برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۹
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، الف) sec Ts=0.1. ۷۰
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ب) sec Ts=1. ۷۱
شکل (۴-۸): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۱) و (۴-۴۳) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۱
شکل (۴-۹): مقایسه نتایج

  منابع تحقیق دربارهطلاق، جهان اسلام، دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید