• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد نویسندگان

حاصلخیز خاور نزدیک میباشد. قدمت این گیاه به شروع کشاورزی باز میگردد. در مقبره فراعنه مصر آثار خمیری محتوی عدس پخته بدست آمده است. نویسندگان یونانی در آثار خود به نام عدس اشاره داشتهاند و به نظر میرسد که این گیاه به عنوان هدیهای برای خدایان مورد استفاده قرار میگرفته است. رومیان نیز ارزش زیادی برای عدس قائل بودهاند بهطوری که آن را

  دانلود تحقیق در مورد باقلا، حسینی،، بوده،، نیاسین

دیدگاهتان را بنویسید