• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد میوهای، لگوم، برچه، آزاد،

گلبرگ بوده که بعد از تیره کاسنی و ثعلب در رده نهاندانگان قرار دارند. این تیره مشتمل بر حدود ۷۵۰ جنس و ۲۰۰۰ گونه میباشد (هیکی و کینگ، ۱۹۹۷)۱. از ویژگیهای مشترک تیره بقولات میتوان به وجود تخمدان یک برچه و آزاد، که پس از رسیدن تشکیل میوهای بنام لگوم یا غلاف (نیام) را میدهد، اشاره کرد (مجنون حسینی، ۱۳۸۷).
حبوبات دانههای خوراکی

  پایان نامه با کلید واژگان آزمودنیهای افسرده، گروه کنترل، خودارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید